Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Statens sjöhistoriska museers arkiv (1964 - 2001)

Arkivförteckning

A 1
Myndighetsgemensamma protokoll
 
A 1 A
Protokoll från Statens Sjöhistoriska museers nämnd/styrelse
 
A 1 A1
Protokoll från Statens Sjöhistoriska museums nämnd (styrelsen)
 

Serien i kartonger. Fr o m 1990 innehåller serien även A1A2 och A1A3.

Nämnden består fram till 1975 av museidirektören samt av de av departementet utsedda medlemmarna. Från 1976 deltar även personalföreträdare. 1984 börjar avdelningsdirektörerna att regelmässigt vara adjungerade till mötena. From 1991 är det museicheferna samt den administrativa avdelningens chef som deltar.
1989 byter man namn från Statens sjöhistoriska museums nämnd till Statens sjöhistoriska museums styrelse. Från protokoll nr 4/90 heter man Statens Sjöhistoriska museers styrelse.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1983
f r o m 25/8 1964  
2
1984 -- 1989
Fr o m nr 4 1988 kallas protokollen för styrelseprotokoll  
3
1990 -- 1992
 
4
1993 -- 1995
 
5
1996 -- 1998
 
6
1999 -- 2001
Protokoll samt handlingar till protokoll
Volymen innehåller även ett protokoll från Linnéa och Olof Bovins stiftelse år 2000.  
A 1 A2
Föredragningslistor
 

Serien i kartong. Fr o m 1990 återfinns serien i A1A1.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1989
 
A 1 A3
Bilagor till nämndprotokoll
 

Serien i kartonger. Ibland återfinns diarieförda handlingar i denna serie. Detta är inte alltid antecknat i diariet. Fr o m 1990 återfinns serien i A1A1.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1976
Innehåller även protokoll från sammanträden med statens sjöhistoriska museums nämnds arbetsutskott och representanter för statens sjöhistoriska museums konserveringsråd 1975-76. Blandning av orginal och kopior. Dessa protokoll är även diarieförda.  
2
1977 -- 1979
 
3
1980 -- 1983
 
4
1984 -- 1985
 
5
1986 -- 1989
 
A 1 B
Kollegie/ledningsgruppsprotokoll
 
A 1 B1
Kollegieprotokoll / Ledningsgruppsprotokoll SSHM
 

Serien i kartonger.
Protokollserie där namnet och medlemmarna på mötet skiftat något under olika tider, men med i stort samma innehåll.
Från 1964 till budgetårsskiftet 1983 bestod kollegiet av representanter från de olika sektioner/avdelningar myndigheten bestod av. 1977 byter det namn till personalkollegium, då kollegiet och företagsnämnden upphör i och med Medbestämmarelagens tillkomst. Från senare delen av 1983 fram till budgetårsskiftet 1990 kallas protokollen för ledningsgruppsprotokoll och en mindre krets av personer deltar.
Från 1990-07 kallas det återigen kollegium eftersom det vid omorganisationen vid Vasamuseet öppnande bildas var sin ledningsgrupp för Vasamuseet respektive Sjöhistoriska museet (A2A och A2B).
Överintendenten, administrativ chef samt museicheferna deltar i kollegiet. Vissa år ligger besluten infogade i övrig text men från 1992 har minnesanteckningar och beslut lagts separat. Från nr 13/00 kallas mötena chefsmöte: Besluten är då placerade längst fram i varje protokoll.

Från 1964 och fram till mitten av 1980-talet skrev varje avdelning lägesrapporter som behandlades på mötena.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1977 -- 1978
Kopior från personalkollegiets protokoll med bifogade lägesrapporter. Originalen är diarieförda och ligger i serie E1. Övriga år 1964-1976, 1979-1981 finns enbart i diariet.
Häri ligger även fältavdelningens lägesrapporter för 1980-1981 eftersom dessa inte bifogats protokollen i diariet.  
2
1982 -- 1983
Kopior av kollegieprotokoll (from slutet av 1983 ledningsgruppsprotokoll). Originalen diarieförda och ligger i serie E1  
3
1984 -- 1986
Kopior av ledningsgruppsprotokoll. Originalen diarieförda och ligger i serie E1  
4
1987 -- 1990
Ledningsgruppsprotokoll  
5
1991 -- 2001
Kollegieprotokoll, chefsgruppsprotokoll  
A 1 B2
Föredragningslistor inför föredragning för museidirektören
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1982
Sektion 2/ avdelning 5 1964-1982
Administrativa sektionen1964-1/2 1972
Konserveringsavdelningen 1965-1969
Visnings- och infoavdelningen 1965-1970
Informationsavdelningen 1978 - 1979
Förteckning över inkomna bidrag till tävlingen "Framtidens båt" 1968
Föredragningslistor olika avdelningar, 1978-1982  
2
1965 -- 1982
Sjöhistorisk undersökning/fälthistorisk undersökning 1967-1981
Vasavarvet 1965-1971, 1975-1982  
A 1 C
Protokoll rörande förordningar och tjänstetillsättningar
 

Serien i kartong. Oftast deltar endast museidirektören samt en kamrer, senare byrådirektör.
Från 1977 läggs besluten i diariet. 2001 påbörjas en ny serie med beslutsprotokoll.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 2001
1964/07 - 1977/01, 2001  
A 1 D
Protokoll från förhandlingar med personalorganisationer
 
A 1 D1
Protokoll och kollektivavtal mellan Statens sjöhistoriska museum och Försvarsverkets Civila personalförbund
 

Serien i fascikel. Ligger i volym A1D2:1.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1965 -- 1972
Ligger i volym A1D2:1.  
A 1 D2
Företagsnämndens protokoll
 

Företagsnämnden avslutades i och med MBLs införande 1977.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1966 -- 1976
I kartong.
Kopior, originalen finns i diariet.
Häri även A1D1.  
A 1 D3
MBL-förhandlingar och löneförhandlingar
 

Serien i kartong. I vissa fall har man valt att diarieföra protokollet i stället och orginalet återfinns då bland de diarieförda handlingarna. Ibland har man då lagt en kopia i protokollserien.
MBL-förhandlingar infördes i och med Medbestämmarlagens införande 1977 och ersatte den tidigare Företagsnämnden.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1978 -- 1979
Protokollen ligger i diariet, serie E1.  
1
1980 -- 1985
MBL protokollskopior, orginalen diarieförda.  
2
1987 -- 2001
MBL- och löneförhandlingar. Enstaka protokoll kan ha diarieförts och återfinns då i serie F1.  
A 1 E
Protokoll rörande arbetsmiljöfrågor
 

Serien i kartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1973 -- 2000
1973-1986 Protokoll i kopia från skyddskommittén. Orginalen återfinns i diariet.
1987-1996 Protokoll från skyddskommittén, orginal.
1992 Protokoll från skyddsrond
2000 Arbetsmiljögrupp, Nr 1/00 saknas.  
A 1 F
Protokoll från möten med Byggnadsstyrelsen/ Fastighetsverket
 

Serien i kartong. Fram till 1 oktober 1993 fördes dessa sammanträden med Byggnadsstyrelsen. Efter 1 oktober var det med den nya myndigheten Statens fastighetsverk. Fler protokoll finns i diariet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1979 -- 2001
1979, 1984-1986 (spridda protokoll), 1986-2001.  
A 1 G
Protokoll från fartygsrådet
 

Serien i kartong.
Fartygsrådet beslutade dels om myndighetens egna fartyg, samt delade ut skutstöd för renovering av segelfartyg, beslutade av K-märkning av fartyg samt gav utlåtande till Sjöfartsverket om traditionsklassning av fartyg.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1997 -- 2001
Volymen innehåller protokoll, besiktningsintyg, kontrollrapporter för sjöångpanna, telfer mm
1996-08 - 2000-07.
Förslag till fartygsråd, 1997.  
A 1 H
Övriga myndighetsgemensamma protokoll
 

Kopior och orginal blandat. Orginalen återfinns i många fall i diariet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 2001
Säkerhetsgrupp 1978-1986
Anpassningsgrupp 1975
Planeringsgrupp 1975
Konserveringsnormgruppen, 1981
Dyktankhuset, 1998-1999
SMIT-gruppen (IT-grupp Sjöhistoriska museet), 1999
Protokoll från överläggningar mellan Statens försvarshistoriska museer (SFHM) och SSHM
Upphandlingsprotokoll, 2000
Föredragningsprotokoll, 2001
Protokoll angående SSHM:s marinetnologiska forskning, 2001  
A 2
Protokoll från enskilda museer
 
A 2 A
Protokoll och minnesanteckningar från Sjöhistoriska museets ledningsgrupp
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1990 -- 1994
1990-1991 minnesanteckningar och beslut i samma protokoll. Från 1992 ligger de separerade.  
2
1995 -- 1998
 
3
1999 -- 2001
Från 2001 minnesanteckningar och beslut i samma protokoll  
A 2 B
Protokoll och minnesanteckningar från Vasamuseets ledningsgrupp
 

Serien i arkivkartong.
1992-2000 ligger minnesanteckningar och beslut i separata serier. Från nr 2/00 är det enbart protokoll, inga minnesanteckningar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1990 -- 1994
 
2
1995 -- 1998
 
3
1999 -- 2001
 
A 2 C
Protokoll från arbetsutskottet för Wasa
 

Arbetsutskottet för Wasa skulle ta över rollen från Wasanämndens skepptekniskt-museala utskott när SSHM bildades.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1964
Protokoll nr 1/1964

Ingår i A2B:1  
A 3
Protokoll från avdelningsmöten
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1975 -- 1996
Arbetsplatssammanträden på konserveringslaboratoriet, 1975-1996. (1975-1977 "dagbok" över utfärda arbeten och beslut.)  
2
1976 -- 1983
Protokoll från fältundersökningsavdelningens avdelningsmöten.  
3
1981 -- 1986
Protokoll från utställningsavdelningens veckomöten (först kallad avd. 3 och sedan 6)  
A 4
Protokoll rörande konservering
 
A 4 A
Konserveringsrådets protokoll /Tekniska rådets protokoll
 

Serien fortsätter från Wasanämndens Konserveringsråd.
Bilagor ingår. Förutom under senare år är protokollen kopior, originalen finns annars i diariet.
Serien i arkivkartong.

Konserveringsrådets sammanträden behandlar främst konserveringen av Vasaskeppet och tillhörande föremål, men även konservering av föremål från Sjöhistoriska museets samlingar och en del externa uppdrag. Fr o m protokoll 2/81 byter Konserveringsrådet namn till Tekniska rådet.
Tekniska rådets verksamhet låg nere under 1994 och större delen av 1995.
Den 21/3 1997 sammanträder på nytt ett Konserveringsråd som nu är en hopslagning av Tekniska rådet och projektgruppen för Skeppsteknisk dokumentation. Eftersom namnbytet på rådet inte innebär några större förändringar i de frågor som tas upp i protokollen så har alla dessa protokoll lagts i samma serie.

Från 1980 finns ett enda protokoll från en Projektgrupp för Skeppsteknisk dokumentation av Vasa, sen kommer en mer sammanhållen serie 1987-1995, troligen saknas det protokoll som kan vara diarieförda. Även en protokollserie med anteckningar från Skrovmöten ingår i denna serie.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1966
T om protokoll nr 5/66  
2
1966 -- 1970
Protokoll nr 6/66 - 5/70  
3
1971 -- 1973
 
4
1974 -- 1975
 
5
1976
 
6
1977
 
7
1978
 
8
1979
 
9
1980 -- 1981
Fr o m 2/81 Tekniska rådet.  
10
1982 -- 1984
 
11
1985 -- 1986
 
12
1980 -- 1995
Tekniska rådets protokoll, 1987-1988
Projektgruppen för Skeppsteknisk dokumentation av Vasa, protokoll 1980, 1987-1995  
13
1989 -- 1990
 
14
1991 -- 1997
Innehåller även protokoll från skrovmöten 1991-1995.
Fr o m 21/3 1997, Konserveringsrådets protokoll.  
15
1998
 
16
1999
Bilagor till protokoll 4/99 saknas  
17
2000 -- 2001
 
A 4 B
Restaureringsrådets protokoll
 

Rådet tillsattes av Sjöhistoriska museets nämnd 1964 och upplöstes vid nämndsammanträde den 4 december 1979, då hade inga möten hållits sedan 1970.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1970
Ak.  
A 4 C
Kontrollgruppens / besiktningsgruppens protokoll
 

Gruppen inspekterade Vasa och pågående förändringar i skrov etc. Kallades först Kontrollgruppen för Wasas konserveringstillstånd och senare besiktningsgruppen.
Kopior av protokoll, originalen ligger i diariet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1975 -- 1979
Serien i arkivkartong.  
B 1
Myndighetens anslagsframställningar (petita)
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1972
64/65 - 71/72  
2
1972 -- 1980
72/73 - 79/80
78/79 saknas  
3
1980 -- 1991
80/81 - 90/91  
4
1991 -- 2000
91/92 - 97-99, 96/97 saknas
Innehåller även årsredovisningar 93/94 - 2001. Från med 1997 redovisas per kalenderår.  
B 2
Sjöhistoriska museets utgående handlingar
 
B 2 A
Sjöhistoriska museets affischer
 

Serien innehåller affischer som producerats av Sjöhistoriska museet i samband med utställning eller som allmän reklam.
Serien är inte komplett, speciellt från 1970-talet saknas det mycket.
Affischerna ligger i omslag i låda 11a25. Varje omslag har räknats som en volym.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1969
Här ligger de i museets samlingar tidigare inaccederade 1977:471-473.  
2
1970-tal
 
3
1980-tal
 
4
1990 -- 2001
I mappen har följande affischer skannats och ligger som filer i samlingsdatabasen under SSHM B2A4 följt av löpnumret nedan:

1) "Johnson line 100 år";
2) "Roland Svensson. Retrospektiv utställning 18 november 1995 - 4 februari 1996.  
B 2 B
Sjöhistoriska museets programtidning
 

1987-1989 gemensam tidning för Sjöhistoriska museet och Vasamuseet. Spridda nummer från följande år saknas.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1981 -- 2001
 
B 2 C
Sjöhistoriska museets informationsblad och pressreleaser
 

Innehåller ibland foton som gått skickats ut tillsammans med pressreleaser. Vernissagekort, tryckta program, tidningar som legat i denna serie har urskiljts och lagts för sig.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1970
 
2
1971 -- 1975
 
3
1976 -- 1979
 
4
1980 -- 1987
 
5
1988 -- 1999
Pressreleaserna under 1990-talet är endast undantagsvis daterade och ligger därför inte helt i kronologisk ordning.  
6
2000
Album med fotografier och text av museets personal. Låg utlagd i entrén för att informera om museets verksamhet.  
B 2 D
Sjöhistoriska museets rapporter
 
B 2 D1
Sjöhistoriska museets rapportserie
 

Serien i arkivkartong.
Rapporterna skrivs av museets tjänstemän eller av projektanställda forskare. Det rör sig främst om etnologiska eller marinarkeologiska undersökningar vilka publiceras på detta vis. För det mesta görs arbetet i museets regi men det händer även att man i serien publicerar manuskript producerade utanför myndigheten. För de rapporter vilka producerats i myndighetens regi återfinns grundmaterialet oftast i serie F4B1

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1971
Rapport nr 1  
2
1973 -- 1981
Rapport nr 2-13, nr 9 saknas  
3
1981 -- 1984
Rapport nr 14-19  
4
1985 -- 1989
Rapport nr 20-25  
5
1992 -- 1994
Rapport nr 26-30  
6
1996 -- 1997
Rapport nr 31-33  
7
1998
Rapport nr 35 - 38  
8
1998 -- 1999
Rapport nr 39 - 41  
9
1999 -- 2001
Rapport nr 42 - 45  
B 2 D2
Sjöhistoriska museets övriga rapporter och publikationer
 

Utöver rapportserien producerades på Sjöhistoriska museet dels rapporter i enklare tryck, dels en del publikationer som av olika anledningar inte infördes i rapportserien.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1969 -- 1972
Innehåller bl a Votivskeppsutredning och "Under säker flagg"  
2
1973 -- 1977
Innehåller bl a "Bondeschåare i Ådalen", "Kockor, trissor och kabyssor" och "St Olofs hamn på Drakön"  
3
1994 -- 1996
Bibliografier  
4
1996
Rapport om marinarkeologiska utgrävningar på Bossholmen.  
5
2000
Bibliografi och "Våra båtar"  
B 2 E
Övrigt tryck från Sjöhistoriska museet
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1989
Vernissagekort  
2
1990 -- 2002
Vernissagekort  
3
1966 -- 1999
Utställningskataloger  
4
1970 -- 2002
Julkort och andra trycksaker  
B 3
Vasamuseets utgående handlingar
 
B 3 A
Vasamuseets affischer
 

Serien innehåller affischer som producerats samband med utställning eller som allmän reklam för Wasavarvet och från 1989 för Vasamuseet.
Serien är inte komplett, speciellt från 1970-talet saknas det mycket.
Varje omslag har räknats som en volym.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1989
Wasavarvet  
2
1989 -- 2001
Vasamuseet  
B 3 B
Vasamuseets programtidning
 

Tidigare år hade man gemensam tidning med Sjöhistoriska museet, se B2B.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1988 -- 1994
 
2
1995 -- 2001
 
B 3 C
Vasamuseets pressreleaser och informationsblad
 

Serien innehåller pressreleaser och utskick till t ex resebyråer, företag och organisationer som man velat marknadsföra sig mot. Delar finns även i diariet. 1964-1967 fanns ett särskilt informationsblad "Wasainformation" som också ligger i serien.

Serien innehåller ibland foton som gått ut ihop med pressreleaser. Vernissagekort, tryckta program, tidningar som legat i denna serie har urskiljts och lagts för sig.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1967
 
2
1968 -- 1975
 
3
1976 -- 1982
 
4
1983 -- 1988
Häri även original till en del blanketter och informationstexter från 1980-talet.  
5
1989 -- 1995
 
B 3 D
Vasamuseets rapportserie; Vasastudier
 

Skriftserie med kortare uppsatser och rapporter som publicerades om Vasa.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Vasastudier nr 1-11  
2
Vasastudier nr 12 - 14  
3
Vasastudier nr 15 - 18  
B 3 E
Övrigt tryck från Vasamuseet
 

Serien i arkivkartong

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1961 -- 1989
Utställningsbroschyrer och kataloger, bla:
"Wasa" utställningskatalog i flera språkversioner; "Finngrundet";
"Konservering av gamla rostiga järnföremål. Reduktion av rost med vätgas." Olof Arrhenius, Lars Barkman, Erik Sjöstrand, 1973; "Conservation of old rusty iron objects. Reduction of rust with hydrogen gas". Olof Arrhenius, Lars Barkman, Erik Sjöstrand, 1973; Utgivna tillsammans med Korrosionsinstitutet.  
2
1990-tal
Utställningsbroschyrer och kataloger  
3
1998 -- 1999
Utställningsbroschyrer och kataloger  
4
1965 -- 1999
Vernissagekort, julkort samt vykort som sålts i butiken.  
5
1970 -- 1989
Original till broschyrer och blanketter från 1970 och 1980-talet.
Fribiljetter och rabattkuponger, 1973-1988 (även för Sjöhistoriska museet).  
C 1
Diarier över inkommande och utgående skrivelser
 
C 1 A
Diarium över inkommande och utgående skrivelser
 

Serien i kartonger.
Vid omorganisationen 1 juli 1964 infördes ett nytt diariesystem. Handlingarna diarieförda enligt detta system numrerades från 501.Utgående skrivelser som utgjorde svar på inkomna skrivelser gavs samma diarienummer som den inkomna skrivelsen. Nya inkomna skrivelser i samma ärende fick dock nytt diarienummer. I vissa fall gjordes hänvisning till tidigare korrespondens i ärendet.

Från 1964 sorterades handlingarna i ärendena kronologiskt, se serie E2, men från och med 1991 ligger handlingarna efter diarieplanbeteckning, serie F1.

Fram till 1996 användes ett manuellt diarium, där diariekorten, förutom den kronologiska listan, sorterades efter sakord och avsändare. 1996 introducerades ett digitalt diarium, som dock endast kom att användas under ett år. Detta digitala diarium gallrades senare eftersom det inte gick att föra över informationen till det nya diariesystemet Acta, som infördes 1997 (se serie C1B). Utskrifter på papper gjordes ur systemet innan gallringen genomfördes.

Varje år har utskrifter ur systemet gjorts av diariet, samt listor i alfabetisk och saknummerordning (se C2A och C2C)

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
501-1480  
2
1965
1-1898  
3
1966
1-2579  
4
1967
1-1900  
5
1967
1901-3378  
6
1968
1-1700  
7
1968
1701-3434  
8
1969
1-3380  
9
1970
1-2953  
10
1971
1-1200  
11
1971
1201-2474  
12
1972
1-1700  
13
1972
1701-2484  
14
1973
1-1600  
15
1973
1601-2486  
16
1974
1-1600  
17
1974
1601-2912  
18
1975
1-1500  
19
1975
1501-2251  
20
1976
1-2434  
21
1977
1-3473  
22
1978
1-2168  
23
1979
1-2001  
24
1980
1-2105  
25
1981
1-1986  
26
1982
1-2499  
27
1983
1-2705  
28
1984
1-2605  
29
1985
1-2458  
30
1986
1-1521  
31
1987 -- 1988
 
32
1989 -- 1990
 
33
1991 -- 1993
 
34
1994 -- 1995
 
35
1996
 
36
1997
Dnr 1-363  
37
1997
Dnr 364-374  
38
1998
Dnr 1-559  
39
1998
Dnr 560-780  
40
1999
Dnr 1-474  
41
1999
Dnr 475-926  
42
2000 -- 2001
 
C 1 B
Digitalt diarium över inkommande och utgående skrivelser
 

Det digitala diarieföringsystemet Acta började användas 1997 och används fortfarande av myndigheten (2007).
Utskrift på papper har gjorts av diariet varje år (se serie C1A, C2A och C2C),

C 2
Register till diariet
 
C 2 A
Register till diariet. Adressregister
 

Serien i arkivkartonger.
Korten / listorna sorterade alfabetiskt.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
 
2
1966
 
3
1967
 
4
1968
 
5
1969
 
6
1971
 
7
1971
 
8
1972
 
9
1973
 
10
1974
 
11
1975
 
12
1976
 
13
1977
 
14
1978
 
15
1979
 
16
1980
 
17
1981
 
18
1982
 
19
1983
 
20
1984
 
21
1985
 
22
1986
 
23
1987 -- 1988
 
24
1989 -- 1990
 
25
1991 -- 1993
 
26
1994 -- 1995
 
27
1996 -- 2001
Utskrift ur digitalt diariesystem.  
C 2 B
Register till diariet. Sakordsregister
 

Serien i arkivkartonger.
Från och med 1996 övergår man till att sortera efter saknummer (dvs dnr. nummer) se serie C2C.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
Häri också lista över slagord.  
2
1966
 
3
1967
 
4
1968
 
5
1969
 
6
1970
 
7
1971
 
8
1972
 
9
1973
 
10
1974
 
11
1975
 
12
1976
 
13
1977
 
14
1978
 
15
1979
 
16
1980
 
17
1981
 
18
1982
 
19
1983
 
20
1984
 
21
1985
 
22
1986
 
23
1987 -- 1988
 
24
1989 -- 1990
 
25
1991 -- 1993
 
26
1994 -- 1995
Slut på serien.  
C 2 C
Register till diariet. Saknummerregister.
 

Serien i kartonger.
Fram till 1995 fanns ett sakordsregister (C2C) sorterad alfabetiskt. 1996 övergår man till att sortera efter saknummer (dvs dnr-nummer). Listor sorterade efter diarieplanbeteckning har tagits ut ur systemet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1996 -- 2001
 
D 1
Myndighetsgemensamma register och liggare
 
D 1 A
Personalregister
 

Serien i kortlåda.
Adressregister med uppgifter om anställningsdatum och ibland även slutad anställning.
Korten är sorterade alfabetiskt efter efternamn.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1960 -- 1980 -- tal
Slutad personal
A - L  
2
1960 -- 1980 -- tal
Slutad personal
M - Ö  
3
1960 -- 1980 -- tal
Anställd personal
t o m mitten av 1980-talet.  
D 2
Sjöhistoriska museets register och liggare
 
D 2 A
Sjöhistoriska museets föremålsenhet, register och liggare
 
D 2 A1
Accessionsliggare, föremål
 

1964 påbörjades en ny accessionsnummerordning från nummer 20.001 och man frångick då den tidigare indelningen i sjöfartens och örlogens föremål.
Accessionsliggaren består till en början av maskinskrivna listor, senare har man gjort utskrifter från en digital accessionsliggare, men ibland finns endast handskrivna listor. För mer information om varje föremål se föremålsbeskrivningarna, serie D2A2 och det digitala föremålsregistret, serie D2A3.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1988
Nummer 20.001 - 25.848
Dublettserie. I enstaka fall innehåller listan ytterligare information jämfört med den i volym 2.  
2
1964 -- 2003
Nummer 20.001 - 28.291, 29.000 - 29.050.
Under 1999 började man av misstag föra in föremål på nummer 29.000. Senare började man fylla i de tomma numren på 28.000 och accessionen är här därför inte helt kronologisk.  
D 2 A2
Föremålsbeskrivningar
 
D 2 A2A
Föremålsbeskrivning, kronologisk
 

Serien inbunden där ej annat anges.
1964 påbörjades en ny accessionsnummerordning från nummer 20.001 och man frångick då den tidigare indelningen i sjöfartens och örlogens föremål.
Handskrivna koncept, samt dubletter till föremålsbeskrivningarna finns på föremålsenheten och används i det dagliga arbetet. Från nr 25739 (se nedan) finns endast ett exemplar av föremålsbeskrivningen.
Sökregister till den kronologiska serien, se D2A2B.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
20001 - 20200  
2
20201 - 20400  
3
20401 - 20600  
4
20601 - 20800  
5
20801 - 21000  
6
21001 - 21200  
7
21201 - 21400  
8
21401 - 21600  
9
21601 - 21800  
10
21801 - 22000  
11
22001 - 22200  
12
22201 - 22500, i ak.  
13
22501 - 23000, i ak.  
14
23001 - 23501, i ak.  
15
23502 - 23750, i ak.  
16
23751 - 24150, i ak.  
17
24151 - 24600, i ak.  
18
24601 - 24950, i ak.  
19
24951 - 25350, i ak.  
20
25351 - 25738, i ak.
Fortsättningen av serien finns på föremålsintendentens tjänsterum.  
D 2 A2B
Föremålsbeskrivning, ämnesordnad
 

Sökregister till föremålsbeskrivningarna (D2A2A). Registret består av nedre halvan av föremålsbeskrivningsblanketten och har sorterats på ett flertal olika sökbegrepp; Rederier, varv, fartygsnamn, sakord, personnamn, tillverkare, givare/ägare och topografi.
I samma register ligger även de gamla S- och Ö-bestånden, samt även registerkort över i museet deponerade föremål (gröna kort) och uppgifter om föremål i andra museet, ingående i museets riksinventering (röda kort).
Kortlådorna slutade att fyllas på i slutet av 1980-talet.

Serien i kortskåp i korridoren vid kontorsrummen på Sjöhistoriska museet.

D 2 A3
Föremålsregister, digitalt
 

Föremålsregister i FileMaker. Innehåller både äldre Ö- och S-serier, samt 20.000 serien. Inmatning pågår, registret innehåller ännu inte all information.

D 2 A4
Placeringsliggare - föremål
 

Liggare med anteckning över i vilka magasin och på vilken hylla föremål förvaras.
I slutet av 1990-talet frångick man att föra särskild placeringsliggare, uppgifterna förs istället in i det digitala föremålsregistret (D2A3).

Volym
Tid
Anmärkningar
1
20 001 - 26406
Tre band  
D 2 A5
Sjöhistoriska museets föremålslån
 
D 2 A5A
Utlån av föremål
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1974
 
2
1975 -- 1989
 
3
1975 -- 1995
 
4
1995 -- 1998
 
5
1999 -- 2000
Resten av serien finns på föremålsintendenternas tjänsterum.  
D 2 A5B
Inlån av föremål
 

Kvitton över inlånade föremål till utställningar.
Dessa kan ibland också ligga i utställningsdokumentationen och ibland saknas kvitton helt.
I de två första volymerna ligger även inlånade fotografier och arkivalier.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1974
 
2
1975 -- 1981
 
3
1995 -- 2001
Inlånad konst.  
4
1982 -- 2005
Sorterade efter utställning.  
D 2 A6
Föremålsdepositioner
 

Museet har både tagit emot föremål som depositioner (indepositioner) och lånat ut föremål som depositioner (utdepositioner). Detta gjordes när lånen förväntades vara över lång tid. Indepositionerna fick en egen nummerserie Dep 1 osv.
Under slutet av 1990-talet försökte man avveckla depositionerna. Utdepositioner omvandlades till utlån som förnyas varje år. Indepositionerna försökte man få överförda som gåvor till museets samlingar eller så återlämnades föremålen.

I serien ingår både depositionsinstrument samt föremålsblanketter över depositioner.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Indepositioner, avförda 1950-tal - 1990-tal
Föremålsbeskrivningar över ingående depositioner, 1977 - 1987 (dep 265 - 349)
Förteckning över äldre utgående depositioner 1964 -1968.
Depositionsinstrument (utgående depositioner) 1974 - 1990
Folio.  
2
Inventering av utdepositioner 1973  
3
1974 -- 1989
Återtagna depositioner  
D 2 B
Sjöhistoriska museets Acta/ritningsarkiv, register och liggare
 
D 2 B1
Acta/ritningsarkivets accessionsliggare
 
D 2 B1A
Accessionsliggare, Acta/ritningsarkivet
 

En oftast handskriven accessionsliggare för arkivet finns på lösa blad från 1964 fram till 1979. 1980 påbörjades en inbunden accessionsliggare, men den fortsattes inte med.

1996 började man föra en digital accessionsliggare och utskrifter från denna har gjorts på papper. 1980-talet och fram till 1996 har i efterhand utskrifter gjort från de digitaliserade arkivbeskrivningarna som får fungera som accessionsliggare.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1979
 
2
1980 -- 2001
1980 1 bd.
Övriga år utskrift ur digital accessionsliggare eller arkivbeskrivning.  
D 2 B1B
Digital accessionsliggare, Acta/ritningsarkivet
 

Den digitala accessionsliggaren påbörjades 1996 och innehåller kortfattad information om accessionens innehåll och proveniens. Registret gjordes i FileMaker. 2008 integrerades information i den digitala accessionsliggaren till arkivbeskrivningen (D2B2C) eftersom informationen i dessa båda register i huvudsak överensstämde.
Den digitala accessionsliggaren används därefter inte längre.

D 2 B2
Acta/ritningsarkivets arkivbeskrivningsblanketter
 
D 2 B2A
Arkivbeskrivning, kronologisk
 

Arkivbeskrivningarna innehåller alla typer av handlingar, även ritningar och sjökort och ibland fotografier. Från och med 1997 ligger samtliga fotografier i gemensam accessionsserie med arkivet.

Arkivbeskrivningarna är ett register på blanketter som påbörjades 1950, då man började med en årsvis accessionsserie. Förutom den kronologiska katalogen som står i pärmar, så gjordes kopior av undre halvan av blanketten och sorterades in under olika sökbegrepp i kortlådor (D2B2B). För tidigare år se förteckningen för Sjöhistoriska museet.

Ibland har en samling fått ett accessionsnummer, men ibland har varje enstaka handling (oftast ritningar) givits ett eget accessionsnummer vilket gör liggaren svåröverskådlig och är anledningen till att vissa år ser ut att ha en så stor mängd accessioner.

Under 2001 påbörjades ett arbete med att digitalisera arkivbeskrivningarna, vilket slutfördes under 2002 och då skrevs också uppgifter rörande nyare samlingar in. Blanketten skrevs sedan ut på papper och den gamla kronologiska översikten fortsatte. Däremot sorterades inte några blanketter in i kortlådorna eftersom informationen finns sökbar digitalt.

Arkivbeskrivningarna förvaras i arkivets besöksrum.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1962 -- 1964
 
2
1965 -- 1966
 
3
1967
Acc. nr 1 - 17:179  
4
1967
Acc. nr 17:180 - 407:18  
5
1968
Acc.nr 1-299  
6
1968
Acc.nr 300-599  
7
1968
Acc.nr 600 - 833  
8
1969
 
9
1970
 
10
1971
Acc.nr. 1-178  
11
1971
Acc.nr. 179-324  
12
1972
 
13
1973
Acc.nr. 1 - 349  
14
1973
Acc.nr. 350-723  
15
1974
Acc.nr. 1 - 369  
16
1974
Acc.nr. 370 - 599  
17
1974
Acc.nr. 600 - 799  
18
1974
Acc.nr. 800 - 1033  
19
1975
Acc.nr. 1 - 601  
20
1975
Acc.nr. 602 - 899  
21
1975
Acc.nr. 900 - 1101  
22
1975
Acc.nr. 1102 - 1402  
23
1975
Acc.nr. 1403 - 1602  
24
1976
Acc.nr. 1 - 100  
25
1976
Acc.nr. 101 - 301  
26
1977
Acc.nr. 1 - 74  
27
1977
Acc.nr. 75 - 499  
28
1977
Acc.nr. 101 - 345  
29
1977
Acc.nr. 500 - 612  
30
1978
 
31
1979 -- 1980
 
32
1981 -- 1991
 
33
1992 -- 2001
 
D 2 B2B
Arkivbeskrivning, ämnesordnad
 

Sökregister till arkivbeskrivningar (D2B2A). Registret består av nedre halvan av arkivbeskrivningsblanketten och har sorterats på ett flertal olika sökbegrepp, t ex fartygsnamn, personnamn, sakord etc.

Under mitten av 1990-talet slutade man att skriva ut blanketterna på maskin och därmed lade man inte längre till kort i sökregistret. Enstaka handskrivna kort har lagts dit senare. Informationen för samtliga år finns annars att söka i de digitala arkivbeskrivningarna (D2B2C).

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Fartygsnamn A-C  
2
Fartygsnamn D-G  
3
Fartygsnamn H-M  
4
Fartygsnamn N-S  
5
Fartygsnamn T-Ö  
6
Sakord A-B  
7
Sakord C-F  
8
Sakord G-Kn  
9
Sakord Ko-L  
10
Sakord M  
11
Sakord N-R  
12
Sakord S- Segelbåt  
13
Sakord Segeleka-Snäcka  
14
Sakord Sognejakt-Uppteckning  
15
Sakord Uppteckning - Ö  
16
Personnamn A - Bi  
17
Personnamn Bj - D  
18
Personnamn E - Gra  
19
Personnamn Gra - H  
20
Personnamn I - K  
21
Personnamn L  
22
Personnamn M - Pe  
23
Personnamn Pf - Sj  
24
Personnamn Sk - U  
25
Personnamn V - Ö  
26
Namnregister, ej person A - H  
27
Namnregister, ej person I - O  
28
Namnregister, ej person P - Svensk järnkonstruktion  
29
Namnregister, ej person Svenska kanotförbundet - Ö  
30
Topografi Öar; Blekinge - Jämtland  
31
Topografi Medelpad - Småland  
32
Topografi forts Småland - Uppland  
33
Topografi Värmland - Östergötland  
34
Topografi Utlandet A - R  
35
Topografi Utlandet S - Ö  
36
Slagord Fartygstyper; Etnografiska,;Handelsfartyg, tom 3-mastade skonare  
37
Slagord Fartygstyper; Handelsfartyg, 4 eller fler master; Örlogsfartyg, tom - 1800-tal  
38
Slagord Fartygstyper; Örlogsfartyg 1900-tal; Tjänstefartyg; Segelbåtar, klassade tom ÖR-inmätning  
39
Slagord Fartygstyper; Segelbåtar; skärgårdskryssare - övriga oklassade  
40
Slagord Fartygstyper; Segelbåtar; flermastade kölbåtar -icke kölbåtar; motorbåtar; roddbåtar; kanoter  
41
Slagord Sjömansliv, Örlogsliv tom organisation och institutioner  
42
Slagord Örlogsliv. Livet ombord och i land; Fartygsutrustning och fartygsdetaljer  
43
Slagord Hamn; Stuveri; Sjöfart allmänt; Fyr och lots  
44
Slagord Sjöfart och örlogsorganisation; Tull, Fiske; Haveri; Dykeri, Sjömätning  
45
Slagord Industri och handel; Person; Resor och expeditioner; Marinarkeologi; Museer och utställningar; Sjöstrid  
46
Slagord Varv, Sverige  
47
Slagord Varv, Utlandet; Skeppsbyggeri; Topografi; Övrigt  
D 2 B2C
Arkivbeskrivning, digital
 

Digitalt register med samma information som D2B2A. Registret är gjort i File Maker, men överfördes 2008 till Access.

D 2 B3
Arkivets övriga digitala register
 

Förutom accessionsliggaren (D2B1b) och arkivbeskrivningen (D2B2C) finns i arkivet följande digitala register:

Ritningsregister (sammankopplat med båtregistret): register till enskilda ritningar, främst från fritidsbåtar, men även andra samlingar som accederats i slutet av 1990-talet och framåt.

Sjökort: innehåller främst ÖK och SK-serierna,men även senare accession

Arkivförteckning: innehåller förteckningar till ämbetsarkivet, samt större enskilda arkiv.

Inga utskrifter har gjorts ur registren, förutom arkivförteckningarna som skrivs ut och sätts i förteckningspärmar.


Samtliga register gjordes i FileMaker. Under 2008 överfördes informationen i registren till andra system.
Arkivförteckningsregistret migrerades till Visual Arkiv.

Sjökortsregistret migrerades till Access.
Ritnings- och båtregistret migrerades till Marketstore.
Huvudregistrets uppgifter överfördes till Marketstore.

D 2 B4
Besöksliggare, Acta/ritningsarkivet
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1968 -- 2003
Ak. Fyra band.  
D 2 B5
Utlån, Acta/ritningsarkivet
 

Serien i arkivkartong.
Innehåller lista över utlån till andra arkiv och museer, samt lånereversal och korrespondens kring lånen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1978 -- 2001
 
D 2 C
Sjöhistoriska museets fotoarkiv, register och liggare
 
D 2 C1
Accessionsliggare, fotoarkivet
 

Serien i pärmar, förvaras i fotoarkivet.
Accessionen i listform, i början handskriven, senare utskrift ur Excelregister.
Varje fotografi, negativ etc får ett eget Fo-nummer i en kronologisk serie.
Fo 1-20000, volymen saknas.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Fo 20000-48900  
2
Fo 48901-75601  
3
Fo 75602-97500  
4
Fo 97501-116999  
5
Fo 117000-142999  
6
Fo 14300-  
D 2 C2
Sjöhistoriska museets fotobeskrivningar
 
D 2 C2A
Fotobeskrivningar, kronologiska
 

Serien i arkivkartong i fotoarkivet.
Fotobeskrivningarna är blanketter med ifylld information om varje fotografi. Korten förvaras löpande i Fo-nummerföljd. Fo-numren började användas 1964 när man slutade med de gamla S- och Ö-fotoserierna.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Fo 1-400  
2
Fo 401-800  
3
Fo 801-1200  
4
Fo 1201-1650  
5
Fo 1651-2100  
6
Fo 2101-2600  
7
Fo 2601-3100  
8
Fo 3101-3500  
9
Fo 3501-3900  
10
Fo 3901-4300  
11
Fo 4301-4750  
12
Fo 4751-5200  
13
Fo 5201-5600  
14
Fo 5601-6000  
15
Fo 6001-6900  
16
Fo 6901-7300  
17
Fo 7301-7750  
18
Fo 7751-8200  
19
Fo 8201-8600  
20
Fo 8601-9050  
21
Fo 9051-9500  
22
Fo 9501-9950  
23
Fo 9951-10400  
24
Fo 10401-10850  
25
Fo 10851-11300  
26
Fo 11301-11750  
27
Fo 11751-12200  
28
Fo 12201-12700  
29
Fo 12701-13150  
30
Fo 13151-13600  
31
Fo 13601-14000  
32
Fo 14001-14593  
33
Fo 14594-15100  
34
Fo 15101-15550  
35
Fo 15551-16000  
36
Fo 16001-16500  
37
Fo 16501-17000  
38
Fo 17001-17500  
39
Fo 17501-18000  
40
Fo 18001-18500  
41
Fo 18501-19000  
42
Fo 19001-19600  
43
Fo 19601-20150  
44
Fo 20151-20600  
45
Fo 20601-21050  
46
Fo 21051-21500  
47
Fo 21501-22000  
48
Fo 22001-22500  
49
Fo 22501-23100  
50
Fo 23101-23600  
51
Fo 23601-24100  
52
Fo 24101-24550  
53
Fo 24551-25050  
54
Fo 25051-25550  
55
Fo 25551-26000  
56
Fo 26001-26500  
57
Fo 26501-26950  
58
Fo 26951-27450  
59
Fo 27451-27900  
60
Fo 27901-28900  
61
Fo 28901-29400  
62
Fo 29401-29850  
63
Fo 29851-30300  
64
Fo 30301-30800  
65
Fo 30801-31200  
66
Fo 31201-31649  
67
Fo 31650-32050  
68
Fo 32051-32550  
69
Fo 32551-33100  
70
Fo 33101-33600  
71
Fo 33601-34050  
72
Fo 34051-34550  
73
Fo 34551-35050  
74
Fo 35051-35600  
75
Fo 35601-36500  
76
Fo 36501-37000  
77
Fo 37001-37500  
78
Fo 37501-38050  
79
Fo 38051-38550  
80
Fo 38551-39100  
81
Fo 39101-39600  
82
Fo 39601-40800  
83
Fo 40801-41500  
84
Fo 41501-42000  
85
Fo 42001-42600  
86
Fo 42601-43150  
87
Fo 43151-44000  
88
Fo 44001-44500  
89
Fo 44501-45000  
90
Fo 45001-45600  
91
Fo 45601-46100  
92
Fo 46101-46600  
93
Fo 46601-47100  
94
Fo 47101-47600  
95
Fo 47601-48300  
96
Fo 48301-48800  
97
Fo 48801-49300  
98
Fo 49301-49901  
99
Fo 49902-50400  
100
Fo 50401-50900  
101
Fo 50901-51250  
102
Fo 51251-51650  
103
Fo 51651-52050  
104
Fo 52051-52750  
105
Fo 52751-53750  
106
Fo 53751-54200  
107
Fo 54201-54650  
108
Fo 54651-55400  
109
Fo 55401-55850  
110
Fo 55851-56350  
111
Fo 56351-56900  
112
Fo 56901-57400  
113
Fo 57401-58050  
114
Fo 58051-58550  
115
Fo 58551-59000  
116
Fo 59001-59400  
117
Fo 59401-59800  
118
Fo 59801-60300  
119
Fo 60301-60850  
120
Fo 60851-61350  
121
Fo 61351-61850  
122
Fo 61851-62350  
123
Fo 62351-62950  
124
Fo 62951-63400  
125
Fo 63401-63850  
126
Fo 63851-64900  
127
Fo 64901-65450  
128
Fo 65451-66000  
129
Fo 66001-66650  
130
Fo 66651-68850  
131
Fo 68851-69300  
132
Fo 69301-69800  
133
Fo 69801-70300  
134
Fo 70301-70700  
135
Fo 70701-71200  
136
Fo 71201-71650  
137
Fo 71651-72100  
138
Fo 72101-72550  
139
Fo 72551-73100  
140
Fo 73101-73600  
141
Fo 73601-74000  
142
Fo 74001-74750  
143
Fo 74751-75400  
144
Fo 75401-75900  
145
Fo 75901-76350  
146
Fo 76351-76900  
147
Fo 76901-77350  
148
Fo 77351-77850  
149
Fo 77851-78448  
150
Fo 78449-79300  
151
Fo 79301-79650  
152
Fo 79651-80050  
153
Fo 80051-80550  
154
Fo 80551-81300  
155
Fo 81301-81800  
156
Fo 81801-82450  
157
Fo 82451-82900  
158
Fo 82901-83350  
159
Fo 83351-84100  
160
Fo 84101-84600  
161
Fo 84601-85300  
162
Fo 85301-85900  
163
Fo 85901-86900  
164
Fo 86901-87500  
165
Fo 87501-88000  
166
Fo 88001-89000  
167
Fo 89001-89550  
168
Fo 89551-89700  
169
Fo 89701-91200  
170
Fo 91201-92400  
171
Fo 92401-93249  
172
Fo 93250-93699  
173
Fo 93700-95100  
174
Fo 95101-96300  
175
Fo 96301-96950  
176
Fo 96951-97700  
D 2 C2B
Fotobeskrivningar, ämnesordnade
 

Samma blanketter som i D2C2A, men lagda i kortlådor och sorterade efter ämnen, t ex fartygstyper, varvsbilder, hamnmiljöer, livet ombord etc. På baksidan av blanketten finns fotografiet klistrat.
Tillsammans med dessa förvaras även katalogkort från äldre samlingar, S-foto och Ö-foto. När de senare beställs för kopiering görs reprofotografering och det nya negativet med kopia ges Fo-nummer.
Förvaras i fotoarkivet.

D 2 C3
Besöksliggare fotoarkivet
 
Volym
Tid
Anmärkningar
-
1976 -- 1993
Ingår i D2E3, bibliotekets besöksliggare.  
D 2 D
Marinarkeologiska register och liggare
 
D 2 D1
Fyndliggare, marinarkeologiska undersökningar
 

Serien i ak.
Liggare över fynd gjorda vid marinarkeologiska undersökningar som utförts av Sjöhistoriska museet. Fyndblanketten och nummerserien är samma som Vasas, dvs man använde samma blankettset och tog vissa nummerserier och använde dessa för externa utgrävningar. Nummerserierna togs på måfå och är alltså inte kronologisk efter när utgrävningarna gjordes.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1970 -- 1971
Jutholmsvraket,
fyndnr 25001 - 25250, 26051, 26100, 34051 - 34150  
2
1970 -- 1971
Jutholmsvraket,
fyndnr 34151 - 34369, 34401 - 34450, 34501 - 34700  
3
1970 -- 1971
Jutholmsvraket,
fyndnr 34701 - 35000  
4
1971 -- 1981
Älvsnabben,
fyndnummer 24501 - 24577, 25251 - 25256, 26001 - 26350, 26401 - 26500, 34451 - 34500  
5
1972
Drakön,
fyndnummer 30001 - 30365  
6
1972
Drakön,
fyndnummer 30001 - 30365, kortlåda  
7
1976, 1979
Klintehamnsvraket 1976,
fyndnummer 24701-24734, 26101-26150, 26351-26393
Visby hamn 1979, fyndnummer 34373-34385  
8
1985 -- 1986
Bossholmen,
fyndnummer 24651 - 24900  
9
1985 -- 1986
Bossholmen,
fyndnummer 24901 - 25298, 26240 - 26250
Annan nummerserie 88/1 - 88/83 och 89/1 - 89/9  
D 2 D2
Svenskt marinarkeologiskt register, register över vrak
 

Serien i kortskåp.
Vrakregistret innehåller uppgifter om förlista fartyg med känd position. Det är ordnat topografiskt efter sjökort och under varje sjökort i nummerföljd efter den dag då uppgift om vraket först inkommit till registret. Det består av kopior av inkomna skrivelser, undersökningsrapporter, rapporter från sportdykare, tidningsurklipp m.m.
Obs! under vissa perioder har även original av diarieförda skrivelser tillförts registret. Vrakregistret förvaras i mappskåp i museets registerrum och andvänds i det dagliga arbetet. I de fall uppgifterna för ett enstaka fartyg blivit mycket omfattande har de överförts till en särskild volym som förvaras i stålskåp bredvid mappskåpet. Detta markeras med hänvisning i mappen. Till registret finns alfabetiskt och topografiskt register i särskild pärm, samt ett register sorterat efter sjökortsnummer.

D 2 D3
Svenskt marinarkeologiskt register, register över förlisningar
 
D 2 D3A
Svenskt marinarkeologiskt register, register över förlisningar, topografiskt ordnat.
 

Förlisningsregistret innehåller uppgifter om förlisningar av fartyg på svenskt vatten eller svenska fartyg utomlands.
Uppgifterna finns sökbara i Fornsök, Riksantikvarieämbetets söktjänst.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik  
2
Sundsvall, Hudiksvall, Söderhamn  
3
Gävle, Finngrundet  
4
Öregrund, Gräsö, Väddö  
5
Norrtälje, Björn, Söderarm, Furusund  
6
Svenska Högarna, Innerskärgården, Stockholm, Mälaren, Sandhamn, Huvudskär  
7
Landsort, Nyköping, Hävringe, Bråviken, Norrköping, Arkö  
8
Gotland: Kappelskär, Slite  
9
Gotland: Östergarn, När, Rone, Grötlingbo  
10
Gotland: Hamra, Heligholmen, Sundre, Hoburgen, Vamlingbo  
11
Gotland: Näs, Hablingbo, Karlsöarna, Klintehamn, Västergarn  
12
Gotland: Visby, Fårö, Salvorev, Gotska Sandön  
13
Gotland: Ej lokaliserade  
14
Ölands norra udde, Öland ej lokaliserade, Östra Öland, Persnäs, Böda-Högby, Husvalla  
15
Kappeludden, Gärdslösa, Norra Möckleby, Sandby, Hulterstad, Segerstad, Össby  
16
Gräsgård, Borgholm, Föra-Persnäs, Södra Öland, Ölands södra udde  
17
Västervik, Oskarshamn, Furön  
18
Idö, Skäggenäs, Kalmar, Kristianopel  
19
Vättern  
20
Utlängan  
21
Karlskrona, Karlshamn  
22
Sölvesborg, Åhus, Simrishamn, Brantevik, Gislövshammar  
23
Sandhammaren, Ystad  
24
Smygehuk, Beddinge-Abbekås, Trelleborg, Skanör-Falsterbo  
25
Malmö, Helsingborg  
26
Landskrona, Viken-Domsten, Höganäs, Mölle-Nyhamn  
27
Kullen  
28
Ängelholm, Torekov, Hallands-Väderö, Laholm, Halmstad  
29
Falkenberg, Tylön, Morup  
30
Vässingsö, Varberg, Kungsbacka, Malön  
31
Nidingen, Göteborg, Rivöfjorden  
32
Vinga, Vrångö, Tistlarna, Hönö  
33
Marstrand, Tjörn, Mollösund, Käringön  
34
Grundsund, Lysekil, Kungshamn, Hunnebostrand, Hamburgsund  
35
Väderöarna, Råssö, Strömstad, Havstensund, Grebbestad  
D 2 D3B
Svenskt marinarkeologiskt register, register över förlisningar, alfabetiskt ordnat
 

Förlisningsregistret innehåller uppgifter om förlisningar av fartyg på svenskt vatten eller svenska fartyg utomlands.
Uppgifterna finns sökbara i Fornsök, Riksantikvarieämbetets söktjänst.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Aarhus – Amalia  
2
Amalia Albertina – Anna Naria  
3
Anna Mona Magdalena – Aurora  
4
Balder - Boldor  
5
Bolina - Bödvar  
6
Cadmers – Carolina Amalia  
7
Carolina Charlotta - Christina  
8
Christina – Cyplus  
9
D’Artagnan – Die Frau Maria  
10
Die Frau Dorothea - Dygden  
11
Eagle – Elsjea  
12
Elvina- Expresse  
13
Facius – Freden  
14
Frederichs Minde - Förtroligheten  
15
G  
16
Haard – Henry  
17
Herald - Hösten  
18
I  
19
Jaak - Jonathan  
20
Jonge Albert - Kämpen  
21
L  
22
Maas - Mathias  
23
Mathilda - Möjligheten  
24
N  
25
O  
26
P-Q  
27
R  
28
Sabina - Sophia  
29
Sophia – Sören Winkel  
30
T  
31
U-V  
32
X-Ö  
D 2 D4
Register över Dykerikompaniets handlingar och övriga maritima lämningar
 

Maskinskrivna kort med kortfattade uppgifter om förlisningarna. Uppgifterna ligger även i Fornsök - Riksantikvarieämbetets databas över fornminnen.

D 2 D4A
Register över dykerikompaniets handlingar. Alfabetiskt efter fartygsnamn.
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
A  
2
B  
3
C  
4
D  
5
E  
6
F  
7
G  
8
H  
9
I-J  
10
K-L  
11
M  
12
N-P  
13
R  
14
S  
15
T-Ö  
D 2 D4B
Register över dykerikompaniets handlingar. Alfabetiskt efter fartygstyp.
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
Brigantin, brigg, båt.  
2
Fartyg  
3
Fisksump, flöjtskepp, fregatt, färja, galeas  
4
Galiot, huckert, hukarjakt  
5
Jakt  
6
Julle, karavell, koff, krejare, nordbåt, osäkra benämningar, skepp, skonert, skuta, slup, smack, snau, vedbåt.  
7
Uppgifter om förlisningar, utan namn eller fartygstyp. Endast årtal och ungefärlig förlisningsplats.  
D 2 D4C
Regiser över Dykerikompaniets handlingar. Topografiskt sorterat.
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Osäkra.
Torneå, Luleå, Piteå, Umeå, Härnösand, Sundsvall, Hudiksvall, Gävle.  
2
Öregrund, Vätö/Arholma, Söderarm, Furusund, Mälaren, Sandhamn, Stockholm / Vaxholm.  
3
Dalarö, Bullerö, Muskö, Huvudskär, Landsort / Herrhamra, Nyköping, Östergötland, Västervik, Kalmar  
4
Gotland  
5
Gotland  
6
Fårö, Gotska Sandön, Blekinge  
7
Öland  
8
Öland  
9
Åhus, Simrishamn, Ystad, Malmö, Landskrona  
10
Skanör, Ängelholm, Halmstad,Torekov  
11
Helsingborg  
12
Falkenberg, Varberg, Onsala  
13
Marstrand  
14
Göteborg, Strömstad  
15
Åland, Danmark, Finland  
D 2 D5
SjöMis, digitalt marinarkeologiskt register
 

Digitalt register. Inmatning av uppgifter ur vrakregistret, förlisningsregister och dykerikompaniet (D2D2-D2D4), men uppgifter påfördes också kontinuerligt från andra myndigheter, t ex Sjöfartsverket och vissa Länsstyrelser. SjöMis var under en period tillgängligt på myndighetens hemsida, men överfördes 2008 till en gemensam databas Riksantikvarieämbetet, Fornsök.

D 2 D6
Svenskt marinarkeologiskt register, Förteckning över diabilder
 

Diabilder ingår som en del i den marinarkeologiska dokumentationen.
Förteckning över dessa är ämnesordnad och förs digitalt i listform (Word). Till varje bild skrivs också en fotoblankett som sorteras ämnesordnat i pärmar.
Registret förvaras i museets registerrum och används i det dagliga arbetet.

D 2 D7
Svenskt marinarkeologiskt register, Förteckning över videofilm
 

Videofilm ingår som en del i den marinarkeologiska dokumentationen.
Förteckning över dessa är ämnesordnad och förs digitalt (Word). En utskriven lista finns i pärm.

D 2 D8
Register och excerpter ur Kommerkollegie handlingar angående förlisningar
 

Registret skapades av en person som gick igenom förlisningsuppgifter i Kommerskollegie arkiv. Uppgifterna finns sorterade kronologiskt efter förlisningsår, samt topografiskt. Innehåller excerpter, samt ibland kopior av handlingar.

D 2 E
Bibliotekets register och liggare
 
D 2 E1
Bibliotekets accessionsliggare
 

Serien inbunden

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1976 -- 1979
Tidigare år, se Sjöhistoriska museet.  
2
1980 -- 1984
 
3
1985 -- 1988
 
4
1989 -- 1993
 
5
1994 -- 1999
2 band.
Serien fortsätts i Statens maritima museers arkiv.  
D 2 E2
Sjöhistoriska museets bibliotekskatalog
 
D 2 E2A
Slagordskatalog
 

I kortlådor i biblioteket.

D 2 E2B
Nominalkatalog
 

I kortlådor i biblioteket.
Katalogen är alfabetisk och ingångarna är författare eller titel/serie.

D 2 E2C
Lokalkatalog
 

I kortlådor i biblioteket.
Katalogen visar var på hyllorna böcker och tidskrifter är uppställda.

D 2 E3
Besöksliggare biblioteket
 

Besöksliggare för biblioteket fram till 1987 ligger i Sjöhistoriska museets arkiv 1932-1964, serie D2F.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1987 -- 2002
3 bd.
Häri även fotoarkivets besöksbok, samt bilagor till bibliotekets accessionsliggare (F3A2).  
D 3
Vasamuseets register och liggare
 
D 3 A
Fyndliggare Vasa
 

Handskriven fyndliggare efter fyndnummer. Innehåller kortfattad information av fyndet, samt ibland även skissartad teckning.
Se även Claesons fyndliggare under Wasanämnden.

Vissa av numren i nummerserien har använts till fynd från andra marinarkeologiska undersökningar (se D2D1).

Fyndliggaren förvaras på Vasamuseet.

D 3 B
Vasamuseets katalogkort
 
D 3 B1
Katalogkort, Vasa, alfabetisk
 

Katalogkort över Vasafynd som sorterats alfabetiskt efter föremålstyp.
Korten ligger i kortskåp på Vasamuseet.

D 3 B2
Katalogkort, Vasa, löpnummer
 

Katalogkort över Vasafynd som sorterats efter löpnummer.
Korten ligger i kortskåp på Vasamuseet.

D 3 B3
Katalogkort, Vasa, placering i skeppet
 

Katalogkort över Vasafynd som sorterats "topografiskt" efter fyndens placering i skeppet.
Korten ligger i kortskåp på Vasamuseet.

D 3 C
Fyndliggare Vasa, digital
 

Digital fyndliggare som gjorts i efterhand.
Innehåller även en del fotografier av föremål. Teckningarna som finns i originalfyndliggaren har däremot ännu inte överförts till den digitala liggaren.

D 4
Fyndkatalog, konserveringens registerkort
 

Registerkort med uppgifter om konserveringsåtgärder. Innehåller främst uppgifter om konservering av föremål från Vasa, men även externa uppdrag och konservering av fynd från andra marinarkeologiska utgrävningar inom myndigheten eller av föremål tillhörande Sjöhistoriska museet samlingar.

Den första nummerserien är främst Vasafynd, men där ligger även insprängda nummer som tillhör fynd från marinarkeologiska undersökningar i Sjöhistoriska museets regi (se serie D2D1).
Några materialkategorier, skulptur och länder, är också utsorterade och ligger för sig.

I slutet på serien ligger volymer med K-nummer. K-nummer användes för konservering av föremål som inte hörde till Vasafynden, både konservering av föremål från Sjöhistoriska museets samlingar och externa uppdrag. Dessa registerkort är skrivna på samma blankett som Vasas fyndkatalog. Troligen har man påbörjat en renskrivning av dessa, liknande den som gjorts för Vasafynden, men inte slutfört det. Ett fåtal renskrivna kort ligger i volym 37.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
0-899  
2
900-1699  
3
1700-2596  
4
2601-3299  
5
3300-3999  
6
4000-4499  
7
4500-5099  
8
5100-5974  
9
5975-6699  
10
6700-7399  
11
7400-8199  
12
8200-8999  
13
9000-9699  
14
9700-10399  
15
10400-11199  
16
11200-11899  
17
11900-12599  
18
12600-13299  
19
13301-14098  
20
14100-14899  
21
14900-15699  
22
15700-16498  
23
16500-17198  
24
167200-17899  
25
17900-18699  
26
18700-19399  
27
19400-20199  
28
20200-20999  
29
21000-21699  
30
21700-22399  
31
22400-23299  
32
23300-24099  
33
24100-34909  
34
Skulpturer: 15-7064  
35
Skulpturer: 7065-20441
(och stormast onumrerad)  
36
Läder: 3478-30520  
37
K-nr. K57-K514
Samt lösa kort som av okänd anledning inte låg i nummerordning.  
38
K 1-369  
39
K 370-699  
40
K 700-1042  
41
K 1043-1398  
42
K 1400-1610  
D 5
Riksinventeringen
 
D 5 A
Riksinventeringens katalogkort, ordnade efter proveniens
 

Vid riksinventeringen användes Sjöhistoriska museets föremålsblankett som förlaga. Alla föremål som inventerades gavs nummer med bokstäver som betecknade institution eller ägarens namn. Mer information rörande samlingarna finns i serie F4C. Där finns även förklaringar till föremålskategorier etc. Se även D5B.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Arboga - Båstad  
2
Berga Örlogsskolor  
3
Dalarö - Göteborg  
4
Halmstad - Jönköping  
5
Hälsingborg  
6
Kalmar  
7
Kalmar varv - Limhamn  
8
Kungliga Sjökrigsskolan Näsby, nr 1 - 150.  
9
Kungliga Sjökrigsskolan Näsby, nr 151 - 300  
10
Kungliga Sjökrigsskolan Näsby, nr 301 - 500  
11
Malmö - Norrtälje  
12
Norrtälje, Roslagens museum och Roslagens sjöfartsmuseum  
13
Oskarshamn, Fredriksborg,
Oskarshamns sjöfartsmuseum nr 1 - 398  
14
Oskarshamns sjöfartsmuseum nr 956 - 1350  
15
Oskarshamns sjöfartsmuseum nr 1351 - 1700  
16
Oskarshamns museidepå, nr 1 - 299  
17
Oskarshamns museidepå, nr 300 - 599  
18
Oskarshamns museidepå, nr 600 - 955  
19
Nyköping - Råå  
20
Saltsjö-Boo - Skillinge  
21
Smålands museum - Torekov  
22
Trelleborg - Viken  
23
Väddö - Växjö  
24
Ystad - Östersund, samt utlandet.  
25
Älmsta, Roslagens sjöfartsmuseum
Nr 1 - 200  
26
Älmsta, Roslagens sjöfartsmuseum
Nr 201 - 600  
27
Älmsta, Roslagens sjöfartsmuseum
Nr 601 - 822  
D 5 B
Riksinventeringens katalogkort, ordnade efter sökord
 

Sökregister till föremålsbeskrivningarna (D5A). Registret består av nedre halvan av föremålsbeskrivningsblanketten och har sorterats på ett flertal olika sökbegrepp; Rederier, varv, fartygsnamn, sakord, personnamn, tillverkare, givare/ägare och topografi.
Registret ligger tillsammans med Sjöhistoriska museets eget föremålsregister (D2A2B). Riksinventeringens föremål har röda registerkort.

Serien i kortskåp i korridoren vid kontorsrummen på Sjöhistoriska museet.

D 6
Museifartygens logg- och arbetsdagböcker
 

Serien i arkivkartong.
Loggböckerna fördes av guidepersonalen ombord och där noterades uppgifter om besökare, väder och vad som i övrigt hänt under öppethållandet. Arbetsdagböckerna innehåller uppgifter om renovering och liknande arbeten ombord.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1975 -- 1991
Loggbok, Finngrundet 1975-1980 (4 bd);
Loggbok, Finngrundet och St Erik 1990-1991 (1 bd)  
2
1980 -- 1986
Maskindagbok 14/7 1980 - 15/4 1981 (3 bd);
Dagbokskladd 14/7 1980 - 4/9 1980 (1 bd);
Arbetsdagböcker 16/4 1981 - 31/10 1986 (4 bd)  
3
1986 -- 1993
Arbetsdagböcker 3/1 1986 - 24/6 1993 (5 bd)  
4
1993 -- 2002
Arbetsdagböcker 28/6 1993 - 24/5 2002 (8 bd)  
D 7
Övriga register och liggare
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1970 -- 1986
Ak. Förteckning över deltagare i Seglarskola och kvällskurser på Sjöhistoriska museet.  
E 1
Kungliga brev och regeringsskrivelse
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1977
From 1978 ligger dessa i den vanliga korrespondensserien, E2.
Ak.  
E 2
Korrespondens
 

Serien i ak
1964-1990 ges handlingarna diarienummer och diarieplanbeteckning och ligger kronologiskt efter diarienummer. I och med att man går över till att sortera efter diarieplanbeteckning fortsätter serien i F1.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
Dnr 501-657  
2
1964
Dnr 658-800  
3
1964
Dnr 801-1000  
4
1964
Dnr 1001-1300  
5
1964
Dnr 1301-1430  
6
1965
Dnr 1-300  
7
1965
Dnr 301-549  
8
1965
550-749  
9
1965
Dnr 750-999  
10
1965
Dnr 1000-1274  
11
1965
Dnr 1275-1550  
12
1965
Dnr 1551-1898  
12a
1965
Supplement  
13
1966
Dnr 1-299  
14
1966
Dnr 300-649  
15
1966
Dnr 650-899  
16
1966
Dnr 900-1199  
17
1966
Dnr 1200-1499  
18
1966
Dnr 1500-1799  
19
1966
Dnr 1800-2099  
20
1966
Dnr 2100-2349  
21
1966
Dnr 2350-2579  
22
1967
Dnr 1-299  
23
1967
Dnr 300-549  
24
1967
Dnr 550-799  
25
1967
800-1099  
26
1967
Dnr 1100-1399  
27
1967
Dnr 1400-1749  
28
1967
Dnr 1750-1999  
29
1967
Dnr 2000-2299  
30
1967
Dnr 2300-2599  
31
1967
Dnr 2600-2999  
32
1967
Dnr 3000-3378  
33
1968
Dnr 1-200  
34
1968
Dnr 201-400  
35
1968
Dnr 401-650  
36
1968
Dnr 651-900  
37
1968
Dnr 901-1150  
38
1968
Dnr 1151-1450  
39
1968
Dnr 1451-1800  
40
1968
Dnr 1801-2050  
41
1968
Dnr 2051-2300  
42
1968
Dnr 2301-2550  
43
1968
Dnr 2551-2900  
44
1968
Dnr 2901-3199  
45
1968
Dnr 3200-3434+3099  
46
1969
Dnr 1-249  
47
1969
Dnr 250-499  
48
1969
Dnr 500-699  
49
1969
Dnr 700-899  
50
1969
900-1149  
51
1969
1150-1399  
52
1969
1400-1624  
53
1969
1625-1999  
54
Hoplagd med volym 53  
55
1969
2000-2450  
56
Hoplagd med volym 55  
57
1969
Dnr 2451-2599
2600-2999 vakanta nr  
58
1969
Dnr 3000-3150  
59
Dnr 3151-3300  
60
Dnr 3301-3380  
61
1970
Dnr 1-199  
62
1970
Dnr 200-399  
63
1970
Dnr 400-599  
64
1970
Dnr 600-799  
65
1970
800-999  
66
1970
Dnr 1000-1199  
67
1970
Dnr 1200-1399  
68
1970
Dnr 1400-1650  
69
1970
Dnr 1650-1800  
70
1970
Dnr 1801-1999  
71
1970
Dnr 2000-2250  
72
1970
Dnr 2251-2500  
73
1970
Dnr 2501-2750  
74
1970
Dnr 2751-2953  
75
1970
Supplement 1970  
76
1971
Dnr 1-200  
77
1971
Dnr 201-400  
78
1971
Dnr 401-600  
79
1971
Dnr 601-800  
80
1971
Dnr 801-1000  
81
1971
Dnr 1001-1200  
82
1971
Dnr 1201-1400  
83
1971
Dnr 1401-1600  
84
1971
Dnr 1601-1799  
85
1971
Dnr 1801-2000  
86
1971
Dnr 2001-2200  
87
1971
Dnr 2201-2474  
88
1969 -- 1971
Supplement. Filmsalen  
89
1972
Dnr 1-250  
90
1972
Dnr 251-450  
91
1972
Dnr 451-750  
92
1972
Dnr 751-1099  
93
1972
Dnr 1100-1299  
94
1972
Dnr 1300-1599  
95
1972
Dnr 1600-1799  
96
1972
Dnr 1800-2099  
97
1972
Dnr 2100 -2299  
98
1972
Dnr 2300 - 2484 + supplement  
99
1973
Dnr 1-200  
100
1973
Dnr 201-399  
101
1973
Dnr 400-599  
102
1973
Dnr 600-799  
103
1973
Dnr 800-950  
104
1973
Dnr 951-1099  
105
1973
Dnr 1100-1299  
106
1973
Dnr 1300-1499  
107
1973
Dnr 1500-1699  
108
1973
Dnr 1700-1899  
109
1973
Dnr 1900-2199  
110
1973
Dnr 2200-2399  
111
1973
Dnr 2400-2599  
112
1973
Dnr 2600-2846  
113
1974
Dnr 1-200  
114
1974
Dnr 201-400  
115
1974
Dnr 401-600  
116
1974
Dnr 601-800  
117
1974
Dnr 801-1000  
118
1974
Dnr 1001-1200  
119
1974
Dnr 1201-1400  
120
1974
Dnr 1401-1600  
121
1974
Dnr 1601-1800  
122
1974
Dnr 1801-2000  
123
1974
Dnr 2001-2200  
124
1974
Dnr 2201-2400  
125
1974
Dnr 2401-2600  
126
1974
Dnr 2601-2800  
127
1974
Dnr 2801-2912  
128
1975
Dnr 1-200  
129
1975
Dnr 201-400  
130
1975
Dnr 401-600  
131
1975
Dnr 601-800  
132
1975
Dnr 801-1000  
133
1975
Dnr 1001-1200  
134
1975
Dnr 1201-1350  
135
1975
Dnr 1351-1500  
136
1975
Dnr 1501-1700  
137
1975
Dnr 1701-1900  
138
1975
Dnr 1901-2100  
139
1975
Dnr 2101-2300  
140
1975
Dnr 2301-2350  
141
1976
Dnr 1-200  
142
1976
Dnr 201-400  
143
1976
Dnr 401-599  
144
1976
Dnr 600-800  
145
1976
Dnr 801-1000  
146
1976
Dnr 1001-1200  
147
1976
Dnr 1201-1400  
148
1976
Dnr 1402-1600
(1401 bland nämndhandlingarna)  
149
1976
Dnr 1601-1800  
150
1976
Dnr 1801-2000  
151
1976
Dnr 2001-2200  
152
1976
Dnr 2201-2434  
153
1977
Dnr 1-200  
154
1977
Dnr 201-400  
155
1977
Dnr 401-600  
156
1977
Dnr 601-800  
157
1977
Dnr 801-1000  
158
1977
Dnr 1001-2100  
159
1977
Dnr 2101-2300  
160
1977
Dnr 2301-2500  
161
1977
Dnr 2501-2700  
162
1977
Dnr 2701-2850  
163
1977
Dnr 2851-3000  
164
1977
Dnr 3001-3200  
165
1977
Dnr 3201-3400  
166
1977
Dnr 3401-3473 + supplement och hemliga handlingar 1966-1977.  
167
1978
Dnr 1-200  
168
1978
Dnr 201-400  
169
1978
Dnr 401-600  
170
1978
Dnr 601-800  
171
1978
Dnr 801-1000  
172
1978
Dnr 1001-1200  
173
1978
Dnr 1201-1400  
174
1978
Dnr 1401-1600  
175
1978
Dnr 1601-1800  
176
1978
Dnr 1801-2000  
177
1978
Dnr 2001-2168 + supplement  
178
1979
Dnr 1-200  
179
1979
Dnr 201-300  
180
1979
Dnr 301-400  
181
1979
Dnr 401-600  
182
1979
Dnr 601-800  
183
1979
Dnr 801-1000  
184
1979
Dnr 1001-1200  
185
1979
Dnr 1201-1400  
186
1979
Dnr 1401-1500  
187
1979
Dnr 1501-1600  
188
1979
Dnr 1601-1800  
189
1979
Dnr 1801-1900  
190
1979
Dnr 1901-2001  
191
1980
Dnr 1-100  
192
1980
Dnr 101-200  
193
1980
Dnr 201-300  
194
1980
Dnr 301-400  
195
1980
Dnr 401-600  
196
1980
Dnr 601-700  
197
1980
Dnr 701-800  
198
1980
Dnr 801-1000  
199
1980
Dnr 1001-1200  
200
1980
Dnr 1201-1400  
201
1980
Dnr 1401-1600  
202
1980
Dnr 1601-1800  
203
1980
Dnr 1801-1950  
204
1980
Dnr 1951-2105  
205
1981
Dnr 1-200  
206
1981
Dnr 201-400  
207
1981
Dnr 401-600  
208
1981
Dnr 601-800  
209
1981
Dnr 801-1000  
210
1981
Dnr 1001-1200  
211
1981
Dnr 1201-1400  
212
1981
Dnr 1401-1600  
213
1981
Dnr 1601-1800  
214
1981
Dnr 1801-1986  
215
1982
Dnr 1-200  
216
1982
Dnr 201-400  
217
1982
Dnr 401-600  
218
1982
Dnr 601-800  
219
1982
Dnr 801-1000  
220
1982
Dnr 1001-1150  
221
1982
Dnr 1151-1200  
222
1982
Dnr 1201-1400  
223
1982
Dnr 1401-1600  
224
1982
Dnr 1601-1800  
225
1982
Dnr 1801-2000  
226
1982
Dnr 2001-2250  
227
1982
Dnr 2251-2400  
228
1982
Dnr 2401-2499  
229
1983
Dnr 1-200  
230
1983
Dnr 201-400  
231
1983
Dnr 401-600  
232
1983
Dnr 601-800  
233
1983
Dnr 801-1000  
234
1983
Dnr 1001-1200  
235
1983
Dnr 1201-1400  
236
1983
Dnr 1401-1600  
237
1983
Dnr 1601-1800  
238
1983
Dnr 1801-2000  
239
1983
Dnr 2001-2200  
240
1983
Dnr 2201-2400  
241
1983
Dnr 2401-2600  
242
1983
Dnr 2601-2705  
243
1984
Dnr 1-150  
244
1984
Dnr 151-400  
245
1984
Dnr 401-600  
246
1984
Dnr 601-800  
247
1984
Dnr 801-1000  
248
1984
Dnr 1001-1200  
249
1984
Dnr 1201-1400  
250
1984
Dnr 1401-1600  
251
1984
Dnr 1601-1800  
252
1984
Dnr 1801-2000  
253
1984
Dnr 2001-2200  
254
1984
Dnr 2201-2400  
255
1984
Dnr 2401-2540  
256
1984
Dnr 2541-2625  
257
1985
Dnr 1-200  
258
1985
Dnr 201-400  
259
1985
Dnr 401-600  
260
1985
Dnr 601-800  
261
1985
Dnr 801-999  
262
1985
Dnr 1000-1200  
263
1985
Dnr 1201-1400  
264
1985
Dnr 1401-1600  
265
1985
Dnr 1601-1800  
266
1985
Dnr 1801-2000  
267
1985
Dnr 2001-2200  
268
1985
Dnr 2201-2458  
269
1986
Dnr 1-200  
270
1986
Dnr 201-350  
271
1986
Dnr 208  
272
1986
Dnr 298  
273
1986
Dnr 351-500  
274
1986
Dnr 501-650  
275
1986
Dnr 651-800  
276
1986
Dnr 801-900  
277
1986
Dnr 901-1040  
278
1986
Dnr 1041-1200  
279
1986
Dnr 1201-1370  
280
1986
Dnr 1371-1520  
281
1987
Dnr 1-30  
282
1987
Dnr 31-249  
283
1987
Dnr 250-399  
284
1987
Dnr 400-599  
285
1987
Dnr 600-725  
286
1987
Dnr 726-  
287
1988
Dnr 1-199  
288
1988
Dnr 30/88  
289
1988
Dnr 200-399  
290
1988
Dnr 400-599  
291
1988
Dnr 600-771  
292
1989
Dnr 1-111  
293
1989
Dnr 111-140  
294
1989
Dnr 141-272  
295
1989
Dnr 273-416  
296
1989
Dnr 417-541  
297
1989
Dnr 542  
298
1989
Dnr 543-600  
299
1989
Dnr 600-699  
300
1989
Dnr 700-782  
301
1990
Dnr 1-75  
302
1990
Dnr 76-181  
303
1990
Dnr 182-286  
304
1990
Dnr 287-449  
305
1990
Dnr 450-561  
306
1990
Dnr 562-681  
307
1990
Dnr 682-792  
308
1990
Dnr 793-865  
E 3
Informationsavdelningens korrespondens
 

Serien i arkivkartong.
Alfabetiskt ordnad korresponens som ej diarieförts.
Största delen av korrespondens är direkt ställd till Bengt Ohrelius som var chef för informationsavdelningen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1976
 
2
1972
 
3
1973
 
4
1974 -- 1981
Informationsavdelningen  
5
1977 -- 1982
 
F 1
Diarieförda handlingar
 

Serien i kartonger.
Fortsättning på serie E1. Lagda efter diarie/dossieplan. En diarie/dossieplan lagd främst i den första kartongen för varje år.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1991
Diarieplanbeteckning 10-20  
2
1991
Diarieplanbeteckning 21-40  
3
1991
Diarieplanbeteckning 32  
4
1991
Diarieplanbeteckning 32-39  
5
1991
Diarieplanbeteckning 33  
6
1991
Diarieplanbeteckning 41.0 -41.1  
7
1991
Diarieplanbeteckning 41.1, dnr 143/91  
8
1991
Diarieplanbeteckning 42 - 45.1  
9
1991
Diarieplanbeteckning 45.2 - 51.0  
10
1991
Diarieplanbeteckning 51.1 - 59  
11
1992
Diarieplanbeteckning 10 - 20  
12
1992
Diarieplanbeteckning 21 - 43  
13
1992
Diarieplanbeteckning 31 - 39  
14
1992
Diarieplanbeteckning 32  
15
1992
Diarieplanbeteckning 32  
16
1992
Diarieplanbeteckning 32  
17
1992
Diarieplanbeteckning 41.2  
18
1992
Diarieplanbeteckning 44 - 50  
19
1992
Diarieplanbeteckning 45.2  
20
1992
Diarieplanbeteckning 51.1 - 59  
21
1993
Diarieplanbeteckning 10 - 20  
22
1993
Diarieplanbeteckning 21 - 29  
23
1993
Diarieplanbeteckning 32  
24
1993
Diarieplanbeteckning 31 - 39  
25
1993
Diarieplanbeteckning 30 - 41.2  
26
1993
Diarieplanbeteckning 43 - 45.2  
27
1993
Diarieplanbeteckning 45.2  
28
1993
Diarieplanbeteckning 49 - 59  
29
1994
Diarieplanbeteckning 10 - 20  
30
1994
Diarieplanbeteckning 20, dnr 177/94  
31
1994
Diarieplanbeteckning 22 - 45.1  
32
1994
Diarieplanbeteckning 32  
33
1994
Diarieplanbeteckning 33  
34
1994
Diarieplanbeteckning 31. 32, 39  
35
1994
Diarieplanbeteckning 41.2  
36
1994
Diarieplanbeteckning 45.2, t o m dnr 375/94  
37
1994
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 375/94  
38
1994
Diarieplanbeteckning 49 - 59  
39
1995
Diarieplanbeteckning 10 - 19  
40
1995
Diarieplanbeteckning 20  
41
1995
Diarieplanbeteckning 22 - 41.1  
42
1995
Diarieplanbeteckning 31 - 32  
43
1995
Diarieplanbeteckning 32  
44
1995
Diarieplanbeteckning 33 - 39  
45
1995
Diarieplanbeteckning 41.2  
46
1995
Diarieplanbeteckning 42 - 45.2, t o m dnr 241/95  
47
1995
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 244/95  
48
1995
Diarieplanbeteckning 49 - 59  
49
1996
Diarieplanbeteckning 10 - 19  
50
1996
Diarieplanbeteckning 20 - 29  
51
1996
Diarieplanbeteckning 22, dnr 74/96  
52
1996
Diarieplanbeteckning 30 - 44  
53
1996
Diarieplanbeteckning 31 - 32  
54
1996
Diarieplanbeteckning 32 och 39  
55
1996
Diarieplanbeteckning 41.2  
56
1996
Diarieplanbeteckning 45.1 och 49  
57
1996
Diarieplanbeteckning 45.2, t o m dnr 365/96  
58
1996
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 368/95  
59
1996
Diarieplanbeteckning 50 - 59  
60
1997
Diarieplanbeteckning 10 - 13  
61
1997
Diarieplanbeteckning 19  
62
1997
Diarieplanbeteckning 20  
63
1997
Diarieplanbeteckning 21 - 29  
64
1997
Diarieplanbeteckning 30 - 41.1  
65
1997
Diarieplanbeteckning 32  
66
1997
Diarieplanbeteckning 41.2  
67
1997
Diarieplanbeteckning 42 - 44  
68
1997
Diarieplanbeteckning 45.1 - 45.2, t o m dnr 437/97  
69
1997
Diarieplanbeteckning 45.2 - 49, fr o m dnr 438/97  
70
1997
Diarieplanbeteckning 50 - 56, t o m dnr 364/97  
71
1997
Diarieplanbeteckning 56 - 59, fr o m dnr 397/97  
72
1998
Diarieplanbeteckning 10 - 19  
73
1998
Diarieplanbeteckning 20  
74A
1998
Diarieplanbeteckning 21 - 30  
74B
1998
Diarienummer 615/98 -22  
75
1998
Diarieplanbeteckning 31 - 41.1  
76
1998
Diarieplanbeteckning 41.2  
77
1998
Diarieplanbeteckning 42 - 44  
78
1998
Diarieplanbeteckning 45.1, 46 - 51  
79
1998
Diarieplanbeteckning 45.2, t o m dnr 447/98  
80
1998
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 448/98  
81
1998
Diarieplanbeteckning 51.2 - 59  
82
1999
Diarieplanbeteckning 10 - 19  
83
1999
Diarieplanbeteckning 20  
84
1999
Diarieplanbeteckning 21 - 39  
85
1999
Diarieplanbeteckning 32  
86
1999
Diarieplanbeteckning 40 - 41  
87
1999
Diarieplanbeteckning 42 - 44, t o m dnr 599/99  
88
1999
Diarieplanbeteckning 44, fr o m dnr 603/99  
89
1999
Diarieplanbeteckning 45.1 - 45.2, t o m dnr 474/99  
90
1999
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 480/99  
91
1999
Diarieplanbeteckning 46 - 51.1  
92
1999
Diarieplanbeteckning 51.2 - 59  
93
2000
Diarieplanbeteckning 10 - 19  
94
2000
Diarieplanbeteckning 20  
95
2000
Diarieplanbeteckning 21 - 22  
96
2000
Diarieplanbeteckning 23 - 31, t o m dnr 470/00  
97
2000
Diarieplanbeteckning 31, fr o m dnr 483/00  
98
2000
Diarieplanbeteckning 32  
99
2000
Diarieplanbeteckning 39 - 41.1  
100
2000
Diarieplanbeteckning 41.2 - 43  
101
2000
Diarieplanbeteckning 44  
102
2000
Diarieplanbeteckning 45 - 45.2, t o m dnr 427/00  
103
2000
Diarieplanbeteckning 45.2, fr o m dnr 437/00  
104
2000
Diarieplanbeteckning 46 - 51.2  
105
2000
Diarieplanbeteckning 52 - 59  
106
2001
Diarieplanbeteckning 10 - 11  
107
2001
Diarieplanbeteckning 12 - 18  
108
2001
Diarieplanbeteckning 20 - 21  
109
2001
Diarieplanbeteckning 22 - 29  
110
2001
Diarieplanbeteckning 30 - 31,
t o m dnr 428/01  
111
2001
Diarieplanbeteckning 31 - 39,
fr o m dnr 520/01  
112
2001
Diarieplanbeteckning 33  
113
2001
Diarieplanbeteckning 40 - 49  
114
2001
Diarieplanbeteckning 50 - 51,
t o m dnr 432/01  
115A
2001
Diarieplanbeteckning 51,
fr o m, dnr 434/01  
115B
2001
Diarieplanbeteckning 51,
Hemligt ärende  
116
2001
Diarieplanbeteckning 52 - 53,
t o m dnr 221/01  
117
2001
Diarieplanbeteckning 53,
dnr 222/01 - 494/01  
118
2001
Diarieplanbeteckning 53,
fr o m dnr 495/01  
119
2001
Diarieplanbeteckning 54  
120
2001
Diarieplanbeteckning 55 - 79  
F 2
Personalakter
 

Serien i arkivkartong.
Serien avser entledigad personal.
Fr o m 1981-01-01 gick Sjöhistoriska museet med i MAREG (Matrikelregistret som förs av SPV- statens pensionsverk). Detta innebär att man inte längre behöver föra fullständiga matriklar med tanke på pensionerna.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1980
A-Berglund  
2
1964 -- 1980
Bergström-
Emanuelsson  
3
1964 -- 1980
Enghammar-Fridman  
4
1964 -- 1980
Fälting-Hermansson  
5
1964 -- 1980
Hintze-Johansson M  
6
1964 -- 1980
Johansson S-Karlsson  
7
1964 -- 1980
Kaplja-Liedstrand  
8
1964 -- 1980
Lindahl-Mattson  
9
1964 -- 1980
Meiling-Norberg  
10
1964 -- 1980
Nord-Paulsson  
11
1964 -- 1980
Permén-Sandberg  
12
1964 -- 1980
Sandblom-Stålberg  
13
1964 -- 1980
Sundström-Wolfenstein  
14
1964 -- 1980
Wrangnert-Östgren  
15
1964 -- 07 -- 1970t
A- Keinonen  
16
1964 -- 07 -- 1970t
Kjellberg-Å  
17
1978 -- 1984
Extra anställda  
18
1981 -- 1991
Extra anställda  
19
1981 -- 1991
A-Fischer  
20
1981 -- 1991
Forestad-Högström  
21
1981 -- 1991
Johansson-Knutsson  
22
1981 -- 1991
L-Nielsen  
23
1981 -- 1991
Nilsson-Sehlstedt  
24
1981 -- 1991
Sikorski-W  
25
1981 -- 1991
Z-Å  
26
1990-tal
A - H  
27
1990-tal
I - O  
28
1990-tal
P - W  
F 3
Handlingar rörande samlingar
 
F 3 A
Handlingar rörande Sjöhistoriska museets samlingar
 
F 3 A1
Bilagor till accessionsliggaren - föremål
 

Serien i kartonger när ej annat anges.
Serien innehåller information och kringupplysningar till olika föremål och samlingar, tex kopior (någon gång även original) av skrivelser, PM, underhandsmeddelanden, manualer, rapporter, kvitton mm. Handlingarna innehåller ofta ett väsentligt komplement till de av utrymmesskäl begränsade uppgifterna i accessionsliggarna. Vissa enstaka föremålsbilagor finns på föremålsintendentens arbetsrum.
Serien innehåller bilagor till föremål som inaccederats 1964-2001.
För föremål inkomna före 1964 se S och Ö-serier i förteckning Sjöhistoriska museets arkiv 1932-1964.
För handlingar inkomna från och med 2002 se serie F3BA i Statens maritima museer.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
20000 - 22867  
2
22868 - 23999  
3
24000 - 24309  
4
24310 - 24560  
5
24415, pärm  
6
24561 - 25044  
7
24945, folio  
8
24945, folio  
9
25045 - 25675  
10
25369  
11
25676 - 26699  
12
26700 - 27399  
13
27364 "Ljungströmmaren"  
14
27400 - 27870  
15
27871 - 27946  
16
28082, pärm  
17
27952 - 28120  
18
28180 Decca navigator  
19
281212 - 28207  
20
28209 - 28270  
F 3 A2
Bilagor till accessionsliggaren - arkivet
 

Serien innehåller bland annat leveranslistor och kladdförteckningar över accessioners innehåll. Den innehåller även en del korrespondens med givare, kvitton på inköpta arkivalier etc.

Under senare år återfinns dylik korrespondens, gåvobrev etc i diariet.

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1967 -- 2001
spridda år.  
2
Handlingar rörande utställda arkivalier, inventering  
F 3 B
Handlingar rörande Vasamuseets samlingar
 
F 3 B1
Handlingar rörande Vasas segel
 

Fyndkatalogisering och konservering av Vasas segel utfördes först av Sam Svensson och arbetet slutfördes av Sven Bengtsson. Bägges anteckningar under arbetet finns bevarade.
Serien i ak.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1962 -- 1963
Första anteckningarna vid undersökningen av seglen 1962-1963 gjorda av Sam Svensson;
Sam Svenssons segelanteckningar fyndnummer 1-151;
Häri även D Fyndkatalog över Vasas segel nr 1-150.  
2
1964 -- 1976
Sven Bengtssons register, fyndnummer 151-229; Segeldagbok av Sven Bengtsson 1964-1976; Avskrift av Sam Svenssons register nr 41-93.  
3
Renskrift av hela segelregistret (nr 1-229) även innehållande kopior av skisser. Original och kopia.  
4
Original till ritningar av segelplattor, segeldetaljer m.m. även foton, samt mallar.  
5
1968 -- 1985
Manus till segelrapporter (av Sven Bengtsson); Artiklar och smårapporter, 1968-1985.  
6
Diverse anteckningar om segel, samlade av Sven Bengtsson; OH-bilder på segelritningar; Foton m. text (till utställning?)  
F 3 B2
Dokumentation om Vasa
 

Serien i arkivkartong.
Innehåller dokumentation och PM om Vasaskeppet och dess fynd. Mer bearbetade rapporter och utredningar om Vasa återfinns i serie F4B2 och tryckta publikationer i serie B3D och B3E.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1963 -- 2001
Rapport över torkningsförsök av två 24-pundiga kanonkulor (dnr 0156/63),1963;
Resultat av undersökning om fågel- och fiskben på Vasa, 1964;
Anteckningar rörande utgrävning av kistor, tunnor och askar, Sven Bengtsson, 1965;
Bomärken på träföremål, avritningar, u.å,;
Lista med fyndnummer över ben (människor och djur), u.å;
Uppmätning av Vasas spant och linjer, E Hoffman, 1967-1969;
Laggkärl, placering i föremålsmagasin (1990) samt sammansättning av laggkärl;
Underlag (ej manus) till boken "Silver, brons, mässing, tenn. Bruksföremål från Örlogskeppet Vasa" Hans Soop 2001.  
2
1964 -- 1987
PM och rapporter allmänt rörande verksamheten på Wasavarvet, 1964-1972;
PM angående hanteringen och Vasafynden, 1964-1965;
PM angående arbeten med skrovet, 1964-1965, u.å.;
PM angående konserveringen, 1964-1987.  
F 3 C
Handlingar rörande museifartygen
 

Serien i arkivkartong.
Handlingarna rör främst Isbrytaren II, Sankt Erik och i någon mån Finngrundet. Enstaka handlingar finns som rör andra fartyg och båtar i Sjöhistoriska museets och Marinmuseets samlingar. Observera att det finns handlingar från Sankt Erik innan det blev museifartyg i, årsaccessionen, (bl a 1977:31/1-107, 1981:15, 1984:7, 1991:7, 2004:5)

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1958 -- 1995
Sankt Erik:
Byggspecifikation (kopia) samt utrustningsförteckning 1995;
Ombyggnad till oljeeldning, 1958;
Reparationer och dockningar, 1958-1974;
Ombyggnader, 1961-1965 (fått från Anders Winter vid Mälarvarvets avveckling 1999).  
2
1980 -- 1997
Sankt Erik:
Ombyggnad till museifartyg, 1980-1983; Akterinredning och aktra tvärskeppsgången, 1995-1996; Räddningsutrustning, livflotte, 1997; Kommunikationsanläggning, 1997.

Sankt Erik och Finngrundet:
Dockning. 1997.  
3
1994
Sankt Erik;
Dockning 1994  
4
1995
Sankt Erik:
Plåtbyten akterdäck GV varv, samt byte av trädäck akter, 1995.  
5
1998 -- 2000
Sankt Erik:
Reparation av panna III.  
6
1991 -- 2002
Museifartygen:
Ekonomi, budget och planering, 1994-2001; Årsredovisning, 1994/95; Personalresa, 1996; Befattningsbeskrivningar och arbetsfördelning, 1994; Planering, 95/96; Programverksamhet, 1996; Besöksstatistik 1994-1998, skärgårdsmässan 2000.

Sankt Erik:
Avtal med flottans Män, 1991; Arbetsplanering, 1991;
Filmprojekt, 1996-1999; Medlemskap i SWEREF, Sveriges redarförening för mindre passagerarfartyg, 1997; Landanslutningsskåp,1998; Däcksarbeten, 1999 och maskinarbeten 2000-2001; Inspektion, 2000; Vänföreningen, 2001, Program 1995, 1999-2000.

Finngrundet:
Omförtöjning, 1992; Brandsläckning, 1999; Däck 2000;
Intervjusynopsis, 1997; Jubileum, 1999.

Bernhard Ingelsson, skrovarbeten, 1997.

Jarramas, 1997.  
7
1991 -- 1997
Resor med Sankt Erik:
Hamnturer och ångbåtsparad 1991;
Vattenfestival, 1993;
Resor 1994;
Långresa Luleå - Oslo, Ångpanneföreningen, 1995;
Stockholms hamns resa 1996-1997;
Långresa Kalmar, Flensburg, 1997.  
8
1998 -- 2002
Resor med Sankt Erik:
Långresa, Åbo 1998;
K`98;
Tall ship race, 2000;
Bergen, Nordsteam, Bremerhafen, 2000;
750 års-jubileet, 2002  
9
1980 -- 1985
Loggböcker skrivna av personalen på St Erik  
10
1985 -- 1999 Spridda år
Loggböcker skrivna av personalen på St Erik  
11
1980 och 1990-tal
Inspelade radio- och tv-program
Vykort
Bokningsavgifter
Menyer
Kopior av Finngrundets ritningar beställda från sjöfartsverket plus några andra kopior
från Sjöfartsverket som rör fyrskepp
Layout till brevpapper  
12
1990-tal och början
Gästböcker och salongsrapporter från isbrytaren St Erik  
14
1978 -- 1983
Kulturhistoriskt värdefulla fartyg. I slutet av 1970- och början av 1980-talet undersöktes lagskydd av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Det fanns ett samarbetsråd där museet var represententerat. Enligt regeringsbeslut 1983-11-24 överlämnades alla oriigalhandlingar från Utbildningsdepartementet till Sjöhistoriska museet. Handlingarna har därefter förvarats av museichefen och överlämnades till arkivet först år 2012. Häri ingår också andra typer av handlingar, bakgrundsmaterial, till gruppens arbete.  
13
1975
Almanacka från St Erik för året 1975.
Från Järn- och skeppshandel Gösta A Lokrantz AB.  
F 4
Handlingar rörande dokumentationer och fältundersökningar
 
F 4 A
Sjöhistoriska museets dokumentationer och undersökningar
 
F 4 A1
Sjöhistoriska museets utredningar och fältundersökningar
 

Serien i kartong där inte annat anges.
Innehåller i flera fall både handlingar och fotografier. Negativ förvaras i det särskilda fotoarkivet. Positiv förvaras tillsammans med handlingarna fram till ca 1975-80 då även de förvaras i fotoarkivet.

För åren 1964-1967 finns detaljerade beskrivningar att tillgå genom accessionsblanketterna för den särskilda serien Sjöhistorisk Undersökning (SU). 1967-68 upphör denna serie och material från fältundersökningar, utredningar mm sorteras in i den sk årsaccessionen. Också till årsaccessionen finns detaljerade accessionsblanketter. Från år 1980 används årsaccessionen endast till de förvärvade samlingarna. Detaljbeskrivningarna upphör därmed.
Många av undersökningarna har resulterat i tryckta rapporter och årsböcker, se serie B2D1 och B2D2.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
Danmark SU 1964:1-21
Undersökningarna i Danmark, Norge och Skåne ingick i ett nordiskt samarbete 1964-1967, kallat "Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp".  
2
1964 -- 1965
Danmark SU 1964:22-46, 154-172
Handlingar från Olof Hasslöf rörande Sjöhistorisk undersökning 1964-1965, korrespondens, reseräkningar, ekonomi etc.  
3
1964
Skåne SU 1964:47-50

47: Avskrift ur folkskollärare F. Löfströms efterlämnade papper om sjöassuransföreningen Hoppet i Brantevik;
48: Avskrift ur folkskollärare F. Löfströms efterlämnade papper om jakten Anna Lovisa av Brantevik och hennes ägare;
49-50: Kronologiskt ordnade excerpter ang. fartyg och fartygsandelar tillhöriga skeppare Håkan Andersson i Brantevik samt avskrifter av fribrev m m rörande dessa fartyg. Originalhandlingarna i Kommerakollegii och sjöfartsstyrelsens arkiv samt hos Herman Andersson, Brantevik  
4
1964
Skåne SU 1964:51-90 Avskrifter och uppteckningar efter bl a sjökaptener, många gjorda på 1940 talet.  
5
1964
Skåne SU 1964:91-142 Avskrifter och fotografier ur sjökapten Uno Liljefors samlingar, främst rörande fartyg i Skåne  
6A
1964
Skåne SU 1964:143 Gustafsson & söners varv i Landskrona; förteckning över fartygsritningar 1890-1945  
6B
1964
Skåne SU 1964:143 (renskrift av originalanteckningar)
SU 1964:144-153 Gustafsson & söners varv i Landskrona, förteckning över segelskutor och annat material om varvet.  
7
1965
Skåne Gustafsson & söners varv Landskrona,
SU 1965:1-27 ; Avskrifter om Landskrona; Avskrifter om Landskrona skeppsvarv 1752-1896  
8
1965
Skåne Gustafsson & söners varv Landskrona
SU 1965:28-52 ; Uppteckningar om arbetsprocessen mm.  
9
1965
Skåne Gustafsson & söners varv Landskrona
SU 1965:53-63 ; Anställningsförhållanden, skeppsbyggeri.

Halland, Blekinge , Estland SU 1965:64-86  
10
1965
Danmark SU 1965:87-161  
11
1965
Danmark SU 1965:162-222  
12
1965
SU 1965: 2, 25, 47, 52 Dublettfoton  
13
1966
Skåne SU 1966:1-7 Angående familjen Björkegrens fartygsinnehav i Simrishamn. Utdrag ur skeppslistor, avskrifter av fribrev m m. Kommentar av David Papp.  
14
1966
Skåne SU 1966:8-15

8-11: Avskrifter av protokoll rörande Skillinge sparbanks tillkomst;
12: Avskrifter av skuldebrev för lån till fartyg i partrederi i Brantevik;
13: Avskrift av dagbok för skonerten Clara av Brantevik 1892, förd av skepparen Måns Olsson;
14: Avskrift av räkenskapsbok för skonerten Figaro av Brantevik 1896-1901, förd av J. Ohlsson och Johan Westerberg;
15: Avskrift av fartygsregister från Brantevik 1907  
15
1966
Räkenskapsbok för skonertskepp 1893-1903, avskrift  
16
1966
Åland Uppteckningar från Lemlands socken, allmogeseglation uppteckningarna nedtecknade av David Papp
SU 1967:21-58 (lika med 1967:018), 65-70  
17
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
18
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
19
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
20
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
21
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
22
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
23
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning Ingen detaljregistrering finns.  
24
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning. Ingen detaljregistrering finns.  
25
1966
Norge Fotografier, troligen från nordisk maritimhistorisk arbetsgrupps fältundersökning. Ingen detaljregistrering finns.  
26
1967
Norge 1968:605-615 Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp, fältundersökning augusti 1967
Förvaras i fotoarkivet.  
27
1967
Norge uppteckningar och fotografier, rörande bl a fiske. Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp, fältundersökning augusti 1967 1968:616-630  
28
1967
Norge Fotografier. Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp, fältundersökning augusti 1967 1968:619-656
Förvaras i fotoarkivet.  
29
1967
Norge Fotografier. Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp, fältundersökning augusti 1967 1968:657-670  
30
1967
Norge Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp, fältundersökning augusti 1967 1968:824-832
Sverige Intervju med lots, Runmarö 1968:833  
31
1967
Norge Nordisk maritimhistorisk arbetsgrupp Uppteckningar 1969:308-310
Sverige:
Besättnings- och fartygsbilder från barken Selma av Skillinge. 1968:821
Fotografier från fyrmastbarken Beatrice. 1968:822
Fotografier av två kokosmattor som utgör sjömansarbeten. 1968:823  
32
1965
Danmark. Fotodokumentationer från Jylland. SU 1965:88 - 186
Förvaras i fotoarkivet  
33
1965
Danmark. Uppteckningar rörande båtbyggeri från Själland.SU 1964:1 -45

Brantevik: Avskrifter av bl a fartygsregister, dagbok, räkenskapsbok.
SU 1966: 12-15  
34
1967
Skåne Per Ohlssons i Skillinge andelar i partsrederier SU 1967:1-5  
35
1967
Skåne Partsrederier, bl a om Pehr Ohlssons rederi i Skillinge SU 1967:6-11  
36
1967
Estland Skeppsbyggeri och seglation SU 1967:12, 14-18  
37
1967
Åland SU 1967:13, 20  
38
1967
Åland SU 1967:21-58  
39
1968
Skåne allmogeseglation SU 1967:59-64, 71

Estland 1968:601 Åland 1968:602-604

Fyrskeppet 30 Reserv och kasunfyren Sv. Björn. Fotodokumenation, förvaras i fotoarkivet.
1975:350.

Gotland 1968:807-820  
40
1968
Varvsinventering
Varvsinventeringen består av topografiskt ordnade uppgifter och källhänvisningar, hopbragta inom Sjöhistorisk Undersökning. Sverige allmänt, Norrland
Folio  
41
1968
Varvsinventering Svealand: ostkusten, inlandet 1968:600
Folio  
42
1968
Varvsinventering Götaland: ostkusten, inlandet 1968:600
Folio  
43
1968
Varvsinventering Götaland: västkusten, Skåne och Blekinge 1968:600
Folio  
44
1968
Oskarshamns varv.
En fotografisk dokumentation av varvet sådant det tedde sig vid arbetets nedläggande 1967-68. För att tillvarata de arbetstraditioner och den kännedom om äldre sjöfart som fortfarande levde kvar gjordes även uppteckningar med varvsarbetare.

Uppteckningar gjorda med äldre varvsarbetare. 1969:100-156  
45
1968
Oskarshamns varv Register över fartyg byggda vid varvet 1975:673-674  
46
1968
Oskarshamns varv Tidningsklipp 1975:675-676  
47
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:1  
48
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:2  
49
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:3  
50
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:4  
51
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:5  
52
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:6  
53
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier 1975:677:7 Förteckning över negativ och reprofoton 1975:678  
54
1968
Oskarshamns varv Fartygsfotografier ,(Fo 17.001-17.099) 1973:639  
55
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.100-17.199) 1973:640  
56
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.200-17.299) 1973:641  
57
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.300-17.399) 1973:642  
58
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.400-17.499) 1973:643  
59
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.500-17.599) 1973:644  
60
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.600-17.699) 1973:645  
61
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.700-17.799) 1973:646  
62
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.800-17.899) 1973:647  
63
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 17.900-17.999) 1973:648  
64
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 24.501-24.578) 1973:649  
65
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 24.579-24.674) 1973:650  
66
1968
Oskarshamns varv Fotografier (Fo 24.675-24.755) 1973:651  
67
1968
Oskarshamns varv Fotografier
(Fo 22.600-22.676) 1973:652, 1973:13  
68
1968
Oskarshamns varv Fotografier: anläggningar, maskinpark, fartyg mm 1973:653  
69
1968
Oskarshamns varv Fotografier: anläggningar, maskinpark, fartyg mm 1973:654
Intervju angående nystartad verksamhet vid Oskarshamns varv gjord av C O Cederlund, 1973:13.  
70
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:1-2D
Undersökningen gjordes i samband med varvets utflyttning till Muskö 1968-69. Den utfördes i huvudsak av etnologerna Ole Lisberg-Jensen och Mats Janson. Materialet består av intervjuer, uppteckningar, div handlingar från varvet samt tryckta skrifter.
Folio  
71
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:2E-14
Folio  
72
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:15
Folio  
73
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:16-31
Folio  
74
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:33-34  
75
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:35-36  
76
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:37  
77
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:38  
78
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:39  
79
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:40-45  
80
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:46-78  
81
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:79-117  
82a
1968 -- 1969
Galärvarvsundersökningen 1977:517:118  
82b
1940 -- tal -- 1969
Galärvarvsundersökningen
Omslag i låda 12b28
Ritning över minverkstaden, torpedöversiktsverkstaden samt anslag till personalen, bla om att bära hjälm i dockan och varningsskylt för spioner (1940-tal).  
83
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen manuskript 1974:315
Utredningen genomfördes av Jonas Berg och innehåller information om votivskepp från hela Sverige samt vissa uppgifter även från andra nordiska länder.  
84
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen register Götaland 1974:316-317  
85
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen register Svealand, Norrland 1974:318-319  
86
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen register Finland, Norge 1974:320-321  
87
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen utländskt material 1974:322  
88
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen Bohuslän, Anders Lindahls inventering 1943 1974:323  
89
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen diverse excerpter 1974:324  
90
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen diverse 1974:325  
91
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen diverse 1974:326  
92
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen diverse, utkast 1974:327  
93
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen osorterat 1974:328  
94
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen diverse 1974:329-330  
95
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen bilder I-II (1-17) 1974:331-332  
96
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen bilder III (18-31), topografiskt ordnade 1974:333  
97
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen Korrespondens med museer, forskare och pastorsämbeten 1974:334-335  
98
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen korrespondens, frågelistsvar, korrespondens med utlandet 1974:336-338  
99
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen litteraturexcerpter 1974:339-341  
100
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen kartografi, sammandrag, press 1974:342-344
Tryckt rapport  
101
1968 -- 1969
Votivskeppsutredningen Estland, samt diverse rörande svenska votivskepp. Verkar delvis vara hopbragt från äldre delar av museets arkiv. 1975:44-46
Folio  
102
1969
Fyrutredningen, div manuskript 1975:527-529
Utredningen utfördes med början 1969 av Jonas Berg på uppdrag av Sjöfartsverket.  
103
1969
Fyrutredningen, manuskript 1975:530  
104
1969
Fyrutredningen, personer 1975:531, signaler, bojar (även foton) 1975:532  
105
1969
Fyrutredningen, excerpter från riksarkivet och krigsarkivet 1975:533-534  
106
1969
Fyrutredningen, excerpter, fyrar och fyrskepp 1975:535-536  
107
1969
Fyrutredningen, excerpter 1975:537-538  
108
1969
Fyrutredningen, excerpter 1975:539, fyrar 1975:540  
109
1969
Fyrutredningen, fyrtorn (även fotografier) 1975:541  
110
1969
Fyrutredningen, fyrtorn, båkar mm (fotografier av ritningar) 1975:542  
111
1969
Fyrutredningen, båkar, kummel o dyl, fyrplatser (fotografier) 1975:543-544  
112
1969
Fyrutredningen, fyrskepp (även fotografier) 1975:545-546  
113
1969
Fyrutredningen, fyrar, utländska (fotografier) 1975:547, fyrfolk, fyrmiljö (foton) 1975:548  
114
1969
Fyrutredningen, fotografier 1075:549  
115
1969
Öland, uppteckningar rörande allmogeseglation och potatisseglation under mellankrigstiden 1969:157-158
Åland allmogeseglation - uppteckningar och fotografier 1969:159-188
Undersökningen rörande den åländska allmogeseglationen utfördes av museets tjänsteman David Papp.  
116
1969
Åland, allmogeseglation - avskrift av brev samt fotografier 1969:189, 189a  
117
1969
Åland, allmogeseglation uppteckningar och fotografier 1969:190-195  
118
1969
Åland, allmogeseglation fotografier 1969:296-299  
119
1969
Norra Upplandskusten.
Uppteckningar och fotografier rörande hamnar, varv, sjöfart, personer. Undersökningen utfördes av Carl Olof Cederlund och David Papp. 1969:196-234  
120
1969
Norra Upplandskusten.
Uppteckningar och fotografier rörande hamnar, varv, sjöfart, personer. Undersökningen utfördes av Carl Olof Cederlund och David Papp. 1969:235-246  
121
1969
Norra Upplandskusten.
Uppteckningar och fotografier rörande hamnar, varv, sjöfart, personer. Undersökningen utfördes av Carl Olof Cederlund och David Papp. 1969:247-268
Dokumentation gjord ombord på Västra banken. Uppteckningar, fotografier, beskrivningar. utförda av David Papp, Carl-Olof Cederlund och fotograf Johan Jonsson1969:253-261  
122
1969
Norra Upplandskusten.
Uppteckningar och fotografier rörande hamnar, varv, sjöfart, personer. Undersökningen utfördes av Carl Olof Cederlund och David Papp. 1969:269-295, 1973:176-177  
123
1969 -- 1970
Bohuslän; uppteckning rörande skepparen Johan Samuelson 1970:142
Estland; uppteckning rörande seglation från Vormsö 1970:143
Åland; uppteckning rörande sumpseglation och smuggling 1970:146
Uppteckningarna utförda av David Papp  
124
1970
Gävle. Etnologisk undersökning inriktad på maritimt inriktade verksamheter såsom stuveri och stuveriarbetare, skeppsmäklare, rederier och skeppshandlande samt material rörande sjömän och sjömansfamiljer.
Undersökningen innehåller uppteckningar, avskrifter, arkivalier och fotografier.
Undersökningen utfördes av Anders Björklund, Kerstin Kunelius, Jojo Lindström och David Papp.
1970:147-152, 186
Folio  
125
1970
Gävle. Etnologisk undersökning
1970:153-185  
126
1970
Gävle. Etnologisk undersökning
1970:187-232  
127
1970
Gävle. Etnologisk undersökning
1970:233,234  
128
1970
Gävle. Etnologisk undersökning
1971:100?  
129
1970
Hälsingland Etnologisk undersökning
Uppteckningar och fotografier främst rörande fiske. Undersökningen utförd av Carl Olof Cederlund, Arne Rydberg, Lasse Scotte. 1973:30-80  
130
1970
Hälsingland Etnologisk undersökning
Uppteckningar och fotografier främst rörande fiske. Undersökningen utförd av Carl Olof Cederlund, Arne Rydberg, Lasse Scotte. 1973:80-103  
131
1971
Västerbottenskusten. Etnologisk undersökning,
uppteckningar och fotografier rörande trävaruindustri, hamnar, stuveri, lotsning, sågar, handel, fiske och jordbruk samt liv och arbete på ön Norrbyskär.
1971:179-279  
132
1971
Västerbottenskusten. Etnologisk undersökning
Uppteckningar och fotografier rörande trävaruindustri, hamnar, stuveri, lotsning, sågar, handel, fiske och jordbruk samt liv och arbete på ön Norrbyskär.
Fotografier 1971:280-308  
133
1971
Västerbottenskusten. Etnologisk undersökning
Fotografier 1971:309-323  
134
1971
Västerbottenskusten. Etnologisk undersökning,
Redovisning av materialinsamling samt utskrivna intervjuer 1971:324  
135
1971
Västerbotten, Holmögadds fyrplats.
Uppteckningar och fotografier rörande liv och arbete vid fyrplatsen. Utfört av Clas Günther under tjänstgöring som extra fyrbiträde hösten 1971. 1973:655-671  
136
1971
Oskarshamns mekaniska verkstad, Småland
Uppteckningar med f d anställda vid Oskarshamns mekaniska verkstad och med avkomlingar till dessa. Med fotografier, kopior av tidningsartiklar, kartbilagor m.m.
Intervjuare David Papp mars 1971. 1971:098.  
137
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Främst fiske, uppteckningar, fotografier 1973:490-496, 500-515  
138
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Främst fiske; uppteckningar, avskrifter, excerpter 1973:516-529  
139
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Uppteckningar och fotostatkopior. 1974:431-502  
140
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Uppteckningar och fotostatkopior. 1974:503-528
Folio  
141
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Fotografier, översiktsfoton, foton av bostäder och bostadsmiljöer 1974:900  
142
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Fotografier 1974:901  
143
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Fotografier, Karl Eklund (i fotoark)  
144
1972
Ångermanland, etnologisk undersökning.
Liv och arbete i sågverkssamhället Lugnvik. Fotografier. ( i fotoark)  
145
1972
Fröbergs båtvarv, Kyrkviken, Uppland. Etnologisk undersökning. Undersökning av småbåtsvarv, utförd av Erling Matz. Uppteckningar, kopierade handlingar, fotografier. Se även Fröbergs varvs arkiv.
Förberedande undersökning, 1974:345  
146
1972
Fröbergs båtvarv, Kyrkviken, Uppland.
Förvaras i fotoarkivet  
147
1974
Dokumentation av livet ombord på skolskeppet "Christian Radich", utförd av Björn Hedin, Klas Helmerson och Erling Matz. 1976:16  
148
1974
Dokumentation av livet ombord på skolskeppet "Christian Radich"
Fotografier, kontaktkartor (fotoark)  
149
1974
Dokumentation av livet ombord på skolskeppet "Christian Radich"
Fotografier, Fo 59101AB-59300AB (fotoark)  
150
1974
Dokumentation av livet ombord på skolskeppet "Christian Radich"
Fotografier, Fo 59301AB-Fo 59500AB (fotoark)  
151
1974
Dokumentation av livet ombord på skolskeppet "Christian Radich"
Fotografier, Fo 59501AB - Fo 59663AB (fotoark)  
152
1974
Grundsunda, Nordingrå, Ångermanland
Etnologisk undersökning, fiske. Uppteckningar 1975:457-498  
153
1974 -- 1975
Lövånger, Västerbotten, Etnologisk undersökning, fiske
Uppteckningar 1975:419-456  
154
1975
Ångermanland , etnologisk undersökning
Fältarbete om stuveri i Hörnefors. Uppteckningar 1975:376-418
Estland uppteckning rörande kvinnligt stuveriarbete 1975:500  
155
1976
Restauratriser och kvinnlig kökspersonal på båtar.
Intervjuer och uppteckningar, Intervjuer utförda av Folke Fahlgren och Lotta Zerrander. Två intervjuer årsaccederade: 1976:5-6

Västerbotten, Intervju, Karin o Ossian Lundberg restauratris och sjöman på bogserbåt 1976:34

Västerbotten, intervju, Lauri och Charlotta Ström, Djuphavssjöfart, splitvedslastning 1976:36  
156
1976
Marum Uppland, Fältundersökning utförd i avsikt att beskriva en ett skärgårdssamhälles utveckling från agrarsamhälle till glesbygd och fritidsområde. Utförd av Anders Björklund, Ulf Björklund, Jan Garnert och Björn Åström. Tillhörande kartor och ritningar ligger i 5a31.
Uppteckningar och enkätundersökningar. 1977:548-595  
157
1976
Livet vid flottan och ombord på flottans fartyg, uppteckningar och berättelser , 1920 tal-1950 tal. Insamlade från medlemmar i föreningen "Flottans män". Bidrag från avdelningarna i Norrtälje, Stockholm, Gotland och Karlskrona. 1979:22.  
158
1976
Livet vid flottan och ombord på flottans fartyg, uppteckningar och berättelser , 1920 tal-1950 tal. Insamlade från medlemmar i föreningen "Flottans män". Bidrag från avdelningarna i Göteborg, Halmstad, Helsingborg och Varberg. 1979:22  
159
1977 -- 1982
Stuveriarbetare, intervjuer 1977:452;
Uppteckningar och rapporter från fältarbete rörande fiske,Lörudden Ångermanland 1975, 1977:532-547;
Intervjuer med stuveriarbetare och några andra yrkesgrupper (telegrafist, stuveri), 1977:597-604;
Skepparhistorier Via upprop i tidningar samlades olika "skepparhistorier" in, 1982.  
160
1985
Fältundersökning utförd på ro/ro fartyget " John Gorthon". Dagboksanteckningar och intervjuer, utförda av musets Pablo Viking-Faria. Dessutom i denna kartong fem intervjuer utförda 1985 av museets Ingrid Kaijser med ägare av skutor i Stockholm; ägarna till Äran, Deodar, Sir William Archibald, Hvitfeldt och Daggry.  
160B
1985
Intervjuer med ägare till skutor i Stockholm. Intervjuerna utförda 1985 av museets Ingrid Kaijser med ägare ägarna till Äran, Deodar, Sir William Archibald, Hvitfeldt och Daggry. Observera att intervjuerna förvaras i kartong 160, någon kartong som heter 160B finns inte.  
161
1987 -- 1990
Jan Glete:
opublicerade uppsatser och rapporter:
Äldre fartygsmodeller vid Sjöhistoriska museet.
Kriget till sjöss 1788-1790.
Den svenska linjeflottan 1721-1860.
En rysk historikers skildring av slaget vid Svensksund 1790.
En styrka mest på pappret - historigrafiska synpunkter på 1700 talets svenska linjeflotta.
Några anteckningar om Björn Landströms "Regalskeppet Vasan"
opublicerat manuskript "Navies and Nations"  
162
1987
Etnologisk undersökning utförd på statsisbrytaren "Oden" av Anna Clara Brunfelter. Dagboksanteckningar, intervjuer.  
163
1987
Etnologisk undersökning utförd på statsisbrytaren "Oden" av Anna Clara Brunfelter. Kasettband.  
164
1987
Etnologisk undersökning utförd på statsisbrytaren "Oden" av Anna Clara Brunfelter. Fotografier.
I fotoarkivet?  
165A
1988
Etnologisk undersökning uförd på färjan "Birka Princess" av Anna Clara Brunfelter. Intervjuer, kasettband. Också "Ålandskryssningen 7-8/2 1989. Rapport från en övning i dokumentation med SAMDOKS Kommunikationspool. Intervjusammanställning Sjöhistoriska museet 1989".  
165B
1988
Etnologisk undersökning uförd på färjan "Birka Princess" av Anna Clara Brunfelter.
Digitala filer av intervjuer i mp3 och wav. arkiv smm / Statens sjöhistoriska museer 1964-2001.  
166
1988
Etnologisk undersökning uförd på finlandsbåten "Birka Princess" av Anna Clara Brunfelter. Broschyrer, reklam, kryssningskataloger.  
167
1988
"Segelfartyg inom kulturmiljövården" Manuskript, Förslag till åtgärder för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg. Utredning utförd på uppdrag av regeringen av Claes Wollentz.  
167B
1988
Sjökapten Julius Henriksson. Anställd i Sveabolaget under 40 år. Intervju med honom. Och fotografier. Observera att detta ligger i volym 167. Volym 167B finns ej.  
168
1989
"Viola Gorthon" dagbok och intervjuer från studieresa med Gorthon rederiets ro/ro fartyg Viola Gorton, av Eva Berglund.
Tore Holms yachtvarv i Gamleby Intervju med fd varvsarbetare samt tidningsurklipp, av Eva Berglund.  
169A
1990
Silvia Regina
Etnologisk undersökning utförd på finlandsbåten "Silvia Regina" av Anna Klara Brunfelter, Jonas Engman och Eva Hesselgren. Intervjuer.  
169B
1990
Silvia Regina

Digitala filer i wav och mp3 av intervjuerna: arkiv smm / Statens sjöhistoriska museer 1964-2001.  
170
1990
Silvia Regina


Kasettband.  
171
1990
Silvia Regina

Kasettband.  
172A
1991 -- 1992
M/S Nordstar
Etnologisk undersökning utförd på kustlastfartyget M/S Nordstar av Gunnel Andersdotter (etnologi) och Pia Frände (foto). Se Sjöhistoriska museets rapport nr 28.
Fältdagbok,intervjuer, arkivhandlingar.  
172B
M/S Nordstar
Etnologisk undersökning utförd på kustlastfartyget M/S Nordstar av Gunnel Andersdotter (etnologi) och Pia Frände (foto). Se Sjöhistoriska museets rapport nr 28.
Digitala filer i mp3 och wav av intervjuerna. arkiv smm/Statens sjöhistoriska museer 1964-2001.  
173A
1991 -- 1992
M/S Nordstar
Etnologisk undersökning av Gunnel Andersdotter (etnologi) och Pia Frände (foto).
Kasettband
Fotografier. (+2 lådor diabilder) förvaras i fotoarkivet.  
173B
1989
M/S Nordstar
Sjöarbetstidjournal från M/S Nordstar, insamlad vid etnologisk undersökning utförd på kustfartyget M/S Nordstar av Gunnel Andersdotter och Pia Frände.
Foliovolym, förvaras på hylla 12a27.  
174
1984 -- 1986
Rapport från studieresa med m/s Bahia Blanca, Mona Bornecrantz 1985.
Innehåller även handlingar rörande eventuellt övertagande av Bahia Blanca som museifartyg, 1984-1986.

Intervjuer med anställda på Sjöhistoriska museet som varit till sjöss, gjorda av Pablo Wiking-Faria 1985.
Leif Fischer född 1932, salongsuppassare på styckegodsfartyg på 1950-talet.
Harry Bergman, född 1935, till sjöss 1947-1959.
Mona Bornecrantz, född 1948, ekonomibiträde och mässman 1969-1978.  
175
1992 -- 1993
Marum, Uppland, etnologisk undersökning, uppföljning av den undersökning av byn Marum vilken utfördes 1976. Utförd av Jan Garnert. Intervjuer.  
176
1992 -- 1993
Marum, Uppland, etnologisk undersökning, uppföljning av den undersökning av byn Marum vilken utfördes 1976. Utförd av Jan Garnert. Kassettband.
Fotografier förvaras i fotoarkivet.  
177
1993
Fältundersökning, långresa med HMS Carlskrona. Utförd av Hans Lennarth Ohlsson.
Diverse informationsblad, matsedlar och liknande handlingar från fartyget. Dagboksanteckningar från 14 maj förda av olika personer ombord.  
178
1993
Fältundersökning, långresa med HMS Carlskrona. Utförd av Hans Lennarth Ohlsson.
Fartygslära, fartygstidningen, trivselenkät.  
179
1993 -- 1994
Kusttankfartyget Engelsberg. Etnologisk undersökning av sjömanslivet ombord utförd av Klas Ramberg och Johan Jonson (foto).
Publicerad som museets rapport nr 34 "Bitumen-jagare, sjömän i kusttankfart."

Matsedlar, organisationsskiss, tidningsurklipp och broschyr.
Dagbok 29/11 1993- 15/4 1994.

Intervjuer med:

Båtsman Per-Åke Ericsson; motorman Harry Halvarsson; matros Matz Häll; sjökapten Rolf Johansson; Lasse Johansson; mässbiträde Maria Johansson; chefsmaskinist Thore Jönsson; förstemaskinist Anders Magnusson; överstyrman Håkan Nybrink; förstemaskinist Kalle Olsson; andrestyrman Mats Pontén; kock Anders Rydell; kapten Sven Schlyter; kock Jan-Erik Winbom; andrestyrman Stefan ?:
Kvällssnack i manskapets dagrum.  
180A
1993 -- 1994
Kusttankfartyget Engelsberg. Etnologisk undersökning av sjömanslivet ombord utförd av Klas Ramberg och Johan Jonson (foto). Kasettband. Fotografierna förvaras i fotoarkivet.  
180B
1993 -- 1994
Kusttankfartyget Engelsberg.
Digitala filer av intervjuer i mp3 och wav.
arkiv smm/Statens sjöhistoriska museer 1964-2001.  
181
1994
Isbrytaren Frej
Dokumentation utförd under en vintervecka av Eva Berglund och fotograf Gunnel Ilonen.
Dagbok, intervjuer samt snökartor mm.
Fotografier FO 123.664 - 123.874 i fotoarkivet.  
182
1996
Svensk kustsjöfart 1840-1940
Manuskript till årsboken med samma namn, av Carl-Gunnar Olsson. Innehåller mer text än den tryckta boken samt källhänvisningar.  
183
1996
Uniformsprojektet.
Manus av Nils Erik Melinder.  
184
1997 -- 1998
Husbåtsundersökning. Dokumentation utförd av Lena Bäckman. Publicerad som museets rapport nr 37. Innehåller intervjuer (utskrifter och kasettband) med personer boende på husbåtar, förteckning över tidningsartiklar om husbåtar, korrespondens, reklambroschyrer mm.
Ritning på husbåt förvaras separat: hylla 12a20.  
185
1997 -- 1998
Fyrskeppsundersökning
Dokumentation utförd av Lena Bäckman. Intervjuer med fyrvaktare vilka tjänstgjort på fyrskepp samt med hustrur och barn. Berör främst livet i land och förhållandet till familjen. Innehåller även kopior av svar på frågelista från 1970. Dessa berör arbetet ombord.  
186
1997 -- 1998
Fyrskeppsundersökning
Dokumentation utförd av Lena Bäckman.
Kasettband.  
187
1996 -- 1997
Intervju med Birger Randelin, pensionerad sjökapten. Intervjun gjord av Eva Hult 1996;
Intervju med Hans Backteman som konstruerade det ställbara lyftoket för containerhantering. Intervju gjord av Lena Bäckman 1997. Innehåller också patenthandlingar, ritningar, broschyrer och videoband.  
188A
1997 -- 1998
Dokumentation från resa med m/s Holmsund av Simen Lunöe Pihl och Gunnel Ilonen.
Publicerad som rapport nr 36 "Sundsvall-Tilbury t.o.r. En norsk reseskildring fra et epokskifte i svensk sjöfart." 1998.
Fältdagböcker från Lunöe Pihl och Ilonen, broschyrer, besättningslista etc.
Kasettband och utskrivna intervjuer med:

Kapten Lars "Pontus" Blomberg; maskinschef Robert Hermansson; matros Lars Edvin Jansson; motorman Rene Jensen; matros Bengt Johansson; matros Brage Nordin; matros Nils Sellgren; maskinist Lennart Åhrnell; kocksteward Britt Marie Öman.  
188B
1997 -- 1998
Dokumentation från resa med m/s Holmsund.

Digitala filer av intervjuerna i mp3 och wav. arkiv smm/Statens sjöhistoriska museer 1964-2001.  
189
1999
Båtklubbsdokumentation utförd av Mikael Brandt.
Broschyrer, utskrifter från hemsidor och annat informationsmaterial från båtklubbar insamlat i samband med utställningen "Båtliv".
A-P  
190
1999
Båtklubbsdokumentation utförd av Mikael Brandt.
Broschyrer, utskrifter från hemsidor och annat informationsmaterial från båtklubbar insamlat i samband med utställningen "Båtliv".
R-Å  
191
1999
Sjömansliv. Upprop för Årsboken 2000/2001.
Levnadsberättelser insamlade till "Sjömansliv". Även utskrifter av texter funna på Internet.
Nils Andersson, G Angerby, Gunilla Djupfeldt, Elinor Hjertsson, Eva Johansson, Mona Jönsson, Mats Kero, Malte Kristiansson, Sara Lambert, Elon Lejrefeldt, Viola Lundén, Jörgen Lundgren, Frank Brage Nordin (dikter), Ingela Pettersson, Roland Reskov, Jonas Rylander (brev), Catharina Silberman, Sven Stubert, Göran Tibblin,
Dessutom berättelser hittade på Internet.  
192
1999
båtbyggare

Intervjuer gjorda av Ann Magnusson och Malin Joakimson.
Kassettband, samt utskrift på papper.

Ingemar Ramberg, båtbyggare vid Sjötorps varv (1941- ), Västergötland. 1999.10.11

Henry Andersson, båtbyggare vid Gustavsson & Anderssons varv (1933-1941) och Neglingevarvet (1941-1945), Stockholm. 1999.04.26  
193
1999 -- 2000
m/s Isolde
Dokumentation från resa 1999-2000.
Peter du Rietz (text) och Maria Ljunggren (foto). Fotografierna finns i fotoarkivet.

Fältdagbok
Rumsinventering; Löneuppgifter för besättningen; Båtsmans arbetsdagbok 971017-990118; MD-skiva: Inspelning från walkie-talkie; Utskrift av MD-skiva med inspelning från walkie-talkie; Crewlist; Provianteringslista Melbourne; Inventering slabbkista; Instruktioner för rutiner vid transit Suez; Säkerhetsrutiner för piratvatten; Arbetslista för den europeiska kustresan; Instruktioner för Singapores officiella helgdager; Organogram för organisationen ombord såväl som för rederiet; Delar av Safety Management Manual; Y2K Contingency Plan; Ports of Call: 971005-000127; ITF "Message to Seafarers"; "Från Melbournes horisont", svenska kyrkan i Melbourne sept-nov 1999; nov -99 - febr 2000; "Svenska Kyrkan i Hamburg. Gustaf-Adolfsförsamlingen"; "Flying Angel Seafarers` Centre, Port Sydney"; A Seafarer`s Guide to Singapore; Baltimore street map; Div trycksaker från Walleniusrederiet.  
194
1999 -- 2000
m/s Isolde
Dokumentation från resa 1999-2000.

Inspelningar och utskrifter av intervjuer med:
Adonis, Jamero; Sören Möller; Carl Gunnar Norling; Göran Lindqvist; Dag Winblad von Walter; Zazali bin Othman; Thit Lwin Maw; Thant Aung Myo; Tun Lwin; Su Htay; Zaw Min; Patrick Saw; Jaime Tindoy; Long Hin Swan.  
195A
1999 -- 2000
m/s Isolde
Dokumentation från resa 1999-2000.

Inspelningar och utskrifter av intervjuer med:
Mokti Bin Mustapha; Sahan bin Buang; U Htin Kyaw, Su Htay, U Kyaw Khin; Elias bin Salle, Amando Esclanda.
Inspelning och anteckningar från intervju med John Lodén.
Ritningar och planlösning för m/s Isoldes bostadsytor.  
195B
1999 -- 2000
m/s Isolde
Dokumentation från resa 1999-2000.

Digitala filer av intervjuerna i mp3 och wav.  
196
1975 -- 1995
Intervjuer

Lång intervju (70 sidor) med Artur Carlevåg, född i Stockholm 1904, fd eldare och till sjöss större delen av sitt liv. Intervjuare Börje Julin. Intervjun gjordes den 17 november 1975.

Tre intervjuer gjorda av Sjöhistoriska museets undervisningsenhet 1995 inför skolprogrammet "Flykten över Öresund" som handlade om danska judars flykt över Öresund 1943. (För information om hela skolprogrammet se undervisningsenhetens arkivserie). De som intervjuades var Paula Gringer (flykting), Ole Helweg (flyktingsmugglare) och Harry Rubenstein (flyktingmottagare). Intervjuare var Susanna Allesson, Gisela Linde, Marie Hasselroth, Linnea Hedlund och Eva Hult.

En intervju med fritidsbåtskonstruktören Owe Forslund. Han berättar också om fadern Gideon och farbrodern Henning som även de hade samma yrke. Intervjun troligen gjord av museets tjänsteman Carina Lernhagen. 1979

Berättelse av Åke Andersson om seglats med CB Pedersen och rundning av Kap Horn 1928. Berättat ombord på skolfartyget Atlantica 1984 för Carina Lernhagen från Sjöhistoriska museet. Fotografier finns i fotoarkivet Fo92601-669A.

Intervju med Åke Andersson, hamnkapten i Luleå 1944-1971. Intervjun gjord av Pablo Wiking-Faria från sjöhistoriska museet.  
197
2001
Marina minnen. Upprop för årsboken.

Svar inkomna från:
Sällskapet Galärerna; Erik Andersson; Rune Andersson; Harry Brännström; Rolf Ekelund; Paul Nilsson; W Ringborg; Jan O I Svensson; Kurt Wingstedt.  
198
1995
Estonia
Dokumentation om Estonia katastrofen utförd av Åsa Bringlöv och Marianne Ericsson.
Övergripande handlingar rörande projektet (korrespondens, arbetspapper etc)
Intervjuer med överlevande från Estonia. Även foton  
199
1995
Estonia
Personteckningar av omkomna, innehåller även foton.  
200
1995
Estonia
Personteckning av omkommen, innehåller även foton.  
201
1995
Estonia
Intervjuer med räddningsarbetare, samt diverse andra personer. Innehåller även foton.  
202
1995
Estonia
Kassettband med intervjuer  
203
1995
Estonia
Teckningar, bildspel etc gjorda av skolklasser i samband med Estonias förlisning.  
204
1994
Estonia
Videofilm från resa med Estonia, turen innan förlisningen.
Samt digitaliserad kopia på CD-skiva.  
205
1994 -- 1998
Estonia
Rapporter om förlisningen från olika myndigheter.  
206
1995 -- 2000
Estonia
Rapporter, böcker, artiklar om förlisningen från rederi, varv och andra.  
207
1998 -- 2000
Estonia
Handlingar rörande Sjöhistoriska museet och Estonia, främst omhändertagandet av bogvisiret, men även kontakter med anhörigföreningar etc.  
208
Estonia
Pressklipp (se även accession 2000:17)  
209
Estonia
Pressklipp (se även accession 2000:17). Folio  
210
1997 -- 1998
Dokumentation rörande båtkonstruktören Olle Enderlein gjord av Ingrid Kaijser 1997-1998. Resulterade i en bok "Vackra båtar seglar väl" utgiven av museet. Dokumentationen innehåller intervjuer med Enderleins änka, varvschef Christoph Rassy, båtbyggare Birger Ossiansson, samt personer som ägt Enderleinbåtar. Dessutom pressklipp, reklambroschyret etc.  
F 4 A2
Sjöhistoriska museets frågelistor
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1968
Frågelista 1 Vrak

Införd som accession 1968:511-532

Carl Andersson, Stora Mellösa; Ida Andersson, Ivetofta; Sam Andersson, Stora Mellösa; Sven Baatz, Strömstad; Werner Falk, Ödeshög; Bror Fernlund, Karlsholmsbruk; Nils Forsell, Mariestad; Henry Johansson, Persnäs; Karl Richard Johansson, Söderhamn; Sigfrid Johansson, Ängelholm; John Nilsson, Malmö; Eskil Olsson, S:t Peter; Carl Roos, Stockholm; O E Westen, Luleå/Piteå; Joel, Wikberg, Götlunda; Fritz Wiktorsson, Huskvarna; Sture Johansson, Asker; Hjalmar Vidlund, Lännäs; Bertil Upström, Lännäs; von Schoultz, Asker; Gunnel Kristiansson, Valla; Anton Sjöberg, Mönsterås; Edvard Johansson, Fiskebäckskil; Hjalmar Lundberg, Nordmaling; Rutkvist, EG Umeå; Johan Berggren, Skellefteå; Werner Östlund, Byske; Kurt Boberg, Umeå.  
2
1969 -- 1970
Frågelista 2 Sjömansliv
A-B  
3
1969 -- 1970
Frågelista 2 Sjömansliv
C-Fa  
4
1969-70
Frågelista 2 Sjömansliv
Fe-He  
5
1969-70
Frågelista 2 Sjömansliv
He-Karlsson  
6
1969-70
Frågelista 2 Sjömansliv
Karlström - M  
7
1969-70
Frågelista 2 Sjömansliv
N-P  
8
1969-70
Frågelista 2 Sjömansliv
R  
9
1969-70
Frågelista 2: Sjömansliv

T-Ö  
10
1971
Frågelista 3: Sjömannen, hemmet och familjen

Abrahamsson, Leif; Andersén, Leif; Andersson, Åke; Andersson, Wilhelm; Andersson,
Lars G.; Andersson; Andréasson Halvor; Axell, Carl; Axelsson, Helge; Axelsson, Lennart; Bengtsson, Jörgen; Bohman, Karl-Axel; Borne, Arne; Brink, Erik; Broberg, Staffan; Brynielsson, Ivar; Bäckström, Ulf; Börling, Rolf; Careland, Lars; Carlsson, Carl; Carlsson, Bo; Cronberg, Alf; Engström, Charles; Eriksson, Jonny; Eriksson, Ulf; Falberg, Arnold; Fallesen, Bjarne; Fhager, Erling; Folkesson, Rune; Forsbeeg, Carl (Bert); Friman, Arne; Gran, Evert; Hallén, Bo; Hansson, Ingvar; Hansson, Lars Erik; Haväng, Helge; Helmz, Claes; Henriksson Edgren, Sven; Hermansson, Harry; Hesslov, Ture; Hoff, Pär; Holum, Henry; Jansson, Bengt; Jansson, Emil; Jansson, Thorwald; Johannesson, Nils; Johansson, Sven-Eric; Johansson, Mats; Johansson, Per; Johnsson, Ragnar; Johansson, Ronny; Johansson, Tommy; Juhlin, Sven; Jönson, Jan; Karlsson, Ebbe; Karlsson, Elis; Karlsson, Sven; Kindberg, Ulf; Klockare, Dennis; Knutsson Posse, Arvid; Koskel, Tiit; Krogh, Ivan; Larsson, Ronald; Larsson, Jan; Larsson, Bo; Laurell, Lars; Lindqvist, Ingvar; Lindström, Olle; Lundqvist, Hilmar; Lyon, John; Lyth, Ingman; Löfstedt, Nils; Mellqvist, Bengt; Nilsson, Anders; Nilsson, Leif; Nilsson, Martin; Nordström, Ronnie; Norlén, per-Olof; Nyström, Per; Olsen, O; Olsson, Sven; Olsson, Ronald; Olofsson, Allan; Olsson, Gunnar; Olsson, Volmar; Palmér, john; Persson, Sixten; Petersson, Bertil; Rietz, Stellan; Rundberg, Sven; Rundström, Lars; Runesson, Jan; Rytinki, Arva; Rånge, Lennart; Sachs, Jan; Sahlgren, Erik; Sandell, Sven Erik; Sjödin, Valborg; Ström, Martin; Strömber, Thure; Sundberg, Jan-Erik; Svensson, Karl; Svensson, John; Söderhielm, Gunnar; Söderström, Karl; Thörner, Sixten; Toivanen, Aulis; Tranberg, Edvin; Wallberg, O.F.; Wanén, Eric; Wedebrand, Erik; Widén, Erland; Wieslander, Magnus; Viman, Karl; Anonym,född 1937;
Anonym; Anonym,född 1949; Anonym,född 1951; Anonym,född 1944; Anonym,född 1944; Anonym,född 1940; Anonym,1948; Anonym,1952; Anonym,1952; Anonym,1946; Anonym,1949; Anonym,1952; Anonym,1950; Anonym,1948; Anonym,1948; Anonym,1951; Anonym,1941; Anonym,1947; Anonym,1944; Anonym,1945; Anonym,1927; Anonym; Anonym,1950; Hagström Ulf 1948, Intervju 1986; Hellgren Henrik, 1951, Intervju 1986; Johansson Åke, 1954, Intervju 1986; Wasstrup Roy, 1956, Intervju 1986.  
11
1969-70
Frågelista 4: Fritid ombord

Andersson, John; Axelsson, Tage; Bengtsson, Jarl, Berg, Göte; Blomquist, Evert; Borne, Sigurd; Brynielsson, Ivar, Dahlberg, Karl, Dahlbom, Wilhelm; Ekdahl, A; Eriksson, Sten; Forsström, Nils; Frykman, Ernst; Gallon, Arvid; Granlo; Gustavsson, Gösta; Hallberg, Ernst; Hedin, Svante; Hellgren, Gunnar; Hesslow, Thure; Johansson, Mrtin, Johansson, Wilhelm; Jönsson, Karl, Karlsson, John; Kallenberg, Anders; Karlsson, Erik; Karlsson, Karl; Kempe, Gunnar; Knafve, Alfred; Korall, Birger, Lidman; Gustaf; Marsing, Gösta; Nilsson, Fredrik; Ohrelius, Bengt; Paulsson, John F; Pettersson, Nils; Petersson, Bertil; Rundström, Lars; Rydell, Axel; Sahlgren, Erik; Sundell, Carl; Svenningsson, Gillis; Stridh; Georg; Tennryd, Sven; Thorén, Torgil; Wanén, Eric.  
12
1975-76
Frågelista 5: Vad gjorde du i maskin?
Dnr 2206:73

Andersson, Olof; Carlsson, C D; Dahl, C; Forsström, Nils; Fridén, Björn; Grönberg; Hellegren, Gunnar; Hällström, KR; Johansson, Erik; Johansson, Ville; Karlsson, Fred; Källberg, Gustav; Lindahl, Sten Sture; Lindkvist, Fritiof; Lorén, Gösta; Olsson, Sven Olof; Petersson, Ivar; Sjöbeck, Albert; Sjögren, Gösta; Svensson, J; Windahl, Gösta.  
13
1985 -- 1987
Frågelista 7: Arbetet ombord

Adamsson Gunnar +fotografier; Adolfsson Axel +fotografier; Andersson Nils; Andersson Karl Axel; Bagge Tommy; Bengtsson Frank; Brynielsson Ivar + fotografier; Ek Kurt; Dahlgren Hj
Ekelöf PJ; Eriksson Leif; Fernlund Bror; Finnman KE; Forsström Nils; Fridén Björn + fotografi; Grönholm Ragnar; Gustavsson Bo + fotografier; Hagström Ulf - enbart fotografier;
Hermansson Arne; Höggren Sigurd; Jannsen Jan; Johansson Helge; Karlsson Fred.  
14
1985 -- 1986
Frågelista 7: Arbetet ombord

Lagström Bertil + fotografier  
15
1985 -- 1986
Frågelista 7: Arbetet ombord

Lagström Bertil  
16
1985 -- 1986
Frågelista 7: Arbetet ombord

Lindgren Johan; Gustaf Lidman, Nils Lundin, Per Lövgren  
17
1985 -- 1986
Frågelista 7: Arbetet ombord

Olander Anders; Olsson Sven Olof; Persson Gottfrid; Persson William;
Sahlgren E W +fotografier; Smith Claes; Svensson Emil; Tennryd Sven + fotografier;
Thorsson Örjan – fotografier; Wahlby Axel; Wiberg, Arne; Viebke, Karl Erik; Wilhelmsson Roy; Windahl, Gösta  
18
1986-87
Frågelista 8: Stormupplevelser

Adolfsson, Axel; Andersson, Karl-Axel; Aspgren, Ivar; Bagge, Inger; Bjerking, Sven-Erik; Ek, Dan; Ekberg, Stig; Elenius, Stig J; Elmquist, Robert; Finnman, Karl-Erik; Frisk, Nils; Gattberg, Åke; Gustafsson, Gösta; Hammarstrand, Gunnar; Hermansson, Arne; Höggren, Sigward; Johansson, Helge; Johansson, Martin; Knafve, Alfred; Lindqvist, UIf; Lundin, Nils; Lundqvist, A F; Lyth, Ingman; Nordqvist, Kennth; Nylander, Gustaf; Olander, Anders; Olofson, Allan; Pella, Ann-Christine; Persson, Gottfrid; Persson, William; Rumenius, John; Ström, Lauri; Ström, Martin; Söderman, Helge; Tennryd, Sven; Waldenström, Gösta; Wiberg, Arne; Windahl, Gösta.
Program vid Minneshögtid över de vid torpederingen av fartygen Luleå och C F Liljevalch hädangångna, 1942.  
19
1992-93
Upprop 1. Tullare och smugglare A- Lindberg

Af Trolle, Annika; Andersson, Anders; Andheim, Lars; Ankarstrand, Berit; Bengtsson, Sperling; Bennheden, Maj-Britt; Berglund, Åke; Bergvall, Stig Ture; Berndtsson, Gunnar;
Blom, Kurt L; Dahlén, Carl Gustaf; Eklund, Bertil; Engsberger, Karl Wilhelm; Ericsson, Karl-Eric; Forsén, Bert; Fransson, Karl-Erik; Gahrn, Lars; Gelander, Helmer; Heidenholm, Henning; Hjalmarsson, Bertil; Hult, Bernt O; Johnsson, Sven; Julin, Eric; Karlström, Axel; Larsson, Lars E; Lindberg, H  
20
1992-93
Upprop 1. Tullare och smugglare

Nils Lindén  
21
1992-93
Upprop 1. Tullare och smugglare Linell- Ö

Linell, Sven; Malmgren, Sture; Nilsson, Paul; Norlén, O A; Olofsson, Gustaf; Olsson, Harald;
Parmsjö, Sven; Persson, Erik; Persson, Gösta; Pettersson, Bror; Rehult, Martin; Runecrantz, Erik; Samuelsson, Sigge; Sandström, Harri (Estland); Sjölinger, Göran; Sonesson, Ingeborg; Strindhagen, Yngve; Svensson, Carl Olof; Söderlund, Erik W; Torin Gavén, A; Vallin, Hjalmar; Wallin, Egil; Werkelin, Sigurd; Westerberg, Anders; Wiklund, Bosse; Ödman, Nils-Erik  
F 4 A3
Sjöhistoriska museets marinarkeologiska undersökningar
 

Serien i kartong om inte annat anges.
Flera av handligarna har tidigare varit inlagda i arkivets årsaccession, accessionsnumren står då inom parentes.
Hänvisningarna till rapporter innebär att de har publicerats i museets rapportserie (B2D2).
Se även serie D2D1 där fyndliggarna till flera av undersökningarna ligger, samt J2A och J2B för kartor och ritningar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
Fyrspännaren
(1964:34-35, 1968:722)
Fyndförteckning, uppmätningsritningar, undersökningsrapport m.m
Rikswasa
(1968:792, 1968:721)
Fotodokumentation  
2
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
Dykrapporter  
3
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
Planering, tidsschema, föremålsbeskrivningar, preliminär rapport, skisser  
4
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
Dagböcker, banduppspelning, koordinater, fotodokumentation  
5
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
Manus, rapport 16  
6
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
Manus, rapport 17  
7
1970 -- 1974
Jutholmsvraket
(1976:125/1-6)
Kopior av Öresundstullens handlingar.
Folio  
8
1970 -- 1980
Kv Hästen
Korrespondens, planering, manus och ritningar  
9
1971 -- 1973
Kv Hästen
(1975:66-68, 1975:87)
Rapport, fotodokumentation, ritningar (ljuskopia)  
10
1971 -- 1973
Kv Hästen
Manus rapport 12  
11
1970
Hudiksvallsområdet
Inventering, excerpter, intervjuer
Folio  
12
1971 -- 1975
Hudiksvallsområdet
Drakön, Kråkön, Mössön
Fotodokumentationer  
13
1972 -- 1975
Drakön
Rapport  
14
1972 -- 1976
Drakön
Källmaterial, korrespondens, bidragsansökan  
15
1971 -- 1976
Drakön
Korrespondens, uppsats, grävtillstånd, fältanteckningar, fosfatanalyser  
16
1975 -- 1978
Båtfynd Skeppargatan
Manus rapport 7, fyndbeskrivning, projektionsritningar, analyser mm  
17
1977 -- 1980
Bulverksbåten
Fotodokumentation, intervjuer, manus rapport 11  
18
1976 -- 1978
Klintehamnsvraket
Dagbok, intervju (band och renskrift) med båtbyggare G Johansson angående rekonstruktion av vraket, fotodokumentation  
19
1974 -- 1976
Älvsnabben
Journaler, dykrapporter, register för UV-foton mm  
20
1981
Älvsnabben
Manus till rapport 13  
21
1986 -- 1988
Bossholmen/Oskarhamnskoggen
Dykarrapporter  
22
1985 -- 1992
Bossholmen/Oskarhamnskoggen
Dykjournaler, dagbok, planering, fyndregistrering, rapport mm.  
23
1968 -- 1991
Bossholmen/Oskarhamnskoggen
Korrespondens, fotojournal, diabildsförteckning  
24
1980-tal
Resande man ärendet (kopior)  
F 4 A4
Sjöhistoriska museets intervjuer på band
 

Under Sjöhistoriska museets mångåriga etnologiska fältarbeten gjordes intervjuer som spelades in på band. Undersökningarna finns i serie F4A1. Där finns också ibland själva kassettbanden tillsammans med de utskrivna intervjuerna. Men det finns också en särskild serie med kassettband - denna serie F4AD.

I en här seriens kartonger nummer 1-10 är själva banden sedan gammalt numrerade 139-181 eftersom man på 1970-talet fortsatte den nummerserie som sjökapten Karl-Ewald Nord använde sig av för sina intervjuer på 1950- och 1960-talet, se arkivförteckningen över Sjöhistoriska museet 1932-1964, serie F4E. När det finns hänvisning till den utskrivna intervjun noteras detta här.

I slutet av serien finns också en del ljudband som inte är dokumentationer utan kan vara ljud använt i utställningar, inspelningar av föredrag och liknande.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1971
139: trävaruhandelns verksamhet. Konsul Anton Johansson Skellefteå 1971. Hänvisning till utskrift 1971:181 i serie F4A1.
140: trävaruhandelsn utskeppning i Skelleftetrakten. Jägmästare Conrad Beling 1971. Utskrift 1971:182
141: Dito
142: trävaruhandel och virkesuppköp, kamrer Öqvist 1971. Kvinnliga splitvedsstuvare Bureå, Sonja och Einar Johansson f 1903 respektive 1902. Utskrift: 1971:182-183  
2
1971
143:K B Larsson på Bjurön 197. Utskrift 1971:187
144: Kallvikens lastageplats, Jansson i Gammelbyn. Utskrift 1971:188
145: Kallvikens hamnplats Lövånger i västerbotten, meddelare David Öberg 197. Utskrift 1971:189
146: Sjöfarten på Kallviken, Lövångers socken med mera. Meddelare Broman, jordbrukare och kommunalman född 1887. Utskrift 1971:190  
3
1971
147: Om Kåpe hamn hamnväsen 1971 meddelare Erik Åström född 1925. Stuveri Bureå, meddelare Gilbert Jansson 1894. Västerbotten 1971. Utskrift 1971:193
148: Privatstuvare i Bureå och Skelleftetrakten, meddelare Alvar Bergström, Bureå född 1901. Utskrift 1971:194.
149: Kvinnliga splitvedsstuvare, Bureå, Västerbotten. Meddelare 1971 Vilma Karlsson född 1895
Sonja och Einar Johansson född 1903 respektive 1902. Utskrift 195.
150: Stuveri i Skelleftetrakten, meddelare Atle Bergström född 1911, Skelleftehamn 1971. Utskrift 1971:196  
4
1971
151: Stuveri Skelleftetrakten, meddelare Atle Bergström, Skelleftehamn 1971
152: Stuvare Dalkarså
153: Stuveriet i Holmsund. Meddelare driftschefen Sigvard Björck född 1911
Om den koopererativa hamnarbeterföreningen i Holmsund, meddelare förman Hjalmar Sävenberg född 1914
154: stuveriet i rundvik, meddelare stuvaren Fritz Möller född 1895, Ava.
Ur Åke Anderssons Stuveriet i Rundvik del två.  
5
1971
155: K B Larsson Bjurön, Lövångers socken Västerbotten 1971. Kontakten Sverige-Finland över Kvarken.
156: Per Lindgren
157: Mary Lindgren född 1889
158: Ruben Ögren  
6
1971
159: Norrbyskärs sågverk Västerbotten 1971. Sågverket och yttervärlden. Meddelare Hammerstedt född 1886.
160: Anskaffning och försäljning av Norrbyskärs sågverk Västerbotten. Meddelare Erik Tegman före detta bokhållare född 1899.
161: Norrbyskärs sågverk. 1971. Sågen och yttervärlden. Meddelare Oskar Wigren född 1884.
162: Meddelare brädgårdsfaktor Hörnfeldt Norrbyskär.  
7
163: Anskaffning och försäljning av Norrbyskärs sågverk. Meddelare före detta inspektören Anders Einar Nordström född 1889.
164: Stuveriet i Norrbyskär och Hörnefors. Även något om förhållandet mellan fastlandet och Norrbyskär. Meddelare Hjalmar Holmström född 1902. Kamrer Carl Hörnström Olofsfors om trävaruindustrin i södra Västerbotten med mera. Åke Andersson om stuveriet i Ru....(oläsligt).
165: Brädgårdsfaktor Carl Hörnefeldt född 1899.
166: Evert och Berta Berglund och Ruben Ögrens besök  
8
167: Meddelare Hildur Söderholm. Ruben Ögren.
168: Meddelare Ruben Ögren, Nanna Lundgren, Edit född 1886 och Gottfrid Olofsson född 1887.
169: Harald och Tea Åman född 1900.
170: Bogserbåtsbefälhavare Anders Sundvall född 1903 Kramfors.  
9
1972 -- 1973
171: Meddelare A Lundkvist. Utskrift 1973:590
172: Meddelare före detta stuveriarbetarna B Johansson och G Andersson i Gävle.
Utskrift 1973: 591 och 592
173: Meddelare stuveriarbetare G Andersson Gävle. Utskrift 1973:592.
174: Meddelare V Bergsten Lugnvik. Utskrift 1974:443.  
10
1972 -- 1975
175: Meddelare Jonas Sidén 1972, Bjärtrå socken, Lugnvik. Utskrift 1974:444
176: Meddelare Alvar Byström 1972. Bjärtrå socken, Lugnvik. Utskrift 1974:453
179: Meddelare Linnea Carlsson f 1899 1975
180: Protokollsutdrag från stuveriarbetarefackföreningen avd 40 Lunde Ångermanland 1907-1918, spridda år. Även protokollsutdrag från Transportarbeterareförbundet 1919-1944.
181: Protokollsutdrag, brevkopior, statistik och diverse från Stuveriarbetarfackföreningen avd 40, Lunde, Ångermanland.  
11
1968 -- 1969
Arkivkartong nummer 11-15 innehåller magnetband från 1960- och 1970-talen som 2007 arkivförtecknats i denna serie. Banden i den här kartongen är från Galärvarvsundersökningen som gjordes 1968-1969, se själva undersökningen i serie F4A1.  
12
1968 -- 1969
Arkivkartong nummer 11-15 innehåller magnetband från 1960- och 1970-talen som 2007 arkivförtecknats i denna serie. Banden i den här kartongen är från Galärvarvsundersökningen som gjordes 1968-1969, se själva undersökningen i serie F4A1.  
13
1968 -- 1969
Arkivkartong nummer 11-15 innehåller magnetband från 1960- 1970-talen som 2007 arkivförtecknats i denna serie. Banden i en här kartongen är från Galärvarvsundersökningen som gjordes 1968-1969, se själva undersökningen i serie F4A1.  
14
1970-tal
Arkivkartong nummer 11-15 innehåller magnetband från 1960- och 1970-talen som 2007 arkivförtecknats i denna serie. I den här arkivkartongen finns:
1.2 Intervju om triangelmätning på Jutholmsvraket 1974.
3.4 Sjömansvisor och intervju
5. Intervju om fiske  
15
1960-70-tal
Arkivkartong nummer 11-15 innehåller magnetband från 1960- och 1970-talen som 2007 arkivförtecknats i denna serie. I den här arkivkartongen finns:
1. Intervjuer ombord på fyrskeppet "Finngrundet?" 1968
2. "Skeppsgosse lilla" en utställning 1979. Troligen intervjuer med före detta skeppsgossar.
3. "Hoppets skans", en utställning på museet från 1938. Troligen intervjuer från 1977.  
16
1970-tal
1. Ett band med shanties som tillhör dnr 639 från 1974 från Eva Sörenson.
2. Band som tillhör 1978:008 med intervjuer med Nordingråbor.
3. Dito
4. Dito
4. Intervju från Radio Gotland 1978 om marinarkeologi, med Per Lundström, Bert Westenberg och Carl-Olov Cederlund från SSHM.
5. Intervu med Manne Sjödin, intervjuare Anders Björklund från SSHM. Hör till 1974:934.
6. Dito
7. Dito
8. Intervju med Harald Åkerlund 1977. Om Äskekärrsskepper, Kalmarfynden med flera. Intervjuare är Carl Olov Cederlund.
9. Inspelning från informationsmöte mellan SSHM och Svenska Sportdykarförbundet 1974.
10. Redovisning av rektifiering vid marinarkeologiskt arbete, Eliz Lundin, Statens vägverk, C O Cederlund och Ingrid Kaijser från SSHM.
11. Nedläggningen av Finnboda varv på 1970-talet. Radioprogram med intervjuer.
12. Skeppsklockor från olika ångbåtar i Stockholm. Inspelat av Radiotjänst okänt år. Magnetband.  
17
1970-80-tal
Intervjuer med anställda på isbrytaren Sankt Erik år 1976
1. 3:e maskinist Blomström, 4:e maskinist Edström
2. Maskinist Edström, donkeyman Idman
3. Chiefen Andersson, donkeyman Idman
4. Donkeyman Bark
5. Smörjare Hultberg
6. Matros Reitenberg
7.Intervju 1982 med Nisse Pettersson född 1918, på Isbrytaren II (Sankt Erik)
8. Intervju med Helge Söderman ombord på isbrytaren Atle 1982. Klas Helmerson från SSHM intervjuar.
År 2013 digitaliserades dessa bandinspelningar av en firma. Trots modern utrustning så hördes dock tyvärr så gott som ingenting på banden. Digitaliseringen sparas därför inte. Det brusar väldigt på banden, intervjuaren klarar inte av det tekniska, intervjuerna försiggår nära motorer - flera fel begås alltså under intervjusituationen.
9. Acc 1985:003 är intervju med Josef Ramberg, timmerman på Sjötorps varv. Ramberg född 1894 och intervjun skänkt av Rune Magnusson i Sävsjö. Se F4A1:192 där SSHM intervjuar Ingemar Ramberg, båtbyggare på Sjötorps varv - en son till Josef?! (blandad kvalitet på banden)
10. Dito
11. Dito
12. Inspelning av brittiskt radioprogram om Dunboyne, numera vandrarhemmet af Chapman
13. Föredrag av viceamiral Robert Helseth 1983 om "Marinpolitik i norra Europa"
14. Dito
15. Dito
16. Föredrag av försvarsattaché Jurij Prosvirnin 1983 om "Marinpolitik i norra Europa"  
18
1980-90-tal
1. Föredrag av Björn Eklind 1982 om "Marinpolitik i Norden"
2. Dito
3. Dito
4. Columbus. troligen till den utställning och det ljudspel som gjordes till Columbusjubileet 1992.
5. Dito
6. Tal hållna vid Andrs Franzéns bortgång 1993
7. Föredrag av Carl Olov Cederlund om Vasa och andra skepp
8. Slaget vid Svensksund. Styrband till bildspel till utställningen "Slaget vid Svensksund 1790"
9. Ljudband till bildspel om Kap Horn. Carina Lernhagen från SSHM.
10. Föredrag om "Italienjagarna"
11. Dito
12. Gustav Adolfseminarium på Vasamuseet 1996 eller 1997  
19
1989 -- 1994
Dokumentation över Holms yachtvarv i Gamleby gjord av Eva Berglund. 6 kassettband innehållande intervjuer med: Birgitta Westlund (Tore Holms dotter), Gert Gustavsson, Arne Berglund, Daniel Gustafsson, 1989 (se F4A1:168);
Intervju gjord på Isbrytaren Frej, 1994 (se F4A1:181);
2 ljudband till Titanicutställning, utan år;
4 ljudband troligen till utställningen Havet och människan, 1991 (se F5A:24-25).
Intervju med tatueraren Doc Forest i samband med Tatueringsutställningen 1992.  
19b
1989
Dokumentation över Holms yachtvarv i Gamleby, här i digitaliserad form. De digitala filerna är i mp3 och Wav-format, och förvaras på server "arkiv". Digitaliseringen gjordes 2014 med anledning av att intervjuaren Eva Berglund skulle skriva en bok om Tore Holm.  
F 4 B
Vasamuseets dokumentationer
 
F 4 B1
Dokumentation rörande minnen kring Vasas bärgning
 

Insamling av minnen runt bärgningen. Dels större intervjuer, dels blanketter som besökare har fått fylla i och lämna i entrén. Innehåller även pressklipp och dylikt.
Serien i arkivkartong

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1996
Andersson - Fover  
2
1996
Fälting - Lövgren  
3
Martinsson - Åkerlund
Intervju med Kurt Ericsson angående att hans far eventuellt skulle ha dykt på Vasa på 1930-talet, 1999.  
4
1961 -- 1962
Repro av foto/minnesalbum från Thure Lagerström, Flygts pumpar AB 1961-1962.  
5
Kasettband med intervjuer. A - L, samt Sven Persson.  
6
1996
Kasettband med intervjuer. O -W, samt inspelat radioprogram med paneldebatt från 1996.  
F 4 B2
Vasamuseets rapporter och utredningar
 

Rapporter och utredningar som utförts av museets personal eller på uppdrag av museet rörande Vasa. För PM och rapporter angående hantering av Vasa och fynden från Vasa, se F3B2.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
Rapport om djurben, Hans Sellerstedt, 1964 (dnr 153/s);
Wasas handeldvapen, Edward Hamilton, 1965 (dnr 1056:65).  
2
1967
Rapport om fiskredskap, C-O Cederlund, 1967 (dnr 3187:67)
Wasas textilier, u.å.  
3
1974
Regalskeppets Wasas skulpturer, Hans Soop 1974, s. 1-314  
4
1974
Regalskeppets Wasas skulpturer, Hans Soop 1974, s. 315-690  
5
1989 -- 1990
Rapport om polykromi undersökning, Tångeberg, Unn Plather.  
6
1991 -- 1993
Rapport om polykromi undersökning, Tångeberg.
Innehåller även foton (diabilder, färg och sv/v foton) visande jämförelsematerial vid färganalysarbetet.  
7
1982, 1988
Kistor, svepaskar och skrin. Manus och underlag till "Mataskar och sakeraskar. Om svepta träkärl ombord. Ingrid Kaijser, runt 1982;
"Skeppet Vasa. Eller Wasan, Wasen, Wasa " om stavningen av Vasa, Anders Franzén, 1988.  
8
1981 -- 1983
Uppsatser gjorda av utställningsavdelningen som underlag för utställningar till det blivande nya Vasamuseet.
"Excerpter, Sjöstrid, taktik och kommunikation"; "Samer ombord" Ingrid Kaijser; "Sjöfolk och knektar på Wasa" Urban Skenbäck, 1981; "Personlig utrustning. Några Wasafynd" Ingrid Kaijser, 1981; "Flottan och Wasa" Anders- Sandström 1981; "Vaktindelning till sjöss" Urban Skenbäck, 1982; "Kring träsnidareverkstaden på Skeppsgården", 1982; "Förrådsrum på Wasa" Urban Skenbäck, 1982; "Wasas manskapsutrymmen", Urban Skenbäck, 1982; "Själavård ombord", Hans Soop, 1982; "Föremål av tenn" Hans Soop, 1983; "Wasa i utrikespolitiskt perspektiv" Anders Sandström, 1983.  
F 4 C
Riksinventeringen
 

Riksinventeringen påbörjades 1966 av museets dokumentationsavdelning och syftet var att samla in uppgifter om föremål av sjöhistorisk art i svenska museer, hembygdsföreningar, privata samlingar etc. I Riksinventeringens syfte ingick inte att dokumentera båtar/fartyg eller maritima miljöer, men uppgifter om en del sådana finns ändå med. Inventeringen pågick sedan under hela 70-talet. En större del av materialet är en ytlig inventering av samlingarnas art, medan en fullständig katalogisering och fotografering har gjorts av vissa samlingar.
Gösta Webe gjorde 1980 en utvärdering av projektet. Manuset till utvärderingen ingår i serien. Webe fortsatte sedan inventeringen in på 1990-talet.

I serie D5 ligger de katalogkort som skrevs ut över samlingarna. Bland dessa ligger ibland även information liknande den i volym 20-27 (inventeringsblanketter, fotografier, anteckningar etc).

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1966 -- 1984
"Riksinventering. Nautikasamlingar och nautika. En utvärdering. Gösta Webe. 1980"
Styrmedel för Riksinventeringen 1967-1984
Webes sammanställning av materialet vid överlämnandet av handlingarna.  
2
1991
"Nautikasamlingar i Sverige. En museologisk studie." Av Gösta Webe, 1991.  
3
1991
"Nautikasamlingar. Uppslagsbok över samlingar. A-Ö. Manus 1991.
A-H  
4
1991
"Nautikasamlingar. Uppslagsbok över samlingar. A-Ö. Manus 1991.
I - R  
5
1991
"Nautikasamlingar. Uppslagsbok över samlingar. A-Ö. Manus 1991.
S-Ö  
6
"Nautikasamlingar. Fotografier, tillägg/alternativ" till volym 3-5.
"Förteckning över Natuikasamlingar, A-Ö."  
7
Åtgärdsprotokoll, samlingar A-Ö.  
8
1966 -- 1984
Redovisning av inventeringsresor, 1966-1984.
Samlingsprotokoll över föremålsgrupper och föremål, Arboga - Gävle.  
9
1966 -- 1984
Samlingsprotokoll över föremålsgrupper och föremål, Göteborgs - Karlskrona  
10
1966 -- 1984
Samlingsprotokoll över föremålsgrupper och föremål, Landskrona - Södertälje  
11
1966 -- 1984
Samlingsprotokoll över föremålsgrupper och föremål, Torekov - Östhammar.  
12
Underlag för inventeringen, blanketter, förkortningar etc.
Litteraturförteckning  
13
"Nautika. Ett urval av föremålsgrupper". Manus till Sjöhistorisk årsbok 1985/86 av Gösta Webe. Med bilder (fotokopior) till manuset.  
14
1983
Föremålsregister, alfabetisk lista över blankettbeskrivna föremål under inventeringen. Ett föremålsurval.  
15
Klassifikationssystem, föremålsgrupper A-Ö. Kladd  
16
Föremålslistor till boken Nautika.
Föremålsgrupp 1- 15; Artillerimaterial - Fartygsutrustning  
17
Föremålslistor till boken Nautika.
Föremålsgrupp 16-31: Fartygsutsmyckning - Musikinstrument  
18
Föremålslistor till boken Nautika.
Föremålsgrupp 32-54: Mått/mål/Vikt - Värme-/Belysningsutrustning  
19
Föremålslistor till boken Nautika.
Föremålsgrupp Fartyg och båtar.
Tidningsklipp, samt viss fotodokumentation.  
20
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Arboga - Göteborg  
21
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Hablingbo - Köping  
22
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Landskrona - Mönsterås  
23
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Njurunda - Råå  
24
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Saltsjö-Duvnäs - Sölvesborg  
25
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Stockholm  
26
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Torekov - Uppsala  
27
1983 -- 1991
Urklipp, anteckningar och annat underlag för sammanställning av data om nautikasamlingarna i landet. Samlat av Gösta Webe.
Vamblingbo - Östhammar  
28
1966 -- 1975
Reseberättelser och miljöbilder från inventeringsresor  
29
1972 -- 1973
Reseberättelser och miljöbilder från inventeringsresor  
F 5
Handlingar rörande utställningar
 
F 5 A
Utställningsdokumentation från Sjöhistoriska museet
 

Serien i kartong
Serien utgörs av det som finns kvar av utställningsdokumentationen på Sjöhistoriska museet.
Årtalen anger det år som uställningen öppnade.
Uställningarna anges i kronologisk följd. De är inte sorterade efter något annat kriterium, alltså varken efter storlek eller utställningarnas varaktighet.
Fotodokumentation förekommer ofta - men förvaras för sig i fotoarkivet. Till andra utställningar finns ritningar, se serie J5. I vissa dokumentationer förekommer foton (negativ och kopior) som insamlats som underlag vid utställningsproduktionen, en del av dem kan ha använts i utställningarna. Dessa foton tillhör inte Sjöhistoriska museets fotosamling och upphovsrätten ligger hos annan part.
För 1960-talet se även museets äldre registerkort för enstaka uppgifter om vissa utställningar.
I den första kartongen, kallad 1A, finns listor som utställare gjort över de utställningar som museet gjorde 1965-1979 samt 1989-2001. De har dock inte sparat dokumentation över alla dessa.

Volym
Tid
Anmärkningar
1A
1964 -- 2001
Listor över utställningar som gjordes 1965 - 2001. Lucka 1980-1988;
Ekonomiska beräkningar över utställningar, 1964-1970:
Utställningsplanering, 1965-1968, 1974.  
1B
1965 -- 1966
Fynd ur djupen, 1965
Sjömansarbeten och reseminnen, 1965
Fartyg och frimärken, 1965
När ångbåten kom, 1965
Stadens stränder (konstnärerna Hans Lindroth och Jan Lundqvist), 1966  
2
1966
Farfars båt och våran - om fritidsbåtar  
3
1966 -- 1968
Fartygets anatomi (konstnär N Kowarsky), 1966
Båtbilder (fotograf Reijo Ruster), 1967
Svensksund - spillror av en seger, 1967
Nyförvärvsutställning, 1967
Isbrytare, 1967
Seglande skepp - foton ur J E Svahns samling, 1967,
Framtidens nöjesbåt, 1968
Chapman och Architecturan 1768, 1968
Magnus Hägg och Sigurd Johansson (konstnärer) 1968
Passats sista resa 1947 (konstnär Hilde Lutken) 1968
Den stora kappseglingen - ombord på Sörlandet med fotograf Reijo Ruster och författaren Arvid Rundberg, 1968  
4
1968
Djurhamn - historisk ankargrund  
5
1969
Repliker av reliker - om repliktillverkningen av Wasas skulpturer
Skeppare med färg (fartygsporträtt av sjökapten Wallin)
Ute men hemma - svenska sjömanskyrkan 100 år  
6
1969 -- 1970
Vikingarnas värld (konstnär Svenolof Ehrén), 1969
Båten - fritidsbåtsutställning, 1969
Varvet bakom muren - om Galärvarvet, 1969
Skeppsporträtt (konstnär Folke Sjögren), 1970
Örlogsmannabilder - ett hundratal marina tavlor från 1600-talet och framåt, 1970  
6A
1970 -- 1973
Fyr och flamma, 1970,
Blick mot havet (konstnär Harald Lindberg), 1970
Rederi Svea 100 år, 1971,
Från vikingaskepp till supertanker, 1971,
Från amphora till container - om lasthantering historiskt, 1972
Dagbok från sjön (konstnär Gösta Werner), 1972
OS-båtar på Sjöhistoriska museet 1973
Modernisering av örlogsutställningen, 1973  
6B
1972
Något att förtulla?  
7
1973
Att hitta över hav  
8
1975 -- 1977
Till sjöss (konstnär Einar Palme) 1975
May Be X, 1975
Hans namn var Fritjof Andersson (om Evert Taube), 1976
Från kust och hav (konstnär Gordon Macfie), 1976
Modernisering av örlogsutställningen, 1976
Vrak och båtar från tre kuster (konstnär Signar Bengtsson), 1976
Gotlänningen och hans tremänning (konstnär Erik Olsson), 1976
Föreningen Sveriges flotta, 1976
Holland och havsbotten, 1977
Flodfarare - från Nordsjön till Svarta havet, 1977
Ludvig Ricarde - en bortglömd marinmålare, 1977
Singöjullen, 1977  
9
1977 -- 1978
Restauratrisutställning, 1977
Omdaning av Hoppets skans, 1977
Nyförvärvsutställning, 1977
Tema Norrlandskust: Konstnärerna Ragnar Sundström och Åke Melin samt Kvinnor i hamn - om splitvedsjäntor, 1978
Så ser vi på båtar (konstnärerna Tore Palm och Bengt Lundin) 1978
Marinarkeologi - vad är det? 1978
Örlogsutställningen, 1978
Småbrukarliv i kustbygd (konstnär Åke Melin), 1978
Sjön suger (om mat ombord) 1978  
10
1979
Finnboda varv  
11
1979
Finnboda varv  
12
1979
Kungliga seglare och seglande kungar - KSSS 150 år
Is, kust, båtar, fartyg (konstnär Sten Regnell)
Kafé Kajutan  
13
1979
Skeppsgosse lilla...  
14
1970-talet
1970-talets sjöfart  
15
1970-talet
1970-talets sjöfart  
16
1970-talet
1970-talets sjöfart  
17A
1980-talet
Diskussionsunderlag/planering av utställningar, 1980-tal
Ång- och maskindriven sjöfart i Sverige 1820 -1970 (ej förverkligad) 1980
Omdaning av örlogsutställningen, 1980
Nordenskiölds Vegaexpedition, 1980  
17B
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17C
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17D
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17E
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17F
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17G
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
17H
1980
Nordenskiölds Vegaexpedition  
18
1981 -- 1983
Svenska skolfartyg och nybygget Atlantica, 1981
Gösta Kaudern - målande skeppsbyggare och fartygsarkitekt, 1981
Jacob Hägg. Sjöofficer - marinmålare, museiman, 1981
Adina av Blidö - en roslagsjakt, 1981
Aeolus, 1981
Minneshallen, 1981
Barnrummet Bryggan 1982
Rikard Lindström - konstnär 1982
De stora vraken, 1982
Under segel (konstnär Björn Senneby), 1983  
19
1983
Vintersjöfart - isbrytarutställning på St. Erik  
20
1983 -- 1986
Gotland mitt i Östersjön - om Erik Olsson i Sanda, 1983
Omdaning av örlogsutställningen 1984
M/S Gripsholm, 1980-tal
Tore Palm - konstnär 1985
Gustav Samuelsson - skutmålare från Bohuslän, 1985
Skutor i Runda rummet 1985
Båtar för kuttersmycken - fritidsbåtutställning 1986
Renovering av fyrrummet, 1986
Badmodet genom tiderna, 1986  
21
1986 -- 1988
Omdaning av skeppsbyggeriutställningen, 1986;
Gratitude, ett seglande skolfartyg, 1986;
Borney Bergstrands båtkonstverk i koppar, 1987;
Silvermodellen Ymer återfunnen efter stöld 1987;
Stockholms vattenvägar, 1987;
Vega, 1988.  
22
1987
Titanic I  
23
1987
Titanic som vandringsutställning  
24
1988
Havet och människan  
25
1989
Havet och människan  
26
1989
Modellutställningen
Båt & Skärgårdsmässan
Venedigbilder  
27A
1990
Skärgårdsmässan i Stavsnäs
Italienjagarna
Isjakter
Slaget vid Svensksund
Saltkråkan
Maskinrummet  
27B
1990
Johnson Line:
Faktaunderlag och texter.  
27C
1990
Johnson Line:
Avtal, minnesanteckningar och fakturakopior.
Negativ och arkivbilder till Fartygsserien.  
27D
1990
Johnson Line:
Negativ och arkivbilder till Fartygsserien.  
27E
1990
Johnson Line:
Negativ och arkivbilder till Rederier och passagerare.
Byggritningar  
28
1991
Skulptur inspirerad av sjö och hav, 1991
Sagolika skönheter på Europas västra kust - traditionell portugisisk sjöfart, 1991
Titanics skatter, 1991
Svenska båtar i estniska vatten, 1991
Grafiska bilder från kusten, 1991
Till värmen - långssegling med Beufort till Sydamerika, 1991  
29A
1992 -- 1994
Fritjof Nansen som konstnär, 1992
Christofer Columbus - sjöfararen, 1992
Ostindiefararen Götheborg, 1992;
Strandlandskap, Stanialav Zolads, 1992;
Sjömanskonst, 1992;
Sjörövare, 1993;
Käre morfar, 1993;
Tatueringar, 1992;
Vikingarnas skepp, 1993-1994;
Modellkammaren, 1993;
Upprustning av skeppsbyggeriutställningen, 1993  
29B
1994 -- 1996
Marinmålningar och skutor, 1994;
Valdemarsleden, 1994;
Arkeologi under vattnet, 1994;
Djur ombord (trappmonter), 1994-1995;
Marinmålningar, 1995;
Vi bygger en brigg, 1995;
Mare Animae, 1996;
Hamnöga, 1996;
Oceanfarare, 1996;
Sjömansskolan, 1996;
Rydbergska stiftelsen, 1996;
Knop och rephantverk, 1996;
Handelsflottans Kultur- och fritidsråd, 1996 (vandringsutställning).  
29C
1994
Smuggling;
200-modellerna  
30A
1995 -- 1997
Emigranttrafiken över Atlanten:
Faktaunderlag  
30B
1995 -- 1997
Emigranttrafiken över Atlanten:
Avtal, korrespondens, lånekvitton, trycksaker, gästbok från utställningen med besökarnas egna minnen från emigrationen.  
30C
1995 -- 1997
Emigranttrafiken över Atlanten:
Foton  
30D
1996 -- 1998
IS (på Sankt Erik), 1996;
Flottans paviljong - om 1897 års Stockholmsutställning, 1997
Whitbread, 1997
Icebreakers - museet ställde ut i Sydafrika, 1997
OS seglingarna 1912, trappmonter 1997;
Arkipelag - konstutställningar under Kulturhuvudstadsåret, 1998
Jubileumsutställning - museet 60 år, 1998
Sjöhistoriska museet på Expo -98 i Lissabon, 1998
Från Roslagens famn med ved och sand (Sofia Linnea), 1997;
Roslagens sista skutbygge, Greta Linnea (trappmonter), 1998;
Mariningenjörkåren 200 år, 1998.  
31
1998
Människor och båtar i Norden;
Utställningstexter
Veta-mera-texter
Båttillbehörslista  
32
1998
Människor och båtar i Norden;
Guideutbildning
Pedagogiska program
Utomhusaktiviteter
Vissa rapporter
Seminarier  
33
1998
Människor och båtar i Norden;
Pressmaterial från museet  
34
1998
Människor och båtar i Norden;
Informationsmaterial  
35
1998
Människor och båtar i Norden;
Budget/avtal turné 1999 och turné 2000
Skadeinventering 1998  
36
1998
Människor och båtar i Norden;
Ekonomiska rapporter
Pär Stolpes material  
37
1998 -- 2000
Människor och båtar i Norden;
Avtal och turnéplan 1999-2000
Avtal Helmi
Avtal med skandia och Kammarkollegiet
vissa tullhandlingar
Kläderna i utställningen och vissa lånekvitton  
38
1998 -- 2000
Människor och båtar i Norden;
Turnéerna 1999 och 2000 samt loggbok  
39
1998 -- 2000
Människor och båtar i Norden;
Slutrapport från turnén
Publikundersökning
Seminarierapport
Arkivgenomgång
Bibliografi  
40
1998 -- 2000
Människor och båtar i Norden;
Revision RRV
Revision EU
Revision Nordisk Kulturfond  
41
1999 -- 2001
Harald Lindberg, 1999;
Sjöofficerssällskapet 150 år, 1999
Skeppens återkomst - vikingaskepp, 1999
Sju Sjunkna Skepp - en marinarkeologisk monter avsedd för undervisning, 1999
Sjömanskostymen, 1999
Mat ombord - arkivmonter 1999 (tom 2003);
Baddräkter (trappmonter), 1999;
Brusewitz, 1999;
Svea Lovisa - en blekingeeka på långfärd, 2000
Båtmässan, 2000
Rysk konst, 2000
Gösta Werner 2000
Prins Karadja - Sverige och den islamiska världen, 2000
Båthallen 2000-2001
Svenska Amerikalinien, 2001  
42
1990 -- 2001
Albert Engström, 2001
Ragnar Östberg, 2001
Båtmässan, 2001
Östersjöns skatter, 2001
Samt tre små utställningar som ej noterats av utställningschef Clas Gunther i hans lista över utställningar, 1990-tal;
Historien om hjulångaren Aeolus
Sömmar som ska tåla allt - om segelmakeri
Salta minnen - om sjömäns souvenirer

Historien om hjulångaren Aeolus
Sömmar som ska tåla allt - om segelmakeri
Salta minnen  
43
2000 -- 2002
Bilar, bulk och bananer, 2000;
Drama i isen - Otto Nordenskjölds resa till Antarktis, 2001-2002.  
44
1996 -- 1998
Poetiska bilder från havet, 1996;
Ekovisionen, om miljövänligare sjötransporter, 1996;
Kajernas folk (skärmutställning i samarbete med Stockholms hamn), 1998.  
45
1999
Båtliv  
F 5 B
Vasamuseets utställningsdokumentation
 

Dokumentationen rörande museets utställningar varierar mycket i omfång och i innehåll, för vissa uställningar saknas dokumentation helt. Förutom faktaunderlag, utställningstexter, handlingar rörande inlånade föremål etc, kan vissa dokumentationer innehålla foton.
Senare års dokumentationer förvaras fortfarande på Vasamuseet. Det gäller t ex utställningsdokumentationer för: "Bärgningen", "Kungens skepp", "Livet ombord", "Sverige 1628", "Skepp i strid", "Skeppsgården", "Maktens bildspråk" och "Det seglande skeppet".
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1A
1965 -- 1968
Vandringsutställningar, 1965-1967;
Skulpturgalleri, 1965;
"Livet ombord", 1965;
Vandringsutställning i Tyskland, 1965-1968;
Vandringsutställning bla i Japan och USA, 1966;
"Klart skepp till drabbning", 1967 (tidigare 1972:124)
"Makten och härligheten", 1968  
1B
1970 -- 1976
Vandringsutställning, engelsk version, 1970;
Vandringsutställning, dansk version, 1975;
"Att bota vrak", 1975-1976;  
2
1966, 1977, u.å.
Skisser till montrar till Livet ombord?
Planskiss till Skepp och Sjökrig 1966
Omslag, placerad i 4b33;  
3
1970-tal
Utländska texter till "Makten och Härligheten", "Livet ombord" samt till texter kring skeppet;
Utställningsprogram, utkast 1977.  
4
1982
"Att göra kanoner"  
5A
1983 -- 1984
"Kronan på Vasa"
inlån från Kalmar  
5B
1983 -- 1984
Preliminärt utställningsprogram för permanent Wasamuseum, 1977;
Utställningsgrupp Wasa, 1983;
Preliminiärt utställningsprogram för nya museet, dec 1984;
Utställningsproduktion, nya Wasamuseet, 1984;
Förstudie till utställningar till nya museet, april 1985;
Information om utställningar inom SSHM, hösten 1985.  
6
1984 -- 1985
"Varför kantrade Vasa?"
"Ett nytt museum för Wasa. Utställningsprogram" 1985  
7
1986
"Det stora lyftet"  
8
1980-tal
Vasamodellen 1:10  
9
1980-tal
Vasamodellen 1:10  
10
1989 -- 1991
"Dataäventyret";
allmänt om projektet; teknisk utrustning och uppbyggnad av montrar. Utkast och texter till "Segla Vasa" samt diskettversionen på olika språk.  
11
1989 -- 1991
Dataäventyret.
Svenska och engelska texter till "Vasa i närbild".  
12
1995 -- 1996
Utlån av föremål till utställning i Tyskland; inlån från Tyskland av föremål till Gustav II Adolf 400 år; Utställning på Seattle- Tacoma international Airport, 1996.  
13
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Projektplan, trycksaker, budget m.m  
14
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Informationsavdelningens handlingar rörande kringarrangemang runt utställningen.
Lånekvitton, korrespondens med svenska modellbyggare: A - Larsson  
15
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Lånekvitton, korrespondens med svenska modellbyggare: Lilja - W  
16
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Lånekvitton, korrespondens med utländska modellbyggare: Argentina - Norge  
17
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Lånekvitton, korrespondens med utländska modellbyggare: Polen - Ungern  
18
1997 -- 1998
Modellutställningen.
Lånekvitton, korrespondens med utländska modellbyggare: USA  
19
1997 -- 2000
Utvärdering av Vasamuseets basutställningar, Malin Fajersson, 1997;
Vasas medverkan i utställningen "1648 - Krieg und Frieden in Europa" som hölls i Osnabrück och Münster 1998-1999;
Handikappanpassning angående utställningar, med vissa texter i blindskrift, 2000.  
F 6
Handlingar rörande undervisning och programverksamhet
 
F 6 A
Undervisning och programverksamhet på Sjöhistoriska museet
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1985 -- 1994
Årsberättelser, skolprogram mm  
2
1995 -- 2000
Årsberättelser, skolprogram mm  
3
1967 -- 1985
Barngrupp om att skapa ett "barnrum", 1970-tal
Filmprogram 1967-1985  
4
1973 -- 2001
Kursmaterial till sjömaningskurs, 1973 och 1975,
Kvällskurser 1989-2001  
5
1987 -- 2001
Lov på museet;
"Havet och människan" Ett fägnespel då Sjöhistoriska fyller 50 år 1988. Av Edvard Matz;
Branschkväll för sjöfartsanställda, 1996;
Musikaliska visningar. Trubadur Pierre Ström och Mikael Brandt, 1996-1997.  
6
1976 -- 2001
Seglarskolan. Innehåller deltagarlistor för vissa år (se även D7), annonser och utskick, utvärderingar, kursplaner etc  
7
1991 -- 1998
Kursmaterial till seglarskolan, u.å.
Segelbåtens dag, 1991-1995;
Förslaget till pedagogisk verksamhet efter Kulturhuvudstadsåret 1998.  
F 6 B
Undervisning och programverksamhet på Vasamuseet och museifartygen
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1995
Handlingar angående Vasas guider.
Sportlovsprogram 1979;
PM angående publik ombordgång på Wasa, 1983;
Angående Wasas rekonstruktioner i museiundervisningen, 1985;
Informationsbroschyrer, 1992-1997;
Lärarhandledningar och besöksmaterial, u.å. 1982-1985.  
2
1970 -- 1980
Museifartygen
Stockholms hamn
Förskolor  
3
1984 -- 1998
Eva Nordlinders dräktrekonstruktion för guider 1984;
Museidirektör Per Lundströms tal under invignignen av utställningen "Det stora lyftet" 1986;
M A Numminens tonsättningar ur rådets brev och GIIA:s tal till ständerna. Uruppfört 6/11 1994;
Programverksamhet runt utställningen Va´sa, 1996-1997;
Elisabeth Rehns invigningstal vid öppnandet av "Westfaliska Freden " 6 maj 1998.  
4
1990-talet
Skapande klasser
Två undervisningsbroschyrer
Två videos från projekt
En skolklass gör tecknad film  
5
1990-talet
Levande verkstad
Bokningar
Utvärderingar
Vasas trädgård  
6
1990 -- talet -- 2001
Utvärderingar
Sommarlovsutställningen
Enhetsmöten  
F 7
Handlingar rörande marknadsföring och information
 
F 7 A
Information och marknadsföring Sjöhistoriska museet
 

Serien i arkivkartong.
Observera att informationsavdelningen var gemensam för Sjöhistoriska museet och Vasamuseet fram till att nya Vasamuseet invigdes och allmänt material rörande infoavdelningen rör alltså bägge museerna.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1989
PM om infoavdelningens arbete, 1964-1966, 1977-1978;
Handlingar rörande mässan "Allt för sjön", 1982-1989  
2
1992
Tävling om caféets namn  
3
1996 -- 1999
Annonsmanus  
4
Titanics skatter  
5
utan år
1967 - 1986 använde Sjöhistoriska museet som logga en teckning av en sjökapten med skägg som gör honnör och i höger hand håller en treudd och dyker upp ur ett av i vilket en ubåt syns. Loggan användes på pressmeddelande och andra utskick. Originalmålning på kartong av loggan, påträffad i Vasamuseet 2012. Konstnären är okänd, ingen signatur.

Ligger planförvarad i 11a25.  
F 7 B
Information och marknadsföring av Wasavarvet och Vasamuseet
 

Information och utåtriktad verksamhet.
Olle Nyman var anställd av SAS som PR-chef, men hade i uppdrag att i del av sin tjänst arbeta med marknadsföring av Vasa utomlands. Han arrangerade vandringsutställning, mässbesök och hans handlingar rörande detta arbete gav han till Vasamuseet.
Bengt Ohrelius var informationschef för SSHM.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1969
Vasa PR, Nymans papper  
2
1969 -- 1971
Vasa PR, Nymans papper  
3
1972 -- 1988
Vasa PR, Nymans papper  
4
1971 -- 1995
Kanonjakten, reklamkampanj i Tyskland, 1971; (fd 1975:65)
Handlingar rörande Vasarommen, 1980-1981;
Original till blanketter, 1991-1992;
Verksamhetsplan för infoavdelningen 1994-1995;
Handlingar rörande Vasa som ämne i TV:s "Kvitt eller dubbelt", 1992.  
5
1964 -- 1966
Bengt Ohrelius handlingar rörande marknadsföring av Wasavarvet, innehåller även allmänna PM från Wasavarvet samt nummer av "Wasainformation" (se serie B3C).  
6
1960 -- tal, 1976
Handlingar angående avtal runt publicering av Wasaböcker (sammanlagda 1976);
Texter till filmer om Vasa och distributionsplan för filmen, svenska och engelska texter,1960-tal;
"Wasa. Kungens skepp", manus av Ohrelius och Kvarning,  
F 7 C
Publikundersökningar
 
F 7 C1
Publikundersökningar på Sjöhistoriska museet
 
Volym
Tid
Anmärkningar
-
1995, 1998
Ingår i F7C2:2  
F 7 C2
Publikundersökningar på Vasamuseet
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1996
Undersökningar gjorda 1965-1966, 1977-1979, 1993-1996.  
2
1998
Undersökning gjord 1998.
Häri även F7C1.  
F 7 D
Örlogsbesök på Wasavarvet
 

Serien i ak.
Tryckta program från flottbesök.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1967
 
2
1967 -- 1975
 
F 8
Handlingar rörande museibyggnaderna
 
F 8 A
Handlingar rörande omlokalisering och omorganisation av Sjöhistoriska museet
 

Handlingarna kommer främst från fd museichefen Sibylla Haasum. Många av handlingar finns också diarieförda eller bland protokollen.
Omlokaliseringen rör först en gemensam museibyggnad för Sjöhistoriska museet och Vasa och senare, när Vasamuseets byggts, en flyttning av Sjöhistoriska och eventuell sammanslagning med Marinmuseum.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1968 -- 1998
Galärvarvsdiskussioner för eventuell flytt av Sjöhistoriska museet.  
2
1976 -- 1978
Utredning om avdelningarnas framtidsplaner och myndighetens organisation.
Förslag om ny organisation  
3
1960 -- 1980 -- tal
Lokalisering och innehåll av Sjöhistoriska museet  
4
1990 -- 1993
Lokalisering och innehåll av Sjöhistoriska museet  
5
1994 -- 1997
Lokalisering och innehåll av Sjöhistoriska museet  
6
1995
Kulturutredningen (Ku 1993:03) med uppdrag att redovisa alternativ lokalisering av Sjöhistoriska museer.  
7
1976 -- 1992
Handlingar angående Sjöhistoriska museets organisation och omorganisation, 1976-1983;
Planering, utvärdering och PM angående Sjöhistoriska museets utställningsverksamhet 1984-1992;  
F 8 B
Handlingar rörande nya Vasamuseet
 

Vasamuseet projekterades i många år innan det invigdes 1990.
1967 fanns en planeringsgrupp för nytt museum och lokalprogram med ytterligare utredningar gjordes under 1970-talet.
1982 utlystes en arkitekttävling för ett nytt museum. Tävlingen och hela byggprocessen genomfördes av Byggnadsstyrelsen där originalhandlingarna finns.
Ritningar till förslagen och underlag för tävlingen finns i serie J4C1.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1967 -- 1977
Planeringsgruppsprotokoll 1967 och 1969;
Referensgruppsprotokoll, 1977-1978 (diarieförda), 1984-1985;
Lokalprogram, 1973;
Revidering av lokalprogram, 1976;
Lokalprogram, 1977;
Synpunkter och kommentarer till lokalprogram 1977;
Reviderat lokalprogram, 1981;
Enkät till auktoriserade guider, 1977;
Rapport från studieresa till Tyskland och Holland 1977.  
2
1982 -- 1983
Tävlingsprogram med bilagor, 1982 (bilaga 2-6 finns i serie J2C1, bilaga 1 var en modellplatta);
Resultat av arkitekttävling, 1982;
Ombearbetning av de vinnande förslagen "ASK" och "Om hundra år är priset glömt" från arkitekterna, 1983;
Ombearbetning av de vinnande förslagen, Byggnadsstyrelsens skrivelser, remisser etc, 1982-1983.  
3
1970 -- 1992
Handlingar från den planerade stiftelsen Wasamuseet, 1986-1987;
Diverse skrivelser och meddelanden, främst från Byggnadsstyrelsen, 1973 - 1986;
Byggnadsstyrelsens broschyrer om museet, 1986, 1990;
Handlingar rörande bogsering av Wasapontonen, 1987-1988;
Skiss till Vasahall, övningsuppgift i arkitektur-konstruktionslära, 1970;
Förslag till Vasamuseum från arkitekturstuderande i Buenos Aires, 1992.
Liten affisch från Aktionsgruppen för Galärvarvsparkens bevarande som kämpade emot att Vasamuseet skulle ligga i Galärvarvarsdockan. 1980-tal.  
4
1982
Bidrag till arkitekttävlingen, nr 1-84.  
5
1982
Bidrag till arkitekttävlingen, nr 85-154.  
6
1982
Bidrag till arkitekttävlingen, nr 155-229.  
7
1982
Bidrag till arkitekttävlingen, nr 230-304.  
8
1982
Bidr till ark tävl, nr 305-385 o SAR:s dok av tävlingen
Dokumentationen finns också inskannad på CD-skiva  
F 9
Handlingar rörande skutstöd
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1999
"Stödet till kulturhistoriskt värdefulla segelfartyg 1991-1999" Sammanfattning av 10 års verksamhet med skutstöd. 1999.
Ingår i F10:1.  
F 10
Övriga ämnesordnade handlingar
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1966 -- 1999
Handlingar rörande Olof Hasslöfs studieresa till Berlin 1966;
Handlingar rörande stulna föremål och andra incidenter, 1971-1987;
Rapport från studieresa till Sydafrika av Anders Björklund och Claes Günter, 1994;
Handlingar rörande skutstöd, 1999.  
2
1965 -- 2000
Arbetsordning, 1974, 1984;
Organisationsplan 1964/65, 1991-1992;
Underlag till årsberättelser, 1995-2000;
Befattningsbeskrivningar, 1994;
Bilagor till arbets- och tidsplan för verksamheten vid Wasavarvet, 1965-1969.
Sånger skrivna om personal som slutat sin anställning, u.å.  
3
1964 -- 1995
Handlingar från museichef Per Lundström, främst ej diarieförd korrespondens, 1964-1973;
Diplom från "International Sail. An association of Restored Sailing Ships" där Vasa blir medlem i denna organisation, 1968 (1974:867);
Försök till instiftan av ett "Kajutesällskap" i nya Wasamuseet, utskick gjort till företag 1990;
Diskussionsunderlag för "Ymerdagarna" (personaldagar för Vasamuseet), 1995.  
4
1965
Rapport över Per Lundströms studieresa till olika europeiska museer. Innehåller en mängd svart/vita fotografier.  
5
1970 -- 1990
Informationchefen Bengt Ohrelius medverkade under flera år i ett radioprogram som heter
"Svar i dag". I programmet fick människor ställa sina frågor i förväg till specialister som sedan höll små föredrag i ämnet. Bengt Ohrelius fick de frågor som rörde sjöfart i alla former och tider. I volymen finns en bra exempelsamling över de vanligaste frågor som människor ställer rörande det här. Tyvärr utan register. Främst 1980-talet.  
6
1993 -- 1999
Postrodden. Sjöhistoriska museet medverkade under 1990-talet i den så kallade "Postrodden" över Ålandshav. Från Eckerö till Grisslehamn och varannat år Grisslehamn till Eckerö. Museet medverkade som domare. Ibland användes också vår egen Singöjulle som roddes av personal.

Här förvaras vissa typår. Det är 1993, 1994 och 1999.

Häri även åren 2003, 2004 och 2005.  
G 1
Huvudbok
 

Serien i arkivkartong.
Mycket av grundredovisningen saknas.
Volym 2-4 förvaras i arkivutrymme på Garnisonen.¨
De digitala leveranserna finns på server:
arkiv smm/ Statens sjöhistoriska museer 1964-2011

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1972
Räkenskapsåren 64/65 - 71/72.
8 band.  
2
1992 -- 1993
Huvudboksrapport  
3
1993 -- 1994
Huvudboksrapport, juli - april  
4
1993 -- 1994
Huvudboksrapport, maj - juni  
5
2000
Digital fil (Rpt-fil)  
6
2001
Digital fil (Rpt-fil)  
G 2
Inkomst- och utgiftsjournal
 

Serien inbunden.
Flertalet volymer saknas.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1970 -- 1971
 
2
1971 -- 1972
 
G 3
Kassabok/Dagbok
 

Serien i arkivkartonger.
Museet övergick till datalistor 1/7 1972.
Volymerna 10-68 förvaras i arkivdepå Garnisonen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964/65
 
2
1965/66
 
3
1966/67
 
4
1967/68
 
5
1968/69
 
6
1969/70
 
7
1970/71
 
8
1971/72
Band 1, saknas sedan 1991  
9
1971/72
Band 2, saknas sedan 1991  
10
1993/1994
 
11
1993 -- 1994
 
12
1993 -- 1994
 
13
1993 -- 1994
 
14
1993 -- 1994
 
15
1993 -- 1994
 
16
1994 -- 1995
 
17
1994 -- 1995
 
18
1994 -- 1995
 
19
1994 -- 1995
 
20
1994 -- 1995
 
21
1994 -- 1995
 
22
1994 -- 1995
 
23
1995 -- 1996
 
24
1995 -- 1996
 
25
1995 -- 1996
 
26
1995 -- 1996
 
27
1995 -- 1996
 
29
1995 -- 1996
 
30
1995 -- 1996
 
31
1995 -- 1996
 
32
1995 -- 1996
 
33
1995 -- 1996
 
34
1995 -- 1996
 
35
1995 -- 1996
 
36
1995 -- 1996
 
37
1997
 
38
1997
 
39
1997
 
40
1997
 
41
1997
 
42
1997
 
43
1997
 
44
1997
 
45
1997
 
46
1998
 
47
1998
 
49
1998
 
50
1998
 
51
1998
 
52
1998
 
53
1998
 
54
1999
jan-feb  
55
1999
feb-mars  
56
1999
Ak
mars-april  
57
1999
april-maj  
58
1999
maj  
59
1999
juni  
60
1999
juni-juli  
61
1999
juli  
62
1999
aug-sept  
63
1999
sept  
64
1999
sept-okt  
65
1999
okt-nov  
66
1999
nov-dec  
67
1999
dec  
68
1999
 
G 4
Verifikationer
 
G 4 A
Verifikationer, utgifter
 

Typår av verifikationerna sparas var tionde år, med början 1964/65.
1964/65 ingår både inkomst och utgiftsverifikationer i samma serie.
1984/85 hade gallrats innan beslutet om typårsbevarande togs och de åren saknas därför.
Serien i arkivkartong.
Förvaras i Garnisonen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
1-465  
2
1964 -- 1965
466-994  
3
1964 -- 1965
995-1505  
4
1964 -- 1965
1506-1959  
5
1964 -- 1965
1960-2488  
6
1964 -- 1965
2489-2952  
7
1964 -- 1965
2953-3195  
8
1974 -- 1975
1-343  
9
1974 -- 1975
344-637  
10
1974 -- 1975
638-938  
11
1974 -- 1975
939-1233  
12
1974 -- 1975
1234-1515  
13
1974 -- 1975
1516-1786  
14
1974 -- 1975
1787-2053  
15
1974 -- 1975
2054-2387  
16
1974 -- 1975
2388-2535  
17
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1-122  
18
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 123-262  
19
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 263-426  
20
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 427-549  
21
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 550-705  
22
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 706-830  
23
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 831-955  
24
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 956-1115  
25
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1116-1245  
26
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1246-1399  
27
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1400-1544  
28
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1400-1544  
29
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1545-1665  
30
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1666-1825  
31
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1826-1956  
32
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 1957-2121  
33
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2122-2244  
34
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2245-2367  
35
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2368-2550  
36
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2551-2718  
37
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2719-2854  
38
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet 2855-2867  
39
1994 -- 1995
Vasamuseet 10000-10153  
40
1994 -- 1995
Vasamuseet 10154-10341  
41
1994 -- 1995
Vasamuseet 10342-10490  
42
1994 -- 1995
Vasamuseet 10491-10646  
43
1994 -- 1995
Vasamuseet 10647-10824  
44
1994 -- 1995
Vasamuseet 10825-10964  
45
1994 -- 1995
Vasamuseet 10965-11105  
46
1994 -- 1995
Vasamuseet 11106-11210  
47
1994 -- 1995
Vasamuseet 11211-11387  
48
1994 -- 1995
Vasamuseet 11388-11502  
49
1994 -- 1995
Vasamuseet 11503-11651  
50
1994 -- 1995
Vasamuseet 11652-11788  
51
1994 -- 1995
Vasamuseet 11789-11944  
52
1994 -- 1995
Vasamuseet 11945-12133  
53
1994 -- 1995
Vasamuseet 12134-12279  
54
1994 -- 1995
Vasamuseet 12280-12402  
G 4 B
Verifikationer, inkomster
 

Typår av verifikationerna sparas var tionde år, med början 1964/65.
1964/65 ingår både inkomst och utgiftsverifikationer i samma serie G4A.
1984/85 hade gallrats innan beslutet om typårsbevarande togs och de åren saknas därför.
Serien i arkivkartong.
Förvaras i Garnisonen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4000-4035  
2
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4036-4069  
3
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4070-4113  
4
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4114-4149  
5
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4150-4188  
6
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4189-4218  
7
1994 -- 1995
Sjöhistoriska museet, 4219-4253  
8
1994 -- 1995
Vasamuseet 14000-14034  
9
1994 -- 1995
Vasamuseet 14035-14055  
10
1994 -- 1995
Vasamuseet 14056-14071  
11
1994 -- 1995
Vasamuseet 14072-14090  
12
1994 -- 1995
Vasamuseet 14091-14105  
13
1994 -- 1995
Vasamuseet 14106-14121  
14
1994 -- 1995
Vasamuseet 14122-14141  
15
1994 -- 1995
Vasamuseet 14142-14163  
16
1994 -- 1995
Vasamuseet 14164-14189  
17
1994 -- 1995
Vasamuseet 14190-14217  
17
1994 -- 1995
Vasamuseet 14218-14247  
18
1994 -- 1995
Vasamuseet 14248-14291  
19
1994 -- 1995
Vasamuseet 14292-14324  
20
1994 -- 1995
Vasamuseet 14325-14376  
21
1994 -- 1995
Vasamuseet 14377-14412  
22
1994 -- 1995
Vasamuseet 14413-14457  
23
1994 -- 1995
Vasamuseet 14458-14489  
24
1994 -- 1995
Vasamuseet 14490-14550  
G 4 C
Verifikationer, utgifter föremålsinköp
 

Förutom typårsverikfiationerna har verifikationer som rör inköp av föremål till samlingarna bevarats.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1966 -- 1972
 
G 5
Bokslut
 

Fram till 1985/86 har årsboksluten diarieförts och återfinns i serie E1 och F1.
Serien innehåller samtliga listor som bevaras på papper i system S. Dessa listor togs ut vid budgetårets slut som en del av huvudboken och bildar myndighetens bokslut. Uppräkningen av listorna följer gallringsbeslutet 1985:91 eftersom exakta uppgifter om vilka listor som använts när, är omöjliga att erhålla.

Från och med 1986/87 ligger bokslutet i särskild serie. Här ligger också Riksrevisionsverkets godkännande av bokslutet. Från och med 1998 ingår Marinmuseum i bokslutet.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1986 -- 1988
Bokslut 86/87 och 87/88  
2
1989 -- 1990
Bokslut 89/90  
3
1990 -- 1991
Bokslut 90/91  
4
1991 -- 1992
Bokslut 91/92  
5
1992 -- 1993
Bokslut 92/93  
6
1993 -- 1994
Bokslut 93/94  
7
1994 -- 1995
Bokslut 94/95  
8
1995 -- 1996
Bokslut 95/96  
9
1997
 
10
1998
 
11
1998
 
12
1999
 
13
1999
 
G 6
Lönehandlingar
 
G 6 A
Lönekort/lönelistor
 

Serien i arkivkartong.
Korten ändrar karaktär 1973 och ser mer ut som matrikelkort.
Senare lönelistor är uttagna från datasystem, men innehåller uppgifter personvis.
Volym 11-17 förvaras i arkivlokal på Garnisonen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
 
2
1965
 
3
1966 -- 1967
 
4
1968 -- 1969
 
5
1970 -- 1971
 
6
1972
 
7
1973 -- 1979
A - H efternamn  
8
1973 -- 1979
I - N efternamn  
9
1973 -- 1979
O - Ö efternamn  
10
1970 - tal
Beredskapsarbetare  
11
1998
oktober - december  
12
1999
Januari - maj  
13
1999
September - november  
14
1999 -- 2000
december - februari  
15
2000
mars - maj  
16
2000
maj - juni  
17
2000 -- 2001
november - januari  
G 6 B
AMS-arbetare
 

Serien i arkivkartonger.
Handlingarna rör framförallt löner.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1973
Veckorapporter  
2
1973 -- 1974
Kassaredovisningar, lönelistor  
3
1973 -- 1976
Diverse  
4
1974
Kassaredovisningar, lönelistor  
5
1971 -- 1973
Diverse  
6
1971 -- 1974
Diverse  
7
1975 -- 1976
Konteringsuppgifter, kassaredovisningar  
G 6 C
Löner övrigt
 

Serien i arkivkartonger.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1966 -- 1989
Övrig personal Wasa, ej fast anställd. T ex nämndledamöter, souvenirkiosk- och restaurangpersonal  
2
1971 -- 1985
Övrig personal Wasa, ej fast anställd. T ex guider, AMS-arbetare  
3
1960-tal
Tjänstgöringsuppgifter för skolpojkar, dykare och kollektivanställda.  
G 7
Övriga räkenskaper
 

Räkenskapshandlingar som inte kunnat hänföras till övriga räkenskapsserier.
Volym 2-4 förvaras i arkivdepå på Garnisonen.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1961 -- 1978
Sjöhistoriska museets bruttointäkter, även besökssiffror, 1968-1973;
Kaffeförsäljning och varuautomat, troligen Sjöhistoriska museet, 1967-1971;
Ekonomisk sammanställning för Wasavarvet, 1961-1978.  
2
1997
Delårsrapport per 1997.06.30  
3
1999
Budget  
4
1999
Leverantörsreskontra  
H 1
Besöksstatistik
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1948 -- 1990
Besöksfrekvens månadsvis för Sjöhistoriska museet, 1948/49 - 1989/90;
Besöksfrekvens månadsvis Wasavarvet, 1960/61 - 1988/89;
Daglig besöksstatistik Wasavarvet 1964 -1974;  
2
1975 -- 1988
Daglig besöksstatistik Wasavarvet 1975-1984
Besöksfrekvens månadsvis för Museifartygen 1980/81 - 1987/88.  
J 1
Myndighetsgemensamma ritningar
 

Ligger i omslag som räknas som volym.
Placering 4b33

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1969
Idéskiss till ett Sjöhistorisk museum inrymmande även Vasa och Planetarium, Galärvarvsområdet. 1969. (fd acc. 1970:126-128)  
J 2
Kartor och ritningar från marinarkeologiska och etnologiska undersökningar
 
J 2 A
Kartor och sjökort över fyndplatser
 

Serien innehåller kartor och sjökort som använts eller upprättats i samband med etnologiska eller marinarkeologiska dokumentationer.
Serien i omslag, placerade i ritningshyllorna, 2c9.
Äldre accessionsnummer inom parentes.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
Hudiksvallsundersökningen, (1974:843, 1975:780-783)  
2
Drakön, Hudiksvall  
3
Bossholmen, Oskarhamnskoggen  
4
1969
Öregrund (1970:13/a-k). Lokalisering av hamnar och div. andra anläggningar av ekon. betydelse.  
J 2 B
Ritningar från marinarkeologiska undersökningar
 

Serien i omslag, placerade på hylla 4b32 om ej annat anges.
Mycket av det äldre materialet har varit inlagt i den allmänna arkivaccessionen, men har plockats ihop till en sammanhållen serie. Äldre accessionsnumren anges inom parentes.
Observera att en del mindre ritningar även kan finnas bland det ämnesordnade materialet, F4A3. Dessutom finns till en del undersökningar ritningar av stort format placerade i Garnisonen som ännu ej förtecknats.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964 -- 1965
Fyrspännaren, (1964:31, 1965:38/1-15, 1973:110-111)  
2
1964 u.å.
RiksWasa (1964:28, 1964:30, 1964:33/1-15, 1968:742)  
3
1967 -- 1973
Jutholmsvraket (1972:117)  
4
1967 -- 1975
Sjökrog, Gloskär (SU 1965:33);
Gröna Duvan, 1966 (1968:16);
Krogen-vraket, 1968 (1977:98)
Högskärsvraket utanför Oxelösund (1971:140:1/1);
Vrak vid Hasseludden, Nacka sn, Södermanland;
Lyckevraket (1968:703)
placering 1b12  
5
u.å.
Drakön, Hudiksvall  
6
u.å.
Drakön, Hudiksvall
Det finns också mikrofilm av ritningarna från Drakön. 71 bildkort som ligger i mikrofilmsskåpet.  
7
1973
Kv Hästen (1975:69-86, 1980:38)  
8
1975 -- 1976
Båtfynd, Skeppargatan Stockholm(1978:45/1-7)  
9
1974 -- 1979
Älvsnabbenvraket  
10
1980
Älvsnabbenvraket
Däcksplan  
11
1976 -- 1981
Klintehamnsvraket  
12
1976 -- 1981
Klintehamnsvraket, båtdelsritningar i skala 1:10
Arkivkartong i Compactus.  
13
1975 -- 1978
Bulverksbåten (1978:55/1-15)  
14
1982
Fula gubben  
15
1985 -- 1989
Bossholmen, Oskarshamnskoggen  
16
1985 -- 1991
Bossholmen, Oskarshamnskoggen  
17
1986
Solen-dokumentationen, enstaka ritningar; Stormstycke, kardansk upphängning av kompass, änterdragg, krutmått, muskötpipa samt gaffel och sättare till musköt.  
J 3
Ritningar över Vasaskeppet
 

Uppmätningsritningar över skrov och över föremål upphittade på skeppet.
Flertalet ritningar förvaras till största delen på Vasamuseet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
Ritningar över enstaka fynd, främst formstycken sorterade i fyndnummerordning.
Placering 4b33.  
J 4
Kartor och ritningar över museibyggnader
 
J 4 A
Ritningar över Sjöhistoriska museet
 

Serien i omslag, varje omslag har räknats som en volym.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1970 -- 2000
omslag
Planskiss över museet, u.å;
Planskiss över museet, 1970;
Planritning, 1971;
Konstruktion för upphängning av tavelramar i källare, 1971;
Situationsplan över museiområdet (Sjöhistoriska, Tekniska museet, Telemuseum och Etnografiska museet), 1975; Ritning över compactussystem för tavlor, 1971;
Eldragningar, u.å;
Upphängning av tavla vid lastport i minneshallen,1984;
Stol och städförråd vid hissen, 1984;
Monter vid hissen, 1984;
Minneshallen, elevation av väggar, 1986;
Minneshallen, 1986;
Planskiss över Sjöhistoriska museet med utställningar 1986;
Ritningar över ombyggnad av entrén 1999-2000.  
2
1971
omslag
Skiss till tillbyggnad av Sjöhistoriska museet. Exteriörprojektion. 19 jan 1971.  
3
1975 -- 1987
omslag
Ventilationsanläggning, 1975;
Översiktsritningar, 1984;
Runda rummet: akustisk förbättring och bildspel, 1987;
Diverse ritningar över inredningsdetaljer, cafeterian etc, 1980-tal.  
4
1982
omslag
Plan över kanongården utanför Sjöhistoriska museet. Upprättad 1982 av Finn Sköld. Innehåller information om de utställda kanonerna, osäkert om planen genomfördes.  
J 4 B
Ritningar över Wasavarvet
 

Serien i omslag, Varje omslag har räknats som en volym.
Placering 4b33.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1971
Luftkonditionering till pontonöverbyggnad, 1971.
Wasavarvet, situationsplan över utställningslokaler och magasin, u.å;
Utställningshallen, u.å;
"Wasa på 1600-talet, modellritning" ritning på monter?, 1987;
Skylttavla till Wasavarvet, 1987.  
J 4 C
Ritningar över Vasamuseet
 
J 4 C1
Förslag till nytt Vasamuseum
 

Serien i omslag, varje omslag har räknats som en volym.
Placering 4b33.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1982
Bilagor till tävlingsprogram för nytt Vasamuseum.  
2
1982 -- 1983
Förslag till nytt Vasamuseum, "ASK" och "Om hundra år är priset glömt".
Hidemark-Månsson.  
J 4 C2
Ritningar över Vasamuseet
 

Serien i omslag, varje omslag har räknats som en volym.
Placering 4b33.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1994
Förslag till bibliotek på Vasa (ej genomfört), 1994;
Arbetsritning för granitfundament och betongplatta till bronsskulptur över Galävarvet, 1994.  
J 4 D
Ritningar över magasin och övriga lokaler
 

Serien i omslag.
Placering 4b33

Torsåker var huvudmagasin för Sjöhistoriskas föremål från 1960-talet till samlingarna 1999 flyttades till magasin i Rosersberg. Magasinet i Rosersberg flyttades 2011. I Skansenberget förvarades delar av Sjöhistoriskas föremålssamling tills det utrymdes under 2012.
Underofficersbostället kallades Gulla villan och låg bredvid Sjöhistoriska museet och innehöll kontorslokaler. Lokalerna avvecklades ? och istället hyrdes lokaler i "Spiltan", bredvid Historiska museet.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1996
Torsåker, 1965; Torsåker, 1970 (fd 1970:48A-D); Torsåker;
Skansenberget, 1970; Beckholmen, 1968; Båthallen, Galärvarvet, 1993,1996;
Fd underofficersbostad (villan), 1978; Inredning Isbrytaren St Erik, 1983-1992; Beckholmen 1980.  
J 4 E
Kulturlandskapet vid Sjöhistoriska museet
 

1999 gjorde Håkan Jonsson Landskapsarkitektkontor på uppdrag av Statens Fastighetsverk, en analys av kulturlandskapet runt Sjöhistoriska museet. syftet var att öka helthetssynen i det forsatta arbetet med utveckligen av museet.


Placering 4b33

J 5
Kartor och ritningar över utställningar
 

Se även utställningsdokumentation.
Ritningarna ligger i omslag i låda 4b34 och i 4b22.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1982 -- 1983
Vintersjöfart, utställning på isbrytaren St Erik.  
2
1983 -- 2001
Allmogebåtar, 1983; Monter till utställningshallen Wasavarvet, 1983; Titanic, 1986-1987; rekonstruktion av bordet i amiralskajutan Vasa, 1987;
Havet och människan, 1988´;
Klart skepp, 2001.  
3
1989 -- 1991
Svensksund, 1989; Flyttning av maskinmodeller, 1989; Modellutställningen, 1989; Tsar Peters båt, 1991; Titanic, 1991.  
4
1975 -- 1976
1970-talets sjöfart. Ritningar och teckningar som illustrativt visar hur utställningen "1970-talets sjöfart" såg ut.
I F5 A:14-16 finns skriven dokumentation rörande utställningen.  
Ö 1
Personaltidningen Ventilen
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1970 -- 1981
Ak.  
Ö 2
Pressklipp
 
Ö 2 A
Pressklipp, Sjöhistoriska museet
 

Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1965 -- 1966
Del av -66 saknas?  
2
1967
 
3
1968
 
4
1969
 
5
1970
 
6
1971
Jan - juli  
7
1971
Juli - dec + veckopress  
8
1972
 
9
1973
 
10
1974
 
11
1975
 
12
1976
 
13
1977
 
14
1978
 
15
1979
 
16
1980
jan-sept  
17
1980
Aug-dec  
18
1981
Jan -sept  
19
1981
Juli - dec  
20
1982
Jan - juni  
21
1982
April - dec  
22
1982
Veckopress  
23
1983
Jan- aug  
24
1983
Aug - dec  
25
1984
Allmänt  
26
1984
Tid och plats notiser  
27
1984
Marinarkeologi  
28
1985
 
29
1986
 
30
1987
Allmänt  
31
1987
Notiser och marinarkeologi  
32
1988
Allmänt  
33
1988 -- 1989
Marinarkeologi, Jubiluem -88, Zorn, samt allmänt 1988.  
34
1989 -- 1992
Johnson line, Vasamodeller, Christoffer Columbus, Ostindienfararen Göteborg m fl  
35
1989 -- 1990
Titanic  
36
1989 -- 1991
Marinarkeologi, E Nordewall bl a  
37
1989 -- 1992
Marinarkeologi, Slaget om Svensksund, Per Brahe, Känt och okänt och allmänt  
38
1991 -- 1993
Ubåtar finns dom? Friberg, tatueringar, modellkammaren etc  
39
1993 -- 1994
Vikingar, Viksbåten  
40
1992 -- 1994
Allmänt  
41
1992 -- 1994
Marinarkeologi  
42
1994
Allmänt  
43
1992 -- 1996
Karlskrona / Marinmuseum  
44
1994
Allmänt  
45
1994 -- 1996
Marinarkeologi  
46
1994 -- 2001
Sjöhistoriska museets lokalisering / Nobelmuseet  
47
1995
Allmänt  
48
1996
Allmänt  
49
1997
Allmänt  
50
1998
Allmänt  
51
1998
Människor och Båtar i Norden  
52
1998
Människor och Båtar i Norden  
53
1999
Människor och Båtar i Norden  
54
2000
Människor och Båtar i Norden  
55
1999 -- 2000
Allmänt  
56
2000 -- 2001
Estonia  
57
2000 -- 2001
Estonia  
58
2001 -- 2002
 
59
2001 -- 2002
 
Ö 2 B
Pressklipp, Vasamuseet
 

Serien i arkivkartong.
En del tidiga år av utländska klipp ligger i Wasanämndens arkiv.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1964
20 aug - dec + veckopress  
2
1964 -- 1975
Pressklipp främst rörande PR-verksamhet, samlade av Olle Nyman.  
3
1965
jan - 22 oktober  
4
1965
22 oktober - dec + veckopress  
5
1966
Jan - sept  
6
1966
Okt - dec + veckopress  
7
1967
Jan - 4 okt  
8
1967
5 okt - dec + veckopress  
9
1967
Utländska klipp  
10
1968
Jan - 23 juli  
11
1968
23 juli - dec + veckopress  
12
1968 -- 1971
Utländska klipp  
13
1969
 
14
1970
 
15
1971
Jan -juli  
16
1971
Juli - dec  
17
1972
 
18
1973
 
19
1974
 
20
1975
 
21
1976
Dagspress  
22
1976
Utländsk press + veckopress  
23
1977
 
24
1978
Jan - sept  
25
1978
From aug + veckopress och utländsk press.  
26
1979
Dagspress  
27
1979
Veckopress + utländsk press.  
28
1979 -- 1981,1986
Diverse klipp 1979-1981.
Dessutom utländska klipp (från 1956 och framåt) rörande Vasa och Vasas bärgning insamlade i samband med jubileet 1986  
29
1980
 
30
1981
april - sept  
31
1981
Nov - dec + veckopress  
32
1982
Feb - oktober  
33
1982
September - december + veckopress och utländska tidningar  
34
1983
Jan - juni  
35
1983
Juni - dec + utländska och veckopress  
36
1984
Allmänt  
37
1984
Nya Vasamuseet, museifartygen och utländska klipp.  
38
1985
 
39
1986
Allmänt, utländska klipp, samt klipp rörande Vasa och marinarkeologi troligen från enskild tjänsteman.  
40
1986
Nya Vasamuseet  
41
1987
Allmänt  
42
1987
Nya Vasamuseet  
43
1988
Jan - juni  
44
1988
Juli - dec  
45
1989
Jan - juni  
46
1989
Juli - dec  
47
1990
Nya Vasamuseet - bygget, utländska klipp jan - april  
48
1990
Nya Vasamuseet - bygget maj - juli  
49
1990
Nya Vasamuseet - invigningen april - juni  
50
1990
Nya Vasamuseet - invigningen maj - juni  
51
1990
Vasamuseet allmänt Juni - september  
52
1990
Vasamuseet allmänt  
53
1990 -- 1991
Utländska klipp aug 1990 - aug 1991; allmänt 1991.  
54
1991
Jan - mars  
55
1991
April - juni  
56
1991
Aug - dec  
57
1992
Jan - maj  
58
1992
Juni - okt  
59
1992 -- 1993
Juni -jan  
60
1993
Jan - maj  
61
1993
Mars - juli  
62
1993
Maj - Sept  
63
1993
Sept - dec  
64
1993 -- 1994
Dec - jan  
65
1994
Jan - mars  
66
1994
Mars - okt  
67
1994
Juni - dec  
68
1994 -- 1995
dec- maj  
69
1995
Jan - maj  
70
1995
Juni - sept  
71
1995
Okt - dec  
72
1996
Jan -mars  
73
1996
April - maj  
74
1996
Juni - aug  
75
1996
Sept - dec  
76
1997
Jan - mars  
77
1997
April -juni  
78
1997
Juli - sept  
79
1997
Okt - dec  
80
1998
Jan -mars  
81
1998
April - maj, svenska tidningar  
82
1998
April - maj, utländska tidningar  
83
1998
Juni - augusti  
84
1998
September - oktober  
85
1998
November -december  
86
1999
Januari - mars  
87
1999
April - juni  
88
1999
Juli - augusti  
89
1999
September - december  
90
2000
Januari - maj  
91
2000
Juni - september  
92
2000
Oktober - december  
93
2001
Januari - april  
94
2001
Maj - september  
95
2001
Oktober - december (pärm)  
Ö 3
Diverse externa handlingar om Vasaskeppet
 

Uppsatser och småtryck rörande Vasa som gjorts av personer fristående från museet.
Serien i arkivkartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1957 -- 1967
"Wasa och Stockholm" särtryck ur Samfundet S:t Eriks årsbok 1962, Hans Hansson;
"Gåtorna kring Wasa" Sätryck ur Tidskrift i Sjöväsendet ,Verner Lange, 1962;
"Ghost from the depths: the Warship Vasa" National Geographic, Anders Franzén, 1962;
"Äventyret Vasa" specialnummer av Illustrerade klassiker, 1962?;
"Örlogskeppet Vasas undergång 1628" Tidskrift i Sjöväsendet, Georg Hafström, 1957;
"Regalskeppet Wasa" klippsamling sammanställd av Paul Hild, 1961;
"Corrosion on the Warship Wasa", 1967.  
2
1968 -- 1983
"Några nya rön kring tillkomsten av regalskeppet Wasa" (Tidskrift i Sjöväsendet ?) 1981;
"Utblickar kring tillkomsten av skeppet Wasa" G Hafström, 1968;
"Tre tusen textilfragment - från Wasan, söndagen den 10 augusti 1628" Uppsats i Etnologi, Anne Looström och Birgitta Stapf, 1983;
"Wasas stabilitet", Tomas Zint, u.å.  
3
1985 -- 1996
"För skörbuiken och Hallss Schulsten har iag brukadt Sitroner" Sjukvård på Wasas tid`, Uppsats i etnologi, Katarina Villner, 1985;
"Varför kantrade Vasa?"specialarbete, Marie-Louise Nilsson, 1992;
"I akterspegeln - hur Vasaskeppets akter reflekterade tidens tänkande" Uppsats i Idé- och lärdomshistoria, Sara Palmblad, 1994;
"Ett blommigt tyg från Vasa", fördjupningsarbete vid institutionen för hushållsvetenskap, Helena Lundin, 1996;
"Sidenrand från regalskeppet Vasa", fördjupningsarbete vid institutionen för hushållsvetenskap, Christina Kjelsson, 1996.  
4
1980 -- 1985
Handlingar och kopior av handlingar till dokumentation av Wasanämndens historia, insamlat av Gillis Claus. Se även Wasanämndens arkiv.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04