Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
NILS AUGUST ANDERSSON

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/H256/FAV/1617-1

Arkiv:  NILS AUGUST ANDERSSON

Tidsomfång:  1833 -- 1989

Omfång: 
Hyllmeter: 0,16
Volymer: 2

Placering:  Depå: Folkrörelsearkivet i Vissefjärda

Arkivinstitution: Emmabodabygdens Arkivförening

Arkivbildare:  NILS AUGUST ANDERSSON ( – )

Indexeringstermer

Privata Arkiv Vissefjärda

Historik

H I S T O R I K

Folkrörelsearkivet i Vissefjärda
1617 NILS AUGUST ANDERSSON

Skriv historiktexten.

Lantbrukaren Nils August Andersson från Fiddekulla, Vissefjärda socken,
född den 10 december 1862. Gift med Carolina Gustafsdotter Båldön.

Barnen till Nils August och Karolina Andersson:
Sonen, godsägaren Carl Gustaf Andersson, Kyrkeby, Vissefjärda,
Dottern Anna Rebecka Cecilia Andersson, Fiddekulla, Vissefjärda,
Dottern Signe Ruth Maria Andersson, Fiddekulla, Vissefjärda,
Dottern Ellen Gerturd Karolina Sjöö, Svedenbergsgatan 7, Stockholm.

Karolina Andersson avled den 18 januari 1941.
Nils August Andersson avled 13 juli 1950.Arkivförteckning

F 1
ORDNADE HANDLINGAR
 
Volym
Tid
Anmärkningar
1
1883 -- 1950
Kartong
Denna volym innehåller: Utmärkelse, bouppteckningar, gåvobrev, undantagshandlingar, köpekontrakt, lagfart, protokoll m.m.

En utmärkelse till Nils August Andersson från Svenska Sparbanksföreningen 1942.
Bouppteckning efter Karolina Andersson den 15 april 1941.
Bouppteckning efter Nils August Andersson 1950.
Ett brev från Seattle 1911.
1 litet häfte rörande "Dagspolitiska spörsmål", 1917.
Handlingar angående förrättning för inlösen av med nyttjanderätt upplåtet område å 1/64 mantal av Torsjö i Vissefjärda socken, Kalmar län upprättade år 1940.
Ett gåvobrev till Signe Andersson 1934.
Signe Andersson, formulär till orlofssedel-, kvitto-, räkning-, skuldsedel- och fullmakt, 1900, 1904, 1908.
Förbindelse för afbetalningslån, 1888.
Äktenskapsförrord mellan Nils August Andersson från Fiddekulla och Carolina Gustafsdotter från Båldön, 1884.

Bouppteckningar:
Lantbrukaren Nils August Andersson i Fiddekulla varder befullmägtigad att föra talan vid bouppteckning och arfskifte efter Christina Petersdotter från Fiddekulla, 1896.
Smeden och hemmansegaren Peter Davidssons i Fiddekulla hustru Christina Petersdotter, 1897.
Hemmansegaren Carl Andersson från Pällamåla, 1912.
Efter hemmansegaren Gustaf Pettersson från Stjärntorp, 1915.

Utdrag av förmyndarprotokollet:
Peter Davidsson från Fiddekulla, under förmälan att hans hustru Kristina Petersdotter aflidit, anhållit att till förmyndare för deras omyndiga barn förordnas Hemmansegaren Nils August Andersson från Fiddekulla, 1897.
Den aflidne Niklas Johansson från Bungemåla var förmyndare för sonen Jonas Alfred Niklasson. -- Niklasson från Bungemåla tog över förmyndarskapet, 1912.
Gode man A. Mårtensson är förordnad att vid boutredning och vid arvskifte efter avlidne Carl Peter Niklasson Ahlin och Änkan Emilie Charlotta Ahlin, född Warberg bevaka talan för makarna Ahlins omyndiga barn, 1916.
Genom Nämndemannen Karl Petersson i Brinkabo - efter avlidna Änkan Kristina Johansson född Jonsson från Gajemåla blev enligt begäran till god man för hennes å okänd ort vistande sidoarvingar, 1918.

Undantagshandling:
Till Hemmansegaren Anders Peter Davidsson och hans hustru Kristina Petersdotter i Fiddekulla försäljer jag Christina Jonasdotter, 1895.

Köpekontrakt:
En köpeafhandling tillhörande Nils August Andersson afsöndrad från Fiddekulla i Vissefjärda socken, 1890.
Till N. A. Andersson i Fiddekulla från Petter Davidsson i Fiddekulla, 1898.
Till vår son Carl Gustaf Andersson och hans tilltänkta hustru Gerda Johansson, säljer vi N. Aug. Andersson och Carolina Andersson, 1911.

Släktredogörelse:
I öferensstämmelse med härvarande ministralboken intygas härmed att änkan Kristina Johansson f. Jonasson i äktenskap förenad 1871 med hemmmansägaren Gustaf Persson i Fiddekulla, född 1836, död 1884, samt 1888 med f.d. hemmansägaren Jonas Johansson i Emmabo N:r 1, född 1832, död 1916, att båda dessa äktenskap var barnlösa. Det finns syskon och syskonbarn, 1918.

Protokoll vid auktion i Stjärntorp, 1915.

Skuldebrev:
Ett skuldebrev till min moster Cecilia Nilsdotter i Fiddekulla, underskrivet av -- Israelsson Fiddekulla och Gustaf Petersson Fiddekulla, 1889.
Ett skuldebrev till f. Riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd, 1898.
Till säkerhet för af oss innehavande omyndiga barns penningar för afl. Bruksegaren Gustaf E. Gullbergs i Emmaboda 2 stycken barn och Sven Peterssons i Fiddekulla 2 stycken barn, anhåller vi att på vår bekostnad måtte beviljas inteckning uti vårt egande hemman, Fiddekulla i Wissefjerda Socken, 1898.
På grund af detta skuldebrev, inteckning beviljad uti Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter tillhöriga treåttondels mantal kronoskatte Fiddekulla å Wissefjerda socken samt från ett fjerdedels mantal i samma hemman, 1898.

Lagfartbevis:
Lagfart har beviljats för Peter Davidsson och hans hustru Kristina Petersdotter ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken med undantag av afsöndringar af enkan Matilda Charlotta Jonasdotter och omyndige Klas Ivan Joelsson, den sistnämnde genom hans förmyndare Nikolaus Gustafsson i Bredasjö, 1887.
Lagfart beviljades å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, som vid arfskifte efter Peter Davidssons hustru Kristina Petersdotter i giftorätt tillskiftats bemälda Peter Davidsson, 1898.
Lagfart har beviljats å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda (Vissefjärda)socken som vid arfskifte efter Peter Davidssons hustru Kristina Petersdotter i arf tillfallit makarnas barn, 1898.
Lagfart har beviljats ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, som August Lindquist och hans hustru Emma Mathilda Petersdotter, Amanda Charlotta Petersdotter och Anna Maria Petersdotter samt Nils August Andersson, den sistnämnde i egenskap af förmyndare för Peter Davidssons och hans aflidna hustru Kristina Petersdotters omyndiga barn, genom köpebref, 1898.
Inom Wissefjerda socken belägna fastigheten 1/16 mt, Krukö hvarå Per August Johannesson och hans hustru Anna Charlotta Petersdotter erhållit lagfart, 1898.
År 1915 den 16 oktober förrättades arfskifte å fasta ägendomen i boet efter aflidne förre hemmansägaren Gustaf Pettersson från Stjärntorp hvilken såsom sterbhusdelägare efterlämnat sin hustru Anna Maria Pettersson, samt 2 barn nämligen Dottern Carolina Andersson, gift med nämndemannen N. A. Andersson i Fiddekulla och Sonen Hemmansägaren Jonas August Gustafsson i Bussamåla, 1915.
Sedan förre Nämndemannen Nils August Andersson i Fiddekulla hos Ägodelningsdomaren anhållit att honom tillhöriga lägenheten Fiddekulla 1:22 och lägenheten Fiddekulla 1:30, 1917.
Arfskifte efter Karl Andersson Pällamåla och hans änka Karolina Andersson samt makarnas dotter Vilhelmina Karlsdotter, 1918.
Sterbhusdelägare efter aflidna Änkan Kristina Johansson född Jonasdotter:
1. Aflidne brodern PeterJonassons i äktenskap med Lena Stina Jonasson i Buggehult, 3 barn,
2. aflidne brodern Gustaf Jonassons i Buggehult i äktenskap med Ingeborg Lena Jonasson, 5 barn,
3. aflildna systern Kajsa Jonasson i äktenskap med Nikolaus Petersson i Tången, 4 barn,
4. aflidna systern Lena Stina Jonasson i äktenskap med Peter Jonasson i Buggehult, 6 barn,
5. aflidne brodern Nikolaus Jonasson från Alsjömåla i äktenskap med Ingrid Jansson, 4 barn,
6. aflidna systern Maria Jonasson i äktenskap med Nikolaus Johansson i Bungemåla, 5 barn,
7. aflidne brodern Johannes Jonasson från Skinnbo i äktenskap med Kajsa Lena Johansson, 9 barn,
8. aflidna Anna Maria Jonasson i Sjunnamåla i äktenskap med hemmansägaren --- Andreasson, 3 barn, 1920.

Utdrag af lagfartsprotokoll:
Under anhållan om lagfart å fem sextiofjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Nils August Anderson och hans tilltänkta hustru Karolina Gustafsdotter inlemnade genom Nämndemannen Johan August Johanssson i Skäfveryd, 1896.
Sedan Nils August Andersson och hans tilltänkta hustru Karolina Gustafsdotter den 11 mars 1896 under 8:90 i protokollet anhållit om lagfart å sju trettiotvåendels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjärda socken på grund af ett den 5 januari 1884 utfärdade köpebref, hvarigenom Anna Charlotta Nilsdotter till bemälda Nils August Andersson och Karolina Gustafsdotter försålt berörda hemmansdel, men Härdadsrätten genom beslut förstnämnda dag förklarat ansökningen hvilande, enär arfskifte efter aflidne Andreas Andersson och hans enka Anna Charlotta Nilsdotter jemväl aflidne son Karl Axel icke blifvit i ärendet föreledt, så fullföljdes nu ansökningen genom Nämndemannen Johan August Johansson i Skäfveryd, hvilken ingaf en så lydande arfskiftesinstrument, 1896.
Under anhållan om lagfart å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Peter Davidsson inlemnade Nämndemannen Frans Gustafsson i Bussamåla, 1898.
Anhållan om lagfart å ett sextondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för Peter Davidsson och hans aflidna hustru Kristina Petersdotters barn Emma Mathilda Petersdotter, Amanda Charlotta Petersdotter, Anna Maria Petersdotter, Hilda Kristina Petersdotter, Johan August Petersson och Thure Hjalmar Petersson inlemnade Nämndemannen Frans Gustafsson i Bussamåla följande arfskifte, 1898.
Under anhållan om lagfart för änkan Anna Maria Petersson, Nils August Anderssons hustru Carolina Andersson och Jonas August Gustafsson gemensamt å nedannämnda lägenheter ingaf Nämndemannen N. Aug. Andersson i Fiddekulla en så lydande skifteshandling, 1916.
Till f. Nämndemannen N. Aug. Andersson i Fiddekulla upplåta och försälja vi härmed för en köpesumma af etthundra /100/ kronor som kvitteras av från 1/8 mantal kronoskatte Fiddekulla i Vissefjärda socken afsöndrad lägenhet om fyra och ett halft kappland, av änkan Kristina Jonasdotter och undertecknade sterbhusdelägare, 1920, 1921.

Utdrag af Protokoll rörande val av nämndeman i kommunen, 1910.

Utdrag af inteckningsprotokollet:
Till Folkskolläraren E. Thelander i Fiddekulla betalar undertecknade Johan August Jonasson och Lena Stina Petersson Kjesemåla & Brinkabo för en fastighet i Fiddekulla af Wissefjerda socken, 1883.
Anna Charlotta Nilsdotter ansöker om lifstids undantag av Nils August Andersson och Karolina Gustafsdotter Fiddekulla i Wissefjerda socken, 1896.
Inteckning gäller för Nils Fredin och Emma Sophia Fredin Lindås,1897.
Beviljad inteckning att gälla med förmånsrätt af Peter Davidsson och Kristina Petersson till enkan Kristina Jonasdotter i Fiddekulla, 1897.
Till Hemmansägaren Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla försäljer jag mitt egande hemman Fiddekulla i Wissefjerda socken med undantag för Peter Davidsson i Fiddekulla, 1898.
Beviljad inteckning uti ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken för de undantagsförmåner Kristina Jonasdotter vid försäljning af ett åttondels mantal i samma hemman till Joel Peter Niklasson, 1898.
2 st handlingar rörande, inteckning uti tre åttondels mantal kronoskatter Fiddekulla i Wissefjerda socken samt från ett fjerdedels mantal i samma hemman afsöndrade sex tunnland jord inlemnade Nämndemannen Johan August Johanssson i Skäfveryd åt Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla, 1898.
Beviljad inteckning uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken af Peter Davidsson och Kristina Petersson till Hemmansegaren Johan August Carlsson i Bredasjö, 1899.
Sedan Häradsrätten den 31 Oktober 1887 i protokollet beviljat och den 10 Juni 1897 föringat inteckning uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken, med undantag af derifrån ofsöndrade dels sex tunnland, sexton och åtta tiondels kappland, dels och trettio kappland jord af Peter Davidsson och Kristina Petersson till Enkan Kristina Jonasdotter i Fiddekulla, 1899.
Till f. riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd betala vi, N. Aug. Andersson och Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla en summa + ränta till säkerhet för detta kapital och ränta tillåtes fordringsägaren på vår bekostnad söka och vinna inteckning uti vårt ägande hemman ett åttondels mantal inköpt af Peter Davidsson i Fiddekulla i Wissefjerda socken, 1910.
Beviljad inteckning den 18 januari 1910 uti ett åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken som enligt ett skuldebref den 1 april 1898 af N. Aug. Andersson och Karolina Gustafsdotter till Riksdagsmannen J. Jonasson i Rasslebygd sedemera öfverlåtit å ägaren af fastigheten till Carl G. Andersson och Gerda Andersson, 1914.

Förbindelse och debetsedel, 1925, 1916.

Ett kuvert med:
John Anderssons betyg, 1900-1907, spridda år och en deklarationshandling från Signe Andersson, 1950.

2 gamla dokument, (det ena är en kopia), som är svåra att tyda.

Tomma blanketter.  
2
1833 -- 1989
Kartong
Denna volym innehåller: Lagfart, köpekontrakt, utdrag av domboken, köpebref, auktioner, förmynderskapsprotokoll, bouppteckningar, testamenten m.m.

Utdrag af Protocollet öfver inbetald Ekeskogs lösen hållit å Calmar Landscontoir (Kalmar Landskontor), 1833.

Utdrag af Lagfartsprotokollet: Begäran om lagfart för Jon Gummesson och hans hustru Stina Petersdotter, 1839.

Köpekontrakt: C. P. Gustafsson försäljer en lägenhet och en del jord af mitt ägande Hemman 1/4 mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken till Skräddaren Jonas Ekedal och hans hustru Cajsa Peters Doter i Fiddekulla, 1860.
Carl G. Pettersson och hans hustru Cesilia Nilsdotter försäljer vårt ägande Hemman 1/4 mantal kronoskatte Fiddekulla beläget i Wissefjerda Socken Södra Möre Härad och Calmar Län till Drängen Andrias Andersson från Ljufvansbo (Juvansbo) och dess tilltänkta hustru wår svägiska och syster Anna Challotta Nils Dotter från Löfsjö, 1860.

Utdrag af Lagfartsprotokollet: Genom Nämndemannen Jonas Jonasson i Gullaboås begär Andreas Andersson från Ljufvansbo och dess tilltänkta hustru Anna Charlotta Nilsdotter från Löfsjö 1/4 del mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda Socken av Karl G. Pettersson och hans hustru Cecilia (bom) Nilsdotter, 1861.

Utdrag af Inteckningsprotokollet: Undantagskontrakt för Karl G. Pettersson och hustrun Cecilia Nilsdotter av Andreas Andersson från Ljufvansbo och dess tilltänkta hustru Anna Charlotta Nilsdotter från Löfsjö, 1861.

En handling, Kongl. Maj:ts till Sverige och Norrige, min Allernådigste Konungs och Herres Trotjenare, Härdshöfding öfver Södra Möre Härad i Calmar Län, Jag Johan Jac. Bergström riddare af Kong. Maj:ts Nordstjerne-Orden, 1861.

En handling, VI, DOMARE OCH NÄMND uti Södra Möre härad beviljat att ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla, som Andreas Andersson och hans tilltänkta hustru Anna Charlotta Nilsdotter med villkor och undantag köpt af Karl Gustaf Pettersson och hans hustru Cecilia Nilsdotter, 1862.

Utdrag av Domboken: På begäran av bonden Karl Gustaf Andreasson i Fiddekulla, warder härmed skräddaren Jonas Ekdahl derstädes lagligen kallad och stämd, 1862.
Målet emellan bonden Karl Gustaf Andreasson i Fiddekulla, kärande, och Skräddaren Jonas Ekdal derstädes, svarande om skadeersättning för dikesgräfning, låta parterna genom nämndemannen Jonas Petterson i Lindön til Rätten inlemna en så lydande skrift, 1862.

Undantagsbref: Gustaf BOM Håkansson och hans hustru Ingrid Lena BOM Pettersdoter har sålt af vårt nu idag, till vår kära son Johan Gustafsson och dess tilltänkta hustru Amanda Mari Zätterberg, 1/8 mantal Fiddekulla, förbehåller vi oss i vår bådas lifstid undantagsrättigheter, 1864.

Kontrakt: Har gjorts utbyte på jordplaner mellan Jonas Ekedahl och A. Håkansson, 1865.

Köpebref: Jonas Ekedahl och hans hustru Caisa C. P. D. Petters Doter upplåter och försäljer egandet uti ett fjerdedels mantal Fiddekulla i Wissefjerda Socken och Kalmar Län till Folkskoleläraren Elias Thelander i Wissefjerda, 1867.

Auktion efter Carl Joh. Israelssons i Fiddekulla sterbhus, 1867.

Utdrag af Lagfartsprotokollet: Jonas Ekedahl och hans hustru Kajsa /bom/ Pettersdotter upplåter och försäljer uti ett fjerdedels mantal Fiddekulla i Wissefjerda Socken till Folkskoleläraren Elias Thelander i Wissefjerda, 1868.

Utdrag af domboken: Upprop i målet mellan undantagsmannen Gustaf Håkansson i Fiddekulla, kärande, samt Karl Israelssons från samma hemman sterbhusdelägare, enkan Botilda Pettersdotter jämte nämnde makars omyndiga barns förmyndare Andreas Andersson i Fiddekulla, svarande, 1868.

Inteckningsprotokoll för tio år tillbaka, att den lägenhet om tre tunland 111/2 kappland jord, afsöndrad från Karl Petter Gustafsson fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda Socken, hwarå Häradsrätten 1862 för Jonas Ekedal och hans hustru Kajsa Pettersdotter --------- och hwilken dessa 1860 köpt af bemälta hemmansägare, men lära 1867 sålt till skolläraren E. Thelander. 1868.

Utdrag af Lagfartsprotokollet: Häradsrätten har uppskjutet det ärende, som innefattar ansökan af folkskolläraren E. Thelander om lagfart å en från ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla afsöndrad lägenhet, företräder å sökandens wägnar nämndemannen Swen Magnus Niklasson i Brinkabo, 1868.
Begäran om lagfart för Anders Andersson å ett åttondedels mantal kronoskatte Fiddekulla, inlemnar nämndemannen Matias Olsson Lööf i Klippingsbo en köpafhandling, 1868.
Häradsrättens beslut företages nu åter det ärende som innefattar ansökan af Anders Andersson om lagfart å ett åttondedels mantal kronoskatte Fiddekulla, dervid nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo företräder å sökandens wägnar, 1869.
Jemnlikt Häradsrättens beslut företages nu åter det ärende som innefattar ansökan af Anders Andersson om lagfart å ett åttondedels mantal kronoskatte Fiddekulla, men då ingen afhöres beslutar Rätten med tillämpning af den för sökandens utewaro stadgade påföljd, att ärendet skall ur protokollet afskrifwas från vidare åtgerd, 1869.
2 dokument angående, anhållan om lagfart för Anders Andersson och hans hustru Anna Charlotta Nilsdotter i Fiddekulla å ett åttondedels mantal kronoskatte, inlämnad köpafhandling av Gustaf Nilsson i Stålberga.1867 förättades auktion efter den aflidne Karl Johan Israelssons i Fiddekulla sterbhus.1869.

VI DOMARE OCH NÄMND uti Södra Möre Härad, sökte hos oss fasta å ett åttondedels mantal Kronoskatte Fiddekulla som Anders Andersson och hans hustru Anna Charlotta Nilsdotter emot en summa pengar samt med vilkor om undantag fått å sig öfverlåtet af Karl Friberg, 1872.

2 dokument angående, utdrag af förmynderskapsprotokollet: Nämndemannen Petter Jonasson i Klippingsbo företräder och inlemnar en så lydande skrift. Som förmyndare för aflidne Andreas Andersson och enkan Anna Charlotta Nilsdotters omyndiga barn hemmansegaren Håkan Andersson i Hallasjö af Torsås socken (Andreas Anderssons broder), och Kyrkovärden Karl Gustaf Pettersson i Fiddekulla, 1871.

Kronodebetsedel för år 1871.

Bouppteckning och arfskifte: Fastighets arfskifte å 1/4 mantal Fiddekulla och 1/8 mantal samma hemman tillhopa 3/8 mantal Fiddekulla, tillhörigt aflidne bonden Andreas Anderssons arvingar, dess efterlefwande hustrun Enkan Anna Charlotta Nilsdotter och deras 3 stycken barn,1) sonen Nils August, 2) Karl Axel och 3) dottern Klara Rebäcka, hwars förmyndare är Kyrkowerden Karl Gustaf Petersson i Fiddekulla och Hemmansegaren Håkan Andersson i Hallasjö, 1872.

Utdrag af Förmynderskapsprotokollet: Aflidne Andreas Andersson i Fiddekulla under lifstiden var förordnad förmyndare för aflidne mösskräddaren Karl Johan Israelssons i Fiddekulla efterlemnade omyndiga dottern Hulda Elis och som mösskräddaren och fastighetsegaren Niklas Israelssson i Fiddekulla är myndlingens faderbroder och således närmaste frände att i Andreas Anderssons ställe må blifva tillförordnad medförmyndare för ofvannämnda pupill, 1872.

Bouppteckning och arfskifte efter Andreas Andersson i Fiddekulla, emellan hans efterlämnade Enka Anna Charlotta Nilsdotter i Fiddekulla, samt 3 stycken omyndiga barn, sönerna Nils August och Karl Axel, samt Dottern Klara Rebäcka hwars rätt bewakades af deras Förmyndare Hemmansegaren Håkan Andersson i Hallasjö och Kyrkowerden Karl Gustaf Petersson i Fiddekulla, 1872.

Auktion: Auktionsprotokoll hållet i Fiddekulla, å de omyndigas i arf tillsjeftade lösägendom efter däss fader aflidene Hemmansägaren Andreas Andersson , 1872.

Utdrag af domboken: Enkan Anna Charlotta Nilsdotter i Fiddekulla ansöker om tillstånd att få försälja hennes omyndiga barns andelar uti ett åttondedels mantal kronoskatte, 1872.

Bouppteckning: Förrättades bouppteckning efter aflidne Hemmansägaren Andreas Anderssons i Fiddekulla aflidna gossebarn Karl Axel, cirka 3½ år gammal, hwars laga förmyndare är Hemmansägaren Karl Gustaf Petersson i Fiddekulla och Håkan Andersson i Hallasjö, och efter sig lämnat som arftagare däss moder Enkan Anna Charlotta Nilsdotter i Fiddekulla och 2 stycken omyndiga syskon, brodern Nils August och systern Klara Rebäcka, 1872.

Byteshandel: Carl G. Petersson med min Hustrus ja och samtöke upplemnar och bortbyter wår dispotions rätt i Stora manbygnaden enligt wårt undantags contrakt af juni 1860, 1873.

Köpebref: E. Thelander och hans hustru Hilda H.T. Thelander upplåta och försälja härmedelst vårt egande från ett fjerdedels mantal Fiddekulla i Wissefjerda socken Södra Möre härad och Kalmar län till bondesonen Johan August Jonasson i Kjesemåla och hans tilltänkta hustru Lena Stina Petersdotter i Brinkabo, 1881.

Bouppteckning: Förrättades bouppteckning efter hemmansegaren Swen Peterssons i Hult hustru Cajsa Lena Carlsdotter, såsom arfwingar efterlemnade 4 stycken barn nemligen Carolina Matelda, Amanda Elise, Ida Serafia och Hilda Augusta hwilkas rätt bevakas af deras förmyndare hemmansegaren Nils Magnus Månsson i Hult, 1881.

2 st handlingar angående utdrag af lagfartsprotokollet: Från ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken afsöndrad jordlägenhet om sex tunland 16,8 kappland, anhåller nämndemannen Peter Jonasson i Klippingsbo om lagfart för Johan August Jonasson och hans tilltänkta hustru Lena Stina Petersson, 1881.

Lagfartsbevis: Lagfart har beviljats juni 1875 för Johan August Jonasson och hans tilltänkta hustru Lena Stina Petersson från ett fjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla av E. Thelander och hans hustru Hilda Thelander Wassmolösa, 1881.

Utdrag av domboken: Nämndemannen Peter Jonasson i Klippingsbo företräder i arfskifte i sterbhuset efter Sven Peterssons i Hult aflidna hustru Kajsa Lena Karlsdotter, 1881

Räkning öfver förmynderskapet, som undertecknade Carl G. Petersson och Håkan Andersson inneha för aflidne Bonden Anders Anderssons i Fiddekulla omyndiga barn, Nils August och Clara Rebecka, 1881.

Köpekontrakt: Till f.d. Kyrkoverden C. G. Petersson ock dess hustru Cesilia Nilsdotter i Fiddekulla försäljer vi J. A. Jonsson och hans hustru Lena Stina Jonsson vårt egenade hemvist, 1885.

En handling rörande, förbindelse för afbetalningslån, 1886.

Räkning öfwer det förmynderskap som jag J. A. Svensson, gode man har för Sven Peterssons i Hult och hans aflidna hustru Cajsa Lena Carlsdotters fyra omyndiga döttrar, Karolina Matilda, Amanda Elise, Ida Serafia och Hilda Augusta, 1886.

Ett brev från Charlott Andersson, 1889.

Lagfartsbevis: 4 st beviljade lagfart för Hilda Augusta Svensdotter, Amanda Elise Svensdotter, Carolina Matilda Svensdotter och Ida Serafia Svensdotter som enligt arfskifte oktober 1881 efter sin moder Cajsa Lena Carlsdotter i Hult, 1890.

Bouppteckning i sterbhuset efter Sven Peterssons i Hult aflidna hustru Cajsa Lena Carlsdotter, 1890.

Testamente rörande Anna Charlotta Jonasson född Nilsson i Fiddekulla, 1894.

Utdrag af domboken: Häradsdomaren Jonas Jonasson i Rasslebygd anhöll om vittnesförhör för dödsfalls skull med Kyrkoherden Carl August Andersson och Drängen August Leander Viderstedt, båda från Algutsboda, angående testamente för Anna Charlotta Jonassons barn, sonen Nils August Andersson och dottern Clara Rebecka Andersson, 1894.

2 handlilngar angående utdrag af förmynderskapsprotokollet: Hemmansegaren Sven Petersson i Hult var förordnad förmyndare för sina i äktenskap med aflidna hustrun Kajsa Lena Carlsdotter omyndiga döttrar Ida Serafia och Hilda Augusta, men anhållit att warda befriad från berörda uppdrag samt hemställt att till förmyndare i hans ställe måtte förordnas Hemmansegaren Nils Aug. Andersson i Fiddekulla, 1895.

Utdrag av lagfartsprotokollet: Sedan Nils August Andersson och hans tilltänkta hustru Karolina Gustafsdotter mars 1896 anhållit om lagfart å fem sextiofjerdedels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken på grund af ett utfärdadt köpebref , hvarigenom Gustaf Gullberg och hans hustru Klara R. Gullberg försålt ovan angivna hemman, 1896.

Auktion: Redovisning för den Auktion som förrättades efter förre Bruksegaren Christoffer Gullberg i Emmaboda, samt boutredning och arfskifte i sterbhuset, 1896.

2 köpekontrakt: Rörande sterbhusdelägare efter aflidne Bruksägaren Gustaf Edvard Gullberg försäljer vi vår lott af jordbruksfastigheten som är en fjerdedel af 35/64 mantal N:1 Emmabo gästgifvaregård ock den så kallade annan fastighetslotterna som tillhör Lindås bruk med qvarnfall ock alla vid bruket varande tillhörigheter hus och jord m.m. till Herr Nils Fredin ock dess hustru Emma Sofia Fredin, 1896.

Auktion: Redovisning för den auktion som förrättades efter aflidne Bruksegaren Gustaf E. Gullberg på Lindås ex Emmabo. Samt sterbhusutredning som kommer att tjena Enkan Klara Rebecka Gullberg född Andersson, 1896.

Utdrag af lagfartsprotokoll: Under anhållan om lagfart å trettiofem tvåhundrafemtiosjettedels mantal kronoskatte Emmaboda Nr:1 i Wissefjerda socken samt fjerdedelen i samma hemman afsöndrad qvarnlägenhet, mellanqvarnen kallad m.m. för Gustaf Edvard Gullbergs enka Klara Rebecka Gullberg och deras barn Elsa Rebecka Charlotta och Bertha Karolina Gustafva inlemnades genom Nils Fredin i Lindås, 1896.

Lagfart beviljas för Nils Fredin och hans hustru Emma Sofia Fredin för berörda fastigheter af enkan Klara Rebecka Gullberg samt Alfred Petersson och N. Aug. Andersson, de två senare i egenskap af förmyndare för Gustaf Edvard Gullbergs och hans enka Klara Rebecka Gullbergs omyndiga barn Elsa Rebecka Charlotta och Bertha Karolina Gustafva, 1896.

Räkning öfver det förmyndarskap jag, Sven Petersson, innehar för mina med aflidna hustrun Cajsa Lena Carlsdotter i Hult 3 st ännu omyndiga barn, dottern Amanda Elis, Ida Serafia och Hilda Augusta,1897.

Utdrag af inteckningsprotokollet: Under anhållan om inteckning uti tre åttondels mantal kronoskatte Fiddekulla i Wissefjerda socken samt från ett fjerdedels mantal i samma hemman afsöndrade sex tunnland jord inlemnade Nämndemannen Johan August Johansson i Skäfveryd ett skuldebref till säkerhet för af oss, Nils August Andersson och Karolina Gustafsdotter i Fiddekulla, innehafvande omyndiga barns penningar för aflidne Bruksegaren Gustaf E. Gullbergs i Emmaboda tvenne stycken barn och Sven Peterssons i Fiddekulla tvenne stycken barn, 1898.

Skuldebref: På begäran af Nämndemannen F. Gustafsson i Bussamåla om bevis angående de inteckningar, hvilka besväraden inom Wissefjerda socken belägna fastigheten 1/8 mantal kronoskatte Fiddekulla, hvarå Nils August Andersson och hans hustru Karolina Gustafsdotter maj 1898 erhållit lagfart, betygas enligt Södra Möre Häradsrätts inteckningsprotokoll för de tio sistförflutna åren och Rättens inteckningsbok, 1898.

Testamente rörande Anna Charlotta Jonasson född Nilsson, 1898.

Räkning på det förmynderskap som vi N. Aug. Andersson och Alf. Petersson innehafver för aflidne Bruksegaren Gustaf Edvard Gullbergs på Emmaboda ock Lindås med efterlefvande hustrun Klara Rebecka Gullbergs 2 barn Elsa Rebecka Charlotta och Bertha Karolina Gustafva, 1898.

Utdrag af domboken: Uti det i denna dombok senast antecknade målet emellan Aktiebolaget Lindås Manifakturverk i Lindås, kärande, samt Hemmansegarna P.J. Niklasson i Gusemåla och N. Aug. Andersson i Fiddekulla, svarande, angående kraf, 1899.

Af min förmyndare Hemmansägaren N. Aug. Andersson i Fiddekulla har Ida Serafia Svensson mottaget fullständig redovisning utgörande arf efter aflidna modern Cajsa Lena Carlsdotter från Hult, 1899.

Räkning på det förmynderskap som vi Alf. Petersson och N. Aug. Andersson innehafver för aflidne bruksegaren Gustaf Edvard Gullberg på Emmaboda ock Lindås med efterlefvande hustrun Klara Rebecka Gullbergs 2 barn Elsa Rebecka Charlotta och Bertha Karolina Gustafva, 1890.

Utdrag af inteckningsprotokollet: Ett skuldebref rörande Nils Fredin och Emma Sofia Fredin, 1902.

Räkning på en revers af Nils Fredin utgifven till innehavaren, 1903 och 1905.

Räkning öfver det förmynderskap N. Aug. Andersson och Alf. Petersson innehar för aflidne Gustaf Gullbergs från Lindås omyndiga dotter Berta Carolina Gustafva, 1910.

2 st konkursbrev: Uti virkeshandlaren Alfr. Peterssons i Carlskrona konkurs, 1911.

Utdrag af Död och Begrafningsbok gällande Anna Charlotta Jonasson född Nilsdotter från Rasslebygd i Algutsboda församling i Kronobergs län, 1914.

Utdrag af inteckningsprotokollet: Gällande undantagsförmåner i Nils August Anderssons och Karolina Gustafsdotters egande, för Anna Charlotta Nilsdotter uti kontrakt januari 1884 och som afled 7 mars
1908. Efter föredragning häraf fann Häradsrätten skäligt döda ifrågavarande inteckning, 1914.

Utbyteskontrakt: Ägoutbyte mellan N. Aug. Andersson och Carl G Andersson, 1917.

Fullmakt för fru Elsa Lönnqvist född Gullberg (syster till Bertha), Gämla, Kronobergs län, gällande arvet till Bertha C Kearns född Gullberg från avlidne fadern Gustaf Gullberg. Att från min morbror August Andersson i Fiddekulla, Vissefjärda socken, Kalmar län, uppbära, kvittera och till mig översända min hos honom innestående arvedel, 1918.

En handling gällande arfvet efter G E Gullberg af förmyndaren N. Aug. Andersson i Fiddekulla, 1919.

Tidningsklipp, 1932, 1942, 1943.
Telegram, 1912, 1932, 1937, 1942, 1947.
Inbjudnings- och tackkort.
Sorgebrev, 1892-1932.
Tidningsklipp om Elisabeth Ljungström (barnbarnsbarn till Nils August Andersson), 1989.
1833-1989 spridda år.  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04