Arkivinformation Arkivinformation
Start  ·  Sök  ·  Bläddra  ·  Kontakt  ·  Om ...
Arkiv
HÖRNEFORS KOMMUNS BARNAVÅRDSNÄMNDS ARKIV

Arkivbeskrivning

Referenskod:  SE/AC096/STAD/170-1

Arkiv:  HÖRNEFORS KOMMUNS BARNAVÅRDSNÄMNDS ARKIV

Tidsomfång:  1921 -- 1973

Omfång: 
Hyllmeter: 2,6
Volymer: 56

Placering:  Depå: Stadsarkivet i Umeå kommun

Arkivinstitution: Stadsarkivet Umeå kommun

Arkivbildare:  HÖRNEFORS KOMMUN. BARNAVÅRDSNÄMNDEN (1925 – 1970)
Tidigare: Hörnefors sockens barnavårdsnämnd (1935-).

Indexeringstermer

Social omsorg

Tillgänglighet

Sekretess.

Historik

I och med ikraftträdandet av lag angående uppfostran åt vanartade och i sedligt avseende försummade barn (SFS 1902:67) förutsattes inrättande fr o m 1903 av barnavårdsnämnder inom varje skoldistrikt. Till följd av att de kyrkliga kommunerna under denna tid var huvudman för folkskoleväsendet kom dessa barnavårdsnämnder formellt att räknas som kyrkokommunala. Då Hörnefors i ecklesiastikt hänseende, i enlighet med kungligt brev 1912-12-20, bildade egen församling först fr o m 1913-05-01 sorterade området för Hörnefors församling 1903-1913 30/4 formellt under Umeå landsförsamlings barnavårdsnämnd.

Församlingarna var fria att antingen inrätta särskilda barnavårdsnämnder omfattande ett eller flera pastorat och med av kyrkostämman utsedda ledamöter eller att inte utse någon särskild nämnd och istället låta skolmyndigheten (d v s i praktiken normalt församlingens skolråd) fungera som sådan. Inom dessa tidiga barnavårdsnämnders ansvarsområde föll att tillse att barn under femton år med problematiska hem- eller levnadsförhållanden erhöll en "...ändamålsenlig uppfostran...". Detta skulle bl a göras genom att:
- förmana vårdnadshavare att "...bättre uppfylla sina uppfostringspligter",
- tilldela varningar och aga till barn som visade "...vanart...",
- övervaka barns levnadsförhållanden och uppförande,
- lämna råd och bistånd rörande barnuppfostran samt
- om andra åtgärder visat sig fruktlösa, verka för att barn skildes från sin vårdnadshavare och ordna med placering i fosterhem eller barnhem.
Därutöver hade barnavårdsnämnderna vissa befogenheter att, för barn över 15 år, föranstalta om placering i skyddshem eller uppfostringsanstalt. I samband med ikraftträdandet fr o m 1918 av lag om barn utom äktenskap (SFS 1917:376) utökades barnavårdsnämndernas ansvarsområde och kom hädanefter också att omfatta arbetsuppgifter som syftade till att tillvarata utomäktenskapliga barns rättigheter. I praktiken innebar detta bl a att mottaga anmälningar om utomäktenskapliga havandeskap och födslar samt utöva tillsyn över de särskilt förordnade barnavårdsmännens verksamhet.

Om särskild barnavårdsnämnd någonsin bildades för Umeå landsförsamling har här inte närmare undersökts, inte heller har undersökts exakt när särskild barnavårdsnämnd utsågs inom Hörnefors församling (uppgifter härom torde kunna återsökas i de vid Landsarkivet i Härnösand förvarade Umeå landsförsamlings och Hörnefors församlings respektive kyrkoarkiv). Av bevarade protokoll att döma fanns dock särskild barnavårdsnämnd i Hörnefors församling fr o m senast 1920.

I och med ikraftträdandet fr o m 1926 av lag om samhällets barnavård (SFS 1924:361, ersatt av SFS 1960:97) överfördes huvudmannaskapet för barnavården från kyrkan till de borgerliga kommunerna. För samtliga borgerliga kommuner blev också särskilda barnavårdsnämnder obligatoriska nämnder. Barnavårdsnämnderna skulle utgöras av en präst, en folkskollärare, en med fattigvårdsstyrelsen gemensam ledamot, en läkare (om möjligt!) samt minst två andra personer som ansågs lämpade för barn- och ungdomsvård. För Hörnefors kommun, vars område finns inscannat som bilaga till historiken (källa: Olofsson), utsåg Hörnefors kommuns kommunalfullmäktige 1925-03-22 (§§ 10 och 11) sju ledamöter och sex ersättare till den borgerliga kommunens första barnavårdsnämnd. Kyrkoherde Klas Sundelin kom att bli nämndens ordförande och sitt första protokollförda sammanträde höll Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd 1925-09-17.

Arbetsuppgifterna för de primärkommunala barnavårdsnämnderna fr o m 1926 överensstämde väsentligen med dem som de kyrkokommunala barnavårdsnämnderna haft dessförinnan.
Fr o m 1938 kom dock barnavårdsnämnderna att dessutom verkställa beslut i ärenden rörande mödrahjälp enligt förordning om mödrahjälp (SFS 1937:339) och kungörelse med tillämpningsföreskrifter till denna (SFS 1937:848) samt fr o m 1948 att handlägga ärenden rörande barnbidrag enligt lag om allmänna barnbidrag (SFS 1947:529).

Municipalsamhällesbildningen inom Hörnefors kommun (innebärandes att tätorten Hörnefors 1941-1957 utgjorde ett eget municipalsamhälle inom Hörnefors kommun) innebar inte en i kommunalt hänseende formell utbrytning ur Hörnefors kommun. Hörnefors municipalsamhälle tillhörde 1941-1957 fortfarande "...i alla afseenden landskommunen..." och medlemmarna i municipalsamhället var "...alltjämt medlemmar af kommunen och ha som sådana samma rättigheter och skyldigheter som kommunens öfriga medlemmar, men äro dessutom förpliktade att ensamma sörja för och bekosta municipalsamhällets särskilda förvaltningsuppgifter". I barnavårdshänseende sorterade Hörnefors municipalsamhälle hela perioden 1941-1957 under Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd.

Fr o m 1961 ersattes 1924 års barnavårdslag av lag om samhällets vård av barn och ungdom (SFS 1960:97). Barnavårdsnämndernas ansvarsområde anges hädanefter till att:
- hålla sig informerad om "...barns och ungdoms levnadsförhållanden..." inom kommunen och i synnerhet om barn som "...kunna anses vara särskilt utsatta för risk att utvecklas ogynnsamt",
- verka för förbättringar i fråga om kommunens barnavård och främja "...anordningar för bättre fritidsförhållanden för barn och ungdom",
- lämna råd och upplysningar rörande barnavård,
- förvalta egendom som hör till kommunens barnavård,
- själv eller genom ombud föra kommunens talan i barnavårdsärenden och
- i övrigt förvalta och verkställa i "...angelägenheter som avse kommunens barnavård".
Bland de många konkreta arbetsuppgifterna märks särskilt att:
- bereda lämpliga fosterhem, barnhem eller skyddshem åt barn omhändertagna för skyddsuppfostran (SFS 1924:361),
- utse barnavårdsmän för att tillvarata utomäktenskapliga barns rätt samt "... bistå modern med råd och upplysningar..." (SFS 1917:376),
- behandla ansökningar om bidragsförskott av underhållsbidrag (SFS 1937:383),
- t o m 1962 verkställa beslut om mödrahjälp (SFS 1937:339, 1937:847 och 1937:848),
- utse fosterbarnsinspektörer för tillsyn över fosterbarn och fosterhem (SFS 1945:509 och 1960:594),
- förmedla fria semesterresor för husmödrar och barn (SFS 1946:232 och 1946:234) samt att
- ta emot ansökan om, besluta om och sköta utbetalning av barnbidrag (SFS 1947:529).

Om Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd förfogade över någon egen förvaltning eller expedition före 1955 är inte känt. Det är också tveksamt om några anställda barnavårdsassistenter fanns i Hörnefors före 1955. Sannolikt utfördes de flesta konkreta arbetsuppgifterna av nämndsledamöterna själva (de särskilt utsedda barnavårdsmännen undantagna). 1955 centraliserades emellertid arbetsuppgifterna hos fattigvårdsstyrelsen, barnavårdsnämnden och nykterhetsnämnden till en särskild socialvårdsexpedition. Socialvårdsexpeditionen förestods av en socialvårdsassistent, som förutom att sköta de löpande ärendena och verkställa de flesta av nämndens beslut dessutom fungerade som barnavårdsman, fosterbarnsinspektör och sekreterare i nämnden. Socialvårdsassistenten utsågs gemensamt av fattigvårdsstyrelsen och barnavårdsnämnden. Vid socialvårdsexpeditionen fanns även ett kanslibiträde med uppgift att verkställa beslut i allmänna barnbidragsärenden.

Efter beslut 1966 av Hörnefors kommuns kommunalfullmäktige fick barnavårdsnämnden i uppdrag att uppföra och driva kommunens första förskola, vilken stod klar 1968 på tomten nr 3 i kvarteret Eriksdal. Vid förskolan, som tog emot fyrtio barn, tjänstgjorde en förskollärare. 1969 beslutades att bidrag till familjedaghemsvård skulle kunna utgå till ensamstående mödrar och andra i behov av ekonomiskt tillskott för att klara barntillsynen.

Vad gäller förebyggande ungdomsvård samt barntillsyn drevs före 1971 inte någon verksamhet "...med kommunalt anställd personal utan lämnas ekonomiskt bistånd till enskilda och föreningar för sådan verksamhet".

Den möjlighet som fr o m 1971 infördes för rikets kommuner att ersätta barnavårdsnämnd, nykterhetsnämnd och socialnämnd med en gemensam social centralnämnd kom, efter beslut 1970-10-28 (§ 38) i Hörnefors kommuns kommunalfullmäktige, att utnyttjas av Hörnefors kommun. Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd höll därför sitt sista protokollförda sammanträde 1970-12-22 för att med utgången av 1970 helt upphöra. Fr o m 1971 övertogs ansvaret för barnavårdsnämndens uppgifter av Hörnefors kommuns sociala centralnämnd.

Några särskilda barnhem, skyddshem eller uppfostringsanstalter har, enligt uppgift från f d tjänsteman vid Umeå kommuns socialförvaltning, aldrig funnits inom Hörnefors kommun. Det närmaste barnhemmet för barn fr o m 2 års ålder var det av Västerbottens läns barnavårdsförbund drivna, och i Umeå landskommun belägna, Umebygdens barnhem (1937-1975). Det enda barnhemmet för spädbarn som, veterligen, fanns inom länet var det av Västerbottens läns landsting drivna, och i Skellefteå landskommun belägna, Bergsbyns barnhem. Arkiven efter såväl Umebygdens barnhem som Bergsbyns barnhem är tämligen fragmentariskt bevarade (innehåller bl a strödda protokoll från barnhemsstyrelserna, liggare och register över inskrivna barn, journaler över inskrivna barn och handlingar rörande utskrivna barn) och förvaras idag (2007) av Landstingsarkivet i Västerbottens län. Närmaste skyddshem för flickor var det av Vårsta Diakonissanstalt drivna, och i Torpshammar i Medelpad belägna, Skyddshem för flickor i Norrland eller Gälegården (1920-1974). Arkivet efter Gälegårdens skyddshem förvaras idag vid Landsarkivet i Härnösand. För pojkar drev Västerbottens läns landsting ett i Nysätra kyrkoby i Nysätra socken beläget skyddshem, Stenfors skyddshem (1920-1939) som ett "...länets skyddshem...". Vid Landstingsarkivet i Västerbottens län förvaras idag (2007) handlingar härrörande från Stenfors skyddshem som ett eget arkivbestånd.

Saknade handlingar som typiskt sett borde finnas i Hörnefors kommuns barnavårdsnämnds arkiv torde delvis kunna förklaras av Riksarkivets cirkulär 1958-10-30 till rikets kommuner med råd och anvisningar om gallring (SFS 1958:530). Häri föreskrivs om gallring av:
- ansökningar med tillhörande handlingar om allmänna barnbidrag samt kort och register över dessa ansökningar,
- listor över utbetalda allmänna barnbidrag,
- ansökningar jämte kontrollintyg och andra tillhörande handlingar rörande ferieresor för barn och husmödrar,
- ansökningar med tillhörande handlingar om bidragsförskott samt
- akter i mödrahjälpsärenden.
Om dessa anvisningar över huvud taget var kända av Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd, och hur de i sådana fall efterlevdes, är inte känt.

Tidpunkten för när handlingarna levererades till Umeå kommuns Stadsarkiv är inte känd. Enligt uppgift förvarar Hörnefors kommundelsförvaltning idag (2007) inte några ytterligare handlingar härrörande från Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd. En mindre mängd handlingar som rätteligen tillhör Hörnefors församlings kyrkoarkiv har 2007-10-25 vidarelevererats till Landsarkivet i Härnösand (se dnr KS000023/2007).

Källor:
Hörnefors kommuns barnavårdsnämnd, A 1:1, 3 och 5 samt E 3:1-2.
Hörnefors kommuns kommunalfullmäktige, A 1:4 och 6.
Hörnefors kommuns kommunalnämnd, E 4:2-4.
Vännäs landskommuns barnavårdsnämnd, E 1:1.
Svensk författningssamling (SFS) 1902:67, 1909:81, 1909:82, 1917:376, 1924:361, 1937:339, 1937:848, 1945:509, 1947:529, 1960:97, 1960:594, 1962:382 och 1970:296.
"Hörnefors historia", 1964, Sven Ingemar Olofsson
"Vi fem går samman 1.1.1974 - Umeå, Holmsund, Hörnefors, Sävar, Holmön", Utredning om Umeå nya kommun.
"Kommunal arkivvård", Nils Nilsson och Robert Swedlund, 1964.
"Hundra år under kommunalförfattningarna 1862-1962", Minnesskrift utgiven av Svenska Landskommunernas Förbund, Svenska Landstingsförbundet och Svenska Stadsförbundet, 1962.
"Nordisk familjebok - Konversationslexikon och realencyklopedi", 1908 och 1920.
"Ecce Homo Diakonia" (magisteruppsats om 10 poäng vid Ersta Sköndal Högskola, Institutionen för socialt arbete), Gunilla Paulsdotter Gustafsson, 2006.
Muntliga uppgifter 2007-10-12 från f d tjänsteman vid Umeå kommuns socialförvaltnings distrikt i Hörnefors.
Uppgift 2007-08-13 från tjänsteman vid Umeå kommuns kommundelsförvaltning i Hörnefors.
Uppgift 2007-10-16 från landstingsarkivarien.

Arkivförteckning

A
PROTOKOLL
 
A 1
BARNAVÅRDSNÄMNDENS PROTOKOLL
 

Inbunden.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1925 -- 1927
Fr o m 1925-09-17.
Häri även Hörnefors församlings barnavårdsnämnds protokoll 24/8 1920-1924 23/10.  
2
1928 -- 1945
T o m 1945-04-24.
Häri även mödrahjälpsutskottets protokoll (A 2) 1944-1945.  
3
1945 -- 1953
20/6 1945-1953 14/10.  
4
1953 -- 1955
Fr o m 1953-12-16.  
5
1956 -- 1970
T o m 1970-12-22.  
A 2
MÖDRAHJÄLPSUTSKOTTETS PROTOKOLL
 

Avser protokoll hållna med det av barnavårdsnämnden 1944-09-28 särskilt tillsatta utskottet för handläggning av mödrahjälpsärenden i enlighet med SFS 1924:361, § 9.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1944 -- 1945
Fr o m 1944-11-04. Ingår i A 1:2.  
B
ARKIVEXEMPLAR AV UTGÅENDE HANDLINGAR
 
B 1
UPPGIFTER OM I FOSTERHEM VÅRDADE BARN
 

Avser arkivexemplar av till barnavårdsassistenten och provinsialläkaren årligen i enlighet med SFS 1945:509 (ersatt av 1960:594) expedierade förteckningar "...å samtliga under nämndens tillsyn stående barn, som vid slutet av året vårdades i fosterhem inom kommunen".
Med uppgifter om:
- barnets namn och födelsedata,
- barnafostrarnas namn, födelseår och adress,
- barnafostrarnas eventuella släktskap med barnet och
- eventuella anteckningar om fosterhemmet.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1950 -- 1965
Lucka 1963. Ingår i F 3:1.  
C
DIARIER
 
C 1
DAGBÖCKER I ÄRENDEN RÖRANDE MÖDRAHJÄLP
 

Avser dagböcker i ärenden i enlighet med SFS 1937:339 och 1937:848.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1942 -- 1954
Fr o m 1942-02-23, ingår i G 2 A:2-5.  
D
REGISTER OCH LIGGARE
 
D 1
FÖRTECKNINGAR ÖVER PERSONER SOM VARIT FÖREMÅL FÖR BARNAVÅRDSNÄMNDENS VERKSAMHET
 
D 1 A
FÖRTECKNINGAR ÖVER FOSTERBARN
 

Avser i enlighet med SFS 1924:361, § 2, kalenderårsvis förd förteckning över alla barn som är fosterbarn och med vilka "...nämnden under året tagit befattning". Med uppgifter om bl a:
- nummer i förteckningen,
- barnets namn och födelsedata,
- namn, yrke och hemvist för barnets föräldrar,
- fosterhem, barnhem eller annan anstalt där barnet vårdas,
- år och dag för när anmälan om barns mottagande inkom,
- vem som överlämnat barnet till hemmet eller anstalten och
- anmärkningar (t ex med noteringar om återgång till föräldrarna, adoption, ersättningsskyldiga kommuner m m).
Häften.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1926 -- 1942
 
2
1944 -- 1957
 
D 1 B
FÖRTECKNINGAR ÖVER BARN OMHÄNDERTAGNA FÖR SKYDDSUPPFOSTRAN OCH SAMHÄLLSVÅRD
 

Avser i enlighet med SFS 1924:361, § 2, kalenderårsvis förd förteckning över alla barn som omhändertagits för skyddsuppfostran eller samhällsvård och som "...varit föremål för barnavårdsnämndens verksamhet". Med uppgifter om bl a:
- nummer i förteckningen,
- barnets namn och födelsedata,
- barnavårdsnämndens beslut,
- till vem barnet överlämnats (enskilt hem, barnhem, skyddshem, allmän uppfostringsanstalt eller annan anstalt),
- vårdkostnader och
- anmärkningar (t ex med noteringar om barnets flyttningar).
Häften.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1926 -- 1950
 
2
1946 -- 1950
 
3
1952 -- 1956
 
D 2
FÖRTECKNINGAR ÖVER BARNAVÅRDSMANNASKAP
 

Avser i enlighet med SFS 1917:376 och 1924:361, § 2, kronologiskt förd förteckning över barnavårdsmannaskap "...som stå under nämndens tillsyn". Med uppgifter om bl a:
- nummer i förteckningen,
- barnets namn och födelsedata,
- moderns namn och födelsedata,
- faderns namn och födelsedata (om fadern var känd),
- den förordnade barnavårdsmannens namn, titel och adress,
- år och datum för barnavårdsmannens förordnande och entledigande,
- av barnavårdsmannen gjorda anmälningar och framställningar,
- av barnavårdsnämnden fattade beslut och vidtagna åtgärder och
- av barnavårdsnämnden utövad tillsyn över barnavårdsmannens verksamhet.
Tidskolumnens årtal avser året för barnavårdsmannens förordnande.
Inbunden.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1921 -- 1937
 
2
1937 -- 1955
 
3
1956 -- 1965
 
D 3
FÖRTECKNINGAR OCH REGISTER RÖRANDE ALLMÄNNA BARNBIDRAG
 
D 3 A
REGISTER I ÄRENDEN RÖRANDE ALLMÄNNA BARNBIDRAG
 

Avser alfabetiskt ordnade (efter bidragsmottagarens efternamn) registerkort över mottagare av allmänna barnbidrag i enlighet med SFS 1947:529. Med uppgifter om bl a:
- bidragsmottagarens namn, personnummer och adress,
- namn och födelsedata för de enskilda barn för vilka bidrag uppburits,
- orsak till varför bidrag ej längre utgick (i förekommande fall) samt
- verkställda utbetalningar.
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds register i ärenden rörande allmänna barnbidrag (D 1 A) 1971-1973.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1948 -- 1970
 
2
1948 -- 1970
 
D 3 B
FÖRTECKNINGAR ÖVER UTBETALDA BARNBIDRAG
 

Avser förteckningar över "...barnbidragsanvisningar inlämnade till postanstalt".
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1948 -- 1970
 
D 4
REGISTER I ÄRENDEN RÖRANDE UNDERHÅLLSBIDRAG
 

Avser alfabetiskt ordnade (efter bidragsmottagarens efternamn) registerkort över mottagare av underhållsbidrag i enlighet med SFS 1937:383, med uppgifter om bl a:
- moderns namn och adress,
- faderns namn och adress,
- barnets namn och födelsedata,
- namn på utsedd barnavårdsman,
- storleken på det fastställda bidraget samt
- verkställda betalningar.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1956 -- 1970
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds register i ärenden rörande underhållsbidrag (D 2) 1971-1973.  
D 5
REGISTER I ÄRENDEN RÖRANDE MÖDRAHJÄLP
 

Avser alfabetiskt (efter bidragstagarens efternamn) ordnade registerkort i ärenden i enlighet med SFS 1937:339 och 1937:848, med uppgifter om bl a:
- bidragstagarens (moderns) namn, födelsedata och adress,
- ärende-, socialregister- och diarienummer,
- barnets födelsedata,
- datum för mödrahjälpsnämndens beslut,
- beviljade bidrags- och lånebelopp,
- datum för ärendets avslutande,
- datum för ärendets redovisning till mödrahjälpsnämnden respektive länsstyrelsen samt
- datum för verkställda utbetalningar.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1940 -- 1954
 
E
INKOMNA HANDLINGAR
 
E 1
KORRESPONDENS
 

Avser ej diarieförd korrespondens (inkomna skrivelser såväl som arkivexemplar av utgående skrivelser).
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1927 -- 1950
Med bl a från Hjälpkommittén för Finlands barn i maj 1944 inkomna förteckningar över finska barn som fosterhemplacerats inom Hörnefors kommun.  
2
1951 -- 1959
 
3
1959 -- 1962
 
4
1963 -- 1970
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds korrespondens (E 1) 1971 i ärenden rörande barnavård.  
E 2
INKOMNA HANDLINGAR RÖRANDE AV UNDERÅRIGA BEGÅNGNA LAGÖVERTRÄDELSER
 

Avser från polismyndigheter för kännedom inkomna handlingar (i huvudsak förundersökningsprotokoll och förhörsprotokoll) i enlighet med SFS 1944:215 (ersatt av SFS 1964:167).
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1955 -- 1970
Med enstaka fotografier av byggnader utsatta för inbrott under våren 1959.  
E 3
INKOMNA ANMÄLNINGAR OM FÖDELSE AV BARN UTOM ÄKTENSKAP
 

Avser från pastorsämbeten inkomna anmälningar.

Volym
Tid
Anmärkningar
-
1935 -- 1958
Ingår i F 3:1.  
F
HANDLINGAR ORDNADE EFTER ÄMNE
 
F 1
HANDLINGAR RÖRANDE ALLMÄNNA BARNBIDRAG
 

Avser handlingar (inkomna anmälningar om allmänna barnbidrag på vilka barnavårdsnämnden påtecknat noteringar rörande ärendets handläggning) i ärenden rörande allmänna barnbidrag i enlighet med SFS 1947:529.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1948 -- 1953
 
2
1953 -- 1954
 
3
1954 -- 1957
 
4
1957 -- 1958
 
5
1959 -- 1963
 
6
1964 -- 1967
 
7
1968 -- 1970
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds handlingar rörande allmänna barnbidrag (F 2) 1971-1973.  
F 2
HANDLINGAR RÖRANDE BIDRAGSFÖRSKOTT
 

Med spridda handlingar rörande förskottering av underhållsbidrag till barn (bidragsförskott) i enlighet med SFS 1937:383, däribland:
- inkomna ansökningar om bidragsförskott,
- upprättade förteckningar och sammandrag över underhållsbidrag, utfyllnadsbidrag och bidragsförskott,
- koncept av gjorda ansökningar om statsbidrag,
- inkomna underrättelser om överflyttning av bidragsförskottsärende och
- barnavårdsnämndens korrespondens i ärenden rörande bidragsförskott.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1937 -- 1970
 
F 3
HANDLINGAR RÖRANDE FOSTERBARN
 

Med spridda handlingar rörande fosterbarnsvård och fosterbarnskontroll, bl a:
- ansökningar om tillstånd att mottaga fosterbarn under ett års ålder (enligt SFS 1924:361, § 51),
- barnavårdsmans anmälan om barns överlämnande till enskilt hem eller barnhem,
- anmälningar om mottagande av fosterbarn (enligt SFS 1924:361, § 51),
- avtal mellan barnafostrare och barnavårdsnämnd,
- meddelanden till barnavårdsnämnd om överflyttning av tillsyn över barnavårdsmannaskap,
- ansökningar och beslut om entlediganden av barnavårdsmän,
- barnavårdsnämndens korrespondens med andra kommuner, länsstyrelsens barnavårdskonsulent samt privatpersoner i ärenden rörande fosterbarn,
- barnavårdsnämnds förfrågan om fosterbarns vård och tillsyn,
- underrättelser till barnavårdsnämnd i annan kommun om förbud att mottaga fosterbarn (enligt SFS 1924:361, § 56) och
- från fosterbarnsinspektörer inkomna anteckningar och besöksrapporter (enligt SFS 1945:509 och 1960:594).
Flera av dessa handlingstyper (bl a meddelanden till barnavårdsnämnd om överflyttning av tillsyn över barnavårdsmannaskap, ansökningar och beslut om entlediganden av barnavårdsmän samt barnavårdsnämndens korrespondens i ärenden rörande fosterbarn) synes normalt ha arkivlagts tillsammans i särskilda "barnavårdsakter" i serie F 6.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1927 -- 1966
Häri även: uppgifter om i fosterhem vårdade barn (B 1) 1950-1962 och 1964-1965; inkomna anmälningar om födelse av barn utom äktenskap (E 3) 1935-1958.  
F 4
FADERSKAPSERKÄNNANDEN
 

Avser separat förvarade faderskapserkännanden. Med avtal om underhållsbidrag.
Såväl faderskapserkännanden som avtal om underhållsbidrag synes normalt ha arkivlagts tillsammans i särskilda "barnavårdsakter" i serie F 6.
Delvis sorterade i alfabetisk ordning.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1925 -- 1953
Häri även spridda till Hörnefors församlings barnavårdsnämnds inkomna faderskapserkännanden 1923-1925.  
F 5
HANDLINGAR RÖRANDE HÖRNEFORS FÖRSKOLA
 

Avser spridda handlingar rörande den av Hörnefors kommunalfullmäktige 1967-03-22 beslutade lekskolan (förskolan) vid Eriksdal nr 3 i Hörnefors samhälle.
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds handlingar rörande Hörnefors förskola (F 10) 1971-1973.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1967 -- 1970
Med bl a: protokollsutdrag från kommunalfullmäktiges sammanträde 1967-03-22 rörande kommunal lekskola; anhållan 1967-06-28 om tillstånd för uppförande av lekskolebyggnad; avtal 1967-09-11 mellan Norrlands Skogsägares Cellulosa Aktiebolag (NCB) och Hörnefors kommun rörande byte av fastigheterna Njord nr 6 och Eriksdal nr 3; anbudshandlingar 1968; entreprenadkontrakt 1968-05-20 mellan Hörnefors kommun och Birger Johansson; byggnadsritningar och materialspecifikationer 1968; slutbesiktningsprotokoll 1968-11-14; garantibesiktningsprotokoll 1971-01-26; spridda personalhandlingar 1969-1973; koncept av till Socialstyrelsen lämnade årsberättelser 1970-1973; spridd korrespondens 1967-1973 rörande Hörnefors förskola.  
F 6
BARNAVÅRDSAKTER
 

Avser individanknutna och i särskilda "personakter" samlade handlingar i ärenden rörande vård av samhällets barn och ungdom i enlighet med SFS 1924:361 (ersatt av SFS 1960:97).
Flera av de handlingstyper som normalt arkivlagts tillsammans i dessa "personakter" (bl a faderskapserkännanden, avtal om underhållsbidrag, meddelanden till barnavårdsnämnd om överflyttning av tillsyn över barnavårdsmannaskap, ansökningar och beslut om entlediganden av barnavårdsmän samt barnavårdsnämndens korrespondens i ärenden rörande fosterbarn) har i vissa fall arkivlagts separat i serierna F 3 respektive F 4.
Om, och i sådana fall i vilken utsträckning, barnavårdsakter som formellt "tillhör" Hörnefors kommuns barnavårdsnämnds arkiv efter 1973 överförts till, och införlivats med, Umeå kommuns sociala centralnämnds arkiv är inte känt. Inte heller är känt om någon gallring ägt rum bland dessa akter.
Alfabetisk (efter barnets efternamn) ordning.
Häri även Hörnefors kommuns sociala centralnämnds akter i ärenden rörande barnavård (F 1 A) 1971-1973.
Arkivboxar.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1926 -- 1970
A  
2
1926 -- 1970
B-F  
3
1926 -- 1970
G-H  
4
1926 -- 1970
I-J  
5
1926 -- 1970
K-L  
6
1926 -- 1970
M-R  
7
1926 -- 1970
S-T  
8
1926 -- 1970
U-Ö  
G
RÄKENSKAPER
 
G 1
BARNAVÅRDSKASSANS RÄKENSKAPER
 
G 1 A
BARNAVÅRDSKASSANS HUVUDBÖCKER
 

Inbunden.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1926 -- 1936
 
2
1937 -- 1941
 
G 1 B
BARNAVÅRDSKASSANS KASSAJOURNALER
 

Inbunden.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1926 -- 1938
T o m 1938-10-11.  
2
1938 -- 1939
11/10 1938-1939 20/1.  
G 2
MÖDRAHJÄLPSKASSANS RÄKENSKAPER
 
G 2 A
MÖDRAHJÄLPSKASSANS KASSABÖCKER
 

Häri även dagböcker i ärenden rörande mödrahjälp (C 1) fr o m 1942-02-23.
Inbunden om ej annat anges.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1939 -- 1942
Häfte. 1/3 1939-1942 23/2.  
2
1942 -- 1944
Fr o m 1942-02-23.  
3
1945 -- 1946
 
4
1947 -- 1950
T o m 1950-04-26.  
5
1949 -- 1954
23/7 1949-1954 29/4.  
G 2 B
MÖDRAHJÄLPSKASSANS AVRÄKNINGSBÖCKER
 

Häften.

Volym
Tid
Anmärkningar
1
1938 -- 1939
 
2
1939 -- 1941
 
3
1940 -- 1941
 
4
1941 -- 1942
 
5
1942
 


 
Ansvarig utgivare: Bo Thalén URL: http://www.arkivinformation.se Upplaga: 2015/04