Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
Figeholms hembygdsförening

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/FAHM/FAHM/14-1

Arkiv:  Figeholms hembygdsförening

Tidsomfång:  1790 -- 1985

Omfång: 
Hyllmeter: 0
Volymer: 1

Placering:  Depå: FK

Arkivinstitution: Folkrörelsearkivet för mellersta Kalmar län

Arkivbildare:  Figeholms hembygdsförening (1935 – )

Indexeringstermer

hembygdsförening Kulturell organisation Figeholm Oskarshamns kommun

Tillgänglighet

Sekretess.

Historik

Historik för
Figeholms hembygdsförening.

Figeholms Hembygdsförening bildades vid ett sammanträde den 2 augusti 1935.
1935 den 2:a augusti beslöts, vid ett sammanträde, att bilda en hembygdsförening u p a i Figeholm. Närvarande herrar Karl Lundin, J Thyring, Sture Jennes samt Rickard Wirén. Till interimstyrelse valdes: R Wirén, K Lundin, S Jennes och K G Karlsson.
Den 3 september valdes första styrelsen bestående av: R Wirén kassör, J Thyring ordförande, S Jennes vice ordförande, T Önnerdahl sekreterare, Gahne, Nils Berg samt K G Karlsson. Suppleanter: Karl Elving, Jan Larssson. Årsavgiften bestämdes till 1 krona. Till revisorer valdes K Lundin och K Kintzell. Revisorsuppleant Oskar Håkansson.
En av föreningens främsta uppgifter var att arbeta för anskaffandet av en hembygdsgård, gärna en äldre byggnad. Beslöts att inköpa "Kareten" för 150:-. För finansieringen skulle de närvarande betala 25:- per person, och härmed bliva ständiga medlemmar.
Den 27 september utarbetades stadgar för Hembygdsföreningen. Den 4 oktober upplyste ordförande att herr K G Karlsson lovat skänka "Kareten" som den står och befinner sig.

1936. Föreningen beslutade att anordna tombola vid vårmarknaden den 16 april. Beslutades ansöka hos Figeholms sparbank om anslag av 300:- till hjälp för uppflyttandet och iordningställandet av "Kareten" som hembygdsmuséum på Fighultsberget.

1938. Beslutades att anordna valborgsmässoeld på Fighultsberget samt undersöka om Figeholm musikkår ville medverka med musik. Föreningen beslutade att undersöka möjligheterna om att få anslag från Figeholms sparbanks vinstmedel. "Kareten" rödfärgades under sommaren.
Årsmöte
Nya i styrelsen blev H Sage, Gösta Hägg och Gustav Jonsson.

1939. Beslutades att under juli månad anordna en hembygdsfest. Till festkommitté valdes herr R Wirén, H Sage samt J Thuring. Till festen trycktes 100 affischer och inköptes 500 festmärken. Servering av kaffe och läsk samt tombola och skjutbana fanns. Även i år anordnades valborgsmässoeld på Fighultsberget.

1940. Föreningens ordförande R Wirén avgick som ordförande och Herman Sage valdes till ny ordförande. Övriga i styrelsen blev J Thyring, Nils Berg, K G Karlsson, G Hägg, Gustavsson och Karl Lundin. Suppleanter K Kintzen och John Larsson. Revisorer Magda Persson, Ivar Hägg. Supplenat Thure Samuelsson. Wirén som hade en fordran på 534:64 kronor hos föreningen efterskänkte denna.

1941. På styrelsemöte 22 augusti framkom förslag att av bagare Johansson förvärva hus No 28 i Figeholm. Bagare Johansson begär 31 m3 ved som ersättning för huset. Som ny placering av huset föreslogs en plan nordväst om kvarteret "Kungsfågeln".
På förslag av dr Manne Hofrén beslutade styrelsen att föreningen skulle ingå i Kalmar läns fornminnesförening.
En förstoring av fotot på det äldst kända fotot från Figeholm. Fotot taget 1864 (torget i FIgeholm). Fotograf Sage lovade skänka förstoringen till föreningen.

1942. Årsmöte, tio medlemmar närvarande.
Styrelseval: H Sage, Nils Berg, K G Karlsson, G Hägg, J Thyring, Knut Kintzell, Erik Hwasser samt Villy Håkansson. Suppleanter John Larsson, Sven Karlsson. Revisorer: Walfrid Holm, Karl Elving.
Föreningens årsmöten kommer i fortsättningen att hållas på valborgsmässoafton.
Beslutades att huset No 28 skall rivas och magasineras på lämpligt sätt tills plats är utsedd för återbyggnad.

1943. Årsmöte styrelse: H Sage, K G Karlsson, Sture Jennes, T Thyring, Villy Håkansson, Eskil Hwasser och Gösta Hägg. Suppleanter Nils Borg, K Kintzell.
Skeppsredare Rickard Wirén utsågs till hedersledamot. Revisorer Magda Olsson, Carl Elving. Suppleant John Larsson.
Fotograf Sage överlämnade en förstoring av foto från torget i Figeholm från 1864.
Sture Jennes överlämnade en fartygsmodell av det sista i Figeholm byggda skeppet skonerten "Gösta" byggd 1890-talet. Modellen är en gåva av sjökapten Efraim Johansson Figeholm.

1944. Årsmöte.
Styrelse: ordförande E Hwasser, vice ordförande S Jennes, sekreterare J Thyring, kassör V Håkansson. Ledamöter: K S Karlsson, H Sage, G Hägg. Suppleanter: N Berg och K Kintzell.
1945. Årsmöte.
Styrelseval: ordförande C Aspegren, vice ordförande S Jennes, sekreterare J Thyring. Ledamöter: K G Karlsson, H Sage. Suppleanter: E Hwasser, K Kintzell.

1947. Föreslogs att anordna ett lotteri för att förstärka föreningens ekonomi.
Beslutades inköpa en sjöbod av Hjalmar Johansson för 50 kronor. Gösta Berg fick i uppdrag att iordningställa sjöboden.

1948. Upplystes om att föreningen beviljats lagfart för tomter på Figeholmsberget.
Beslutades att inköpa fotografier av byggnader och kända Figeholmare för inramning. En kopia av Figeholms köping från 1803 skall anskaffas.
Hembygdsföreningen beslutade ingå med ansökan till kommunfullmäktige och Figeholms sparbank om medel till återuppförandet av gamla "Jonssonska huset".
Fest på seglarholmen under juli månad.

1950. Föreningen beslutade ingå till kommunen med ansökan att få inköpa tomten Nr 6+7 i kv Örnen.

1953.
Styrelseval: Sture Jennes, Helge Jarkman ordförande, Herman Sage, Gustav Johansson, Gösta Sterve, Rickard Wirén, samt J Thyring vice ordförande. Suppleanter: Knut Mervald och Gösta Hägg. Revisorer: K G Karlsson, Knut Kintzell.

1954.
Uppdrogs åt teckningslärare Kurt Grönvall att upprätta inventariekatalog över hembygdsstugor.
Ordförande fick i uppdrag attordna så att gamla tavlor över fartyg och byggnader blir restaurerade.

Antal medlemmar: 1988: 91, 1993: 115Arkivförteckning

A 1
Protokoll
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1935 -- 1959
--se L1:1, 1 band. I protokollsboken finns även förslag till stadgar  
A 4
Protokoll
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1790
-förteckning över fastigheter och uthusbodar i Figeholms köping. Beskrivning till karta över Figeholms köping, ej original. Protokollet omskrivet 1948. Se L1:1  
D 1
Matrikel
 
Volym
Tid
Anmärkningar
-
1971
-se L1:1  
E 2
Korrespondens
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1975
-förslag till anordnande av bensinstation 1975, -förslag till stadgar för Kalmar läns hembygdsförbund, -redogörelse för hembygdskurs-konferens på Gamleby Folkhögskola, -Hembygdsförbundsutredning se L1:1  
F 3
Fribrev
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1874
-fribrev för skonerten "Carl" hemmahörande i Figeholm, skonerten strandade och ombyggdes på Gotland. Ägare av skonerten var skeppare Erland Högvall och A Andersson. 1874 övertog skeppare O Nilsson befälet över "Carl". -Deklarationer 1969, 1974, se L1:1  
L 1
Böcker
 

Serien i kartong.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1865 -- 1897
-handlingarna inlämnade av Anders Berg 1985-12-16. -2 st skepparböcker från skonerten "Nicolaus" 1865-1867 och skonerten "Ador" 1896-1897, -en sjöfartsbok nr 3361 tillhörande Carl Hjalmar Ström, utfärdad av A-M Solberg. Innehåller även A5 protokoll 1790, -fribrev F3, -matrikel D1, -korrespondens E2, -deklarationer F3, -pressklipp L4  
L 2
Sjöfartsbok
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1985
-en sjöfartsbok nr 3361 tillhörande Carl Hjalmar Ström f 9/8 1874, utfärdad av A M Solberg 1895. Carl Hjalmar Sjöberg?? var påmönstrad som jungman på skonerten "Nils" av Figeholm under befär av J F Nilsson. Se L1:1  
L 4
Pressklipp
 

Serien i mapp

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1966, 1971, 1976
-se L1:1  


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04