Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
GÖTEBORGS KOMMUN. ROMANÄS SANATORIUM

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/O258G/GSA/1400-1

Arkiv:  GÖTEBORGS KOMMUN. ROMANÄS SANATORIUM

Tidsomfång:  -- 1960

Omfång: 
Hyllmeter: 23
Volymer: 74

Placering:  Depå: Göteborgs stadsarkiv

Arkivinstitution: Region- och Stadsarkivet Göteborg med Folkrörelsernas Arkiv

Arkivbildare:  GÖTEBORGS KOMMUN. ROMANÄS SANATORIUM (1941 – 1960)
Tidigare: Aktiebolaget Sanatorievård, Romanäs - 1907--1941-03

Indexeringstermer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Tranås

Historik

Romanäs sanatorium startade med Aktiebolaget Sanatorievård (bildat i Stockholm 1904 på initiativet av lärarinnan Julia von Bahr).

Den första patienten vid sanatoriet för lung- och tuberkulossjuka skrevs in 1907.11.01 och under de första tio åren fick 1342 personer vård i den vackert belagda Romanäs gård i Tranåstrakten .

Den 10 mars 1941 övergick sanatoriet i Göteborgs stads ägo och förvaltades av sjukhusdirektionen (stadsfullmäktiges beslut om inköp av Romanäs sanatorium - 1941.03.06).*
I köpet av Romanäs sanatorium ingick både gård och mark. Gården omfattade sammanlagt 120 har (varav 25 har åker, 1;5 har trädgård, 2,5 har äng och 91 har skog).

Sanatoriets platsantal 1941 var 102.

Under 1940-50-tal har antalet tuberkulossjuka successivt minskat. Vid slutet av 50-talet har Romanäs sanatorium bedrivit vård endast under vår - sommar tid.
Verksamheten vid sanatoriet nedlades den 30 juni 1960.

Fastigheten utarrenderades till Stiftelsen vårdanstalten Romanäs - bildad av nykterhetsnämnderna i Stockholm och Göteborg och användes fr.o.m. den 1 december 1960 för vård av alkoholsjuka.
--------
Ur:
- Göteborgs kommunalkalender, 1943
- Göteborgs sjukvårdsstyrelses årsberättelse 1960
---------
2009-04-24/e.s.

Arkivhistorik

De äldsta handlingarna, tillhörande aktiebolaget Sanatorievård, Romanäs, var delvis förtecknade. 2009 inventerades arkivet och gamla pappersförteckningar överfördes till det digitala förteckningssystemet Visual Arkiv. Vissa serier har man dock valt att förteckna tillsammans med handlingar för tiden då sanatoriet övergick i Göteborg stads ägo, på grund av att arkivmaterialet överlämnades för slutförvaring i oavbrutna serier fr.o.m. tiden då verksamheten startade t.o.m. 1960 då sanatoriets verksamhet lades ner (för exempel patientjournalserier, register och liggare, vissa handlingar rörande personal).
Den största delen av Romanäs sanatoriums administrativa arkiv för tiden 1941-1960 ingår i Göteborgs stads Sjukhusdirektions arkiv. Däri bl.a.:
- protokoll
- inneliggande handlingar till protokoll (E1)
- diarium, diarieförda handlingar
- ekonomiska handlingar (Kassakontorets) t.ex. Underlag till budget 1934-1975 (FIIa), Utgifts- och inkomsstat 1951-1962 (FIIb), Statförslag 1950-64 (FIIc), o.s.v.
- personalhandlingar, t.ex. ansöknings- och anställningshandlingar i FV, FVI
- verifikationer 1941-1960 (GXXi:1-66, Sjukvårdsförvaltningen)
Handlingar rörande fastighets och lokalfrågor bör man söka i Sjukhusdirektionen, Byggnadskommitténs arkiv.

Sammanfattningsvis, handlingar angående Romanäs sanatorium, se även:
- ROMANÄS, AKTIEBOLAGET SANATORIEVÅRD - för administrativa handlingar 1904-1941
- GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONEN även SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN – för administrativa handlingar 1941-1960
- GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONEN, BYGGNADSKOMMITTÉN – för handlingar rörande fastighets och lokalfrågor 1941-1960
- ROMANÄS PATIENTERS FÖRENING - för Patientföreningens handlingar 1941-1960

RÖNTGENARKIV (i F1B) för tiden 1949-1960, förvaras i Vänersborgs depå.


2009-04-24/e.s.
_____________
* Samtidig med beslut om inköp av Romanäs sanatorium beslutade stadsfullmäktige om nedläggning av tuberkulosavdelningen vid Dispensärcentralens sjukhus.

Arkivförteckning

A 1
GÖTEBORGS SJUKHUSDIREKTION. SANATORIUMS STYRELSEPROTOKOLL 1959
 

Protokoll från sammanträde med Romanäs sanatoriums företagsnämnd, 1959 (dat. 27/2, 18/3, 10/11).
(Romanäs sanatoriums företagsnämnd övertog ansvar för den nya verksamheten efter nedlagda Romanäs sanatorium -1960).

Ingår i A2:2, arkivnr 6516: AB Sanatorievård, Romanäs.

D 1 A
PATIENTLIGGARE 1907 - 1960
 

Serien inbunden, folio (0,4 hm)
Med alfabetiskt register.
Fr.o.m. vol. 2 - "Sjuk-Journal" - in- och utskrivningsregister med diagnos

D 1 B
KORTREGISTER ÖVER SJUKJOURNALER 1907-1960 OCH RÖNTGENBILDER 1941-1960
 

Serien i lådor (0,5 hm).
Innehåller patientkort i alfabetiskt ordning.
För åren 1941-1960 - även röntgenbildnummer.D 1 C
DIVERSE PATIENTREGISTER 1908 - 1960
 

Serien inbunden (folio) om ej annat anges (0,4 hm).

D 2
DIVERSE FÖRTECKNINGAR ÖVER INVENTARIER, M.M., 1935 - 1960
 

Serien i arkivkartong

D 3
DÖDS- OCH BEGRAVNINGSBÖCKER 1941-1959
 
D 4
GÄSTBÖCKER 1946-1960
 

Serien inbunden.

D 5
DIVERSE PERSONALREGISTER T.O.M. 1960
 

Serien i arkivkartong.

E 1
KORRESPONDENS
 

Serien i arkivkartonger.
Innehåller in- och utgående skrivelser ordnade kronologiskt och alfabetiskt.
Sysslomannens skrivelser rörande verksamheten, se även F3

F 1 A
PATIENTJOURNALER
 

Serien i kapslar (folio) och arkivboxar (fr.o.m. vol. 100 - j.nr 122/41).
Tidsomfång: 1907-1960 (t.o.m. maj 1960 -jnr 22/60)

För patientregister 1907-1960, se serier D1A-C
Röntgenbilder för tiden 1949-1960 - se F1B.

F 1 B
RÖNTGENBILDER
 

Serien består av röntgenbilder i medelstorformat (5 hm), en stor del är skadade.
Bland röntgenbilder kan - i enstaka fall - finnas patientjournalhandlingar.

Tidsomfång: 1949-1960
Sorteringsordning: årsvis och i nummerordning

Bildregister samt patientjournalregister för tiden t.o.m. 1960 - se D1-serier

F 2 A
PERSONALHANDLINGAR, -1960
 

Serien i arkivkartong.
Innehåller alfabetiskt ordnade personalakter.

Personalregister, se F2A:1, även: D5-serien och Sysslomannens handlingar i F3.
Reglementen och avtal för sjukvårdspersonal vid Romanäs sanatorium fr.o.m. 1941 - se F3:3

F 2 AA
Tjänstgöringsbetyg
 
F 2 B
Personalkort - lönekort
 

Serien i arkivkartonger.
Ordn. alfabetiskt

F 2 C
Matrikelkort - personal i tjänst 1941-1960
 
F 3
DIVERSE ÄMNESORDNADE HANDLINGAR, 1941-
 

Serien i arkivkartong om ej annat anges.
Fortsättningsserie till F1 (tidigare F3 - Samlingsserie) i AB Sanatorievårds, Romanäs arkiv. Däri även handlingar för tiden 1941-1959.

G 1
RÄKENSKAPER ANGÅENDE PATIENTAVGIFTER
 

Räkenskaper fr.o.m. 1941 se GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONENs arkiv (nr 4968) och GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGENs arkiv (nr 4967)

G 1 A
Patientavräkningskort
 

Serien (tid. kallat Patientkort till sjukjournaler) - i lådor om ej annat anges.
Innehåller patientkort i alfabetiskt ordning för åren 1944-1960.
Med uppgifter bl.a. om: ansvarsförbindelse från…; underhållsdagar; debet; kredit; summa.

G 1 B
AVRÄKNINGSKORT - TANDVÅRD
 

Serien i akrivkartonger

G 2
PERSONALRÄKENSKAPER - GRUNDLISTOR
 

Serien i arkivboxar.

Ekonomiska handlingar fr.o.m. 1941 se GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONENs arkiv (nr 4968) och GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGENs arkiv (nr 4967)

Se även löne-/matrikelkort i serier F2B, F2C.

G 3
DIVERSE RÄKENSKAPER
 

Ekonomiska handlingar fr.o.m. 1941 se GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONENs arkiv (nr 4968) och GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGENs arkiv (nr 4967)

G 4
ALLEGATER 1941 - 1960:
 

Allegater/verifikationer 1941-1960, se GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONENs arkiv (nr 4968), även GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGENs arkiv (nr 4967) - GXXi:1-66 (5,5 hm).
Räkenskaper förvaras i 3K och T2C.

G 4 A
Räkningar- Arbetsterapi
 

För räkenskaper se även GÖTEBORGS KOMMUN. SJUKHUSDIREKTIONENs arkiv (nr 4968) 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04